De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Live op Politiek 24: de Tweede Kamer over Gaza

gaza.jpgOp de laatste dag van het kerstreces toch nog een Kamerdebat over Gaza. De oppositie drong er al de hele week op aan, maar de regeringspartijen aarzelden. Donderdag gaven zij alsnog toe, toen bleek dat minister Verhagen van Buitenlandse Zaken de komende weken in Azië zit.

Het conflict in het Midden-Oosten is een potentiële splijtzwam voor de coalitie. Terwijl het CDA en vooral de ChristenUnie meestal geen kwaad woord over Israël willen horen, groeit in de PvdA al een aantal jaren de kritiek op de Israelische houding in het conflict.

De PvdA was dan ook niet zo blij met de eerste reacties van het kabinet op de Israelische acties in Gaza, maar trok later in de week bij na een uitvoerige brief van minister Verhagen over de kwestie. Die brief is vrijdag het belangrijkste onderwerp voor het debat.

Het debat over de Isreaelische actie in Gaza is vrijdag vanaf 12.00 uur live te volgen op Politiek 24, het digitale themakanaal van de NOS.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


49 reacties op “Live op Politiek 24: de Tweede Kamer over Gaza”

 1. Hary zegt: 09-01-09 om 11:36

  geen kamerdebat nodeg !!! er was ook geen debat toen israelse burgers werden bschten met raketten jaren lang !!!

 2. Israël heeft al jaren bewezen zeer goed in vrede te willen leven te midden van de internationale gemeenschap. Echter, telkens weer zijn het de Palestijnen, of in ieder geval het door hen gekozen bewind, dat de vrede steeds schendt. 480 raketten afvuren op een rechtmatige staat, waarvan je ook nog eens het bestaan ontkent, dat zegt wel iets over de mentaliteit van deze mensen. Het wordt tijd dat daar een einde aan komt, zodat een ieder in vrede kan samenleven. Zolang er nog idioten rondlopen die deze misdadigers als slachtoffer zien komt het niet goed. Zolang zij in hun schoolboeken Israël aanwijzen als hun land, komt het de volgende generatie ook niet goed. De Palestijnen moeten gaan snappen denk ik dat Israël bestaat, en een gewone reguliere staat is. Dat is de enige manier. Israël heeft geen moeite met hen samen te leven, maar andersom wel. Dat is het kwaad. Zij zullen blijven aanvallen, en dat zeggen ze ook nog eens hard op. Dan ben je wel heel erg dom om te zeggen dat het de slachtoffers zijn in deze oorlog. Hoe erg het ook is, maar laten ze hun les eindelijk eens leren. Ook hun eigen kinderen gebruiken ze als menselijk schild. Kan je dat voorstellen? Ik kan mij niet voorstellen dat iemand achter deze misdadigers kan staan, dat zegt dan wel iets over jezelf.

 3. mavado zegt: 09-01-09 om 12:37

  Je zult er maar wonen in die gebieden waar de strijd gaande is. Kom op Israël G-D heeft het land aan Uw zaad beloofd. Genesis 15:18 Ten zelfden dage maakte de HEERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath. Zo staat er geschreven en zo zal het zijn. Helemaal niet terug naar de grenzen van voor 1948. De nabestaanden van de 3000 doden met de Twin Towers moeten gewroken worden. Hamas en Hezbollah zijn hun broeders die dat gedaan hebben. Hun grootspraak is gestopt. Ze hebben de G-D van Israël nog niet in actie gezien. Dus Israel stoort u niet aan wat de United Naties zeggen, want die zal spoedig net zoals de Volkerenbond verdwijnen. En stoort u zich niet aan wat de EEG u denkt op te leggen en zeker niet de bemoeiallen van Nederland zoals oud-ministers van Agt, van der Broek en Greta Duisenberg en niet te vergeten de opruier van de SP Harry van Bommel. Spoedig zal Jordanië ook niet meer zijn. Maar het zal gebeuren zoals geschreven staat. De tempel van Israel en de muren van Jeruzalem zullen herbouwd worden en Saoudi Arabie (Kedar/Nebajoth) zullen daarbij meehelpen. Zacharia 12:2,3 Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Jesaja 49:17,19 Uw zonen zullen zich haasten; maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Want in uw woeste en uw eenzame plaatsen, en uw verstoord land, gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners; en die u verslonden, zullen zich verre van u maken. Jesaja 60:7,10,11-14 Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden; de rammen van Nebajoth zullen u dienen; zij zullen met welgevallen komen op Mijn altaar, en Ik zal het huis Mijner heerlijkheid heerlijk maken. En de vreemden zullen uw muren bouwen, en hun koningen zullen u dienen; want in Mijn verbolgenheid heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd. En uw poorten zullen steeds openstaan, zij zullen des daags of des nachts niet toegesloten worden; opdat men tot u inbrenge het heir der heidenen, en hun koningen tot u geleid worden. Want het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan; en die volken zullen gans verwoest worden.De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de denneboom, de beuke boom en de busboom te gelijk, om te versieren de plaats Mijns heiligdoms, en Ik zal de plaats Mijner voeten heerlijk maken. Ook zullen, zich buigende, tot u komen de kinderen dergenen, die u onderdrukt hebben, en allen, die u gelasterd hebben zullen zich nederbuigen aan de planten uwer voeten; en zij zullen u noemen de stad des HEEREN, het Sion van den Heilige Israels. G-D heeft gesproken wie zou niet vrezen. Wacht totdat G-D zelf de wonderoorlog voor Israel zal gaan voeren, zoals geschreven staat in Ezechiël 38/39. Micha 7:11,15 Ten dage als Hij uw muren zal herbouwen, te dien dage zal het besluit verre heengaan. Ik zal haar wonderen doen zien, als in de dagen, toen gij uit Egypteland uittoogt. Laat de wereld dan nog maar hun mond open doen en zeggen G-D bestaat niet.

 4. mavado zegt: 09-01-09 om 12:55

  Hoe durft deze goddeloze SP’er Harry van Bommel deze draaikont, het woord van God aangaande Joel aan te halen in de kamer.Wat een huichelarij van deze man, als hij vindt dat die tekst op waarheid berust, laat hij dan de gehele Bijbel nemen zoals het hoort. Als hij het ene aanneemt dan ook het andere, als hij het ene verwerpt dan ook het andere. Het is alles of niks. Genesis 15:18 Ten zelfden dage maakte de HEERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath. Dat is Israel. Zo staat er geschreven en zo zal het zijn.

 5. Sahin zegt: 09-01-09 om 13:44

  Israel heeft het land van de Palestijnen ingepikt met behulp van VS en een paar Europese landen. De joden hebben meer Palestijnse slachtoffers gemaakt dan Hamas!!! Israel bezit chemische wapens !

  Irak is destijds beschuldigd dat ze chemische wapens hadden, daarom hebben ze irak ook bezet. Tot heden is er niks bewezen. Inmiddels heb je tienduizenden burgerslachtoffers in irak plus nog martelingen!!!

  Palestijnen hebben het recht om zichzelf te verdedigen.
  Hamas moet ook netzoveel burgerslachtoffers maken aan de joodse kant!!!

 6. Danny zegt: 09-01-09 om 14:09

  Uit de vorige 2 reacties 2 citaten:
  “Want het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan; en die volken zullen gans verwoest worden.”

  “Ook zullen, zich buigende, tot u komen de kinderen dergenen, die u onderdrukt hebben, en allen, die u gelasterd hebben zullen zich nederbuigen aan de planten uwer voeten; en zij zullen u noemen de stad des HEEREN, het Sion van den Heilige Israels.”

  Uit deze 2 stukjes tekst concludeer ik zelfde soort achterliggende gedachten als bij Hamas “oorlog”, “onderdrukking” en “uitroeiing”, geeft dit niet aan dat zowel de Bijbel als de Koran zijn extreme zijden kent?

  @Mavado,
  het “grote sprookjesboek” gebruiken als argument dat wat Israël doet legitiem is vind ik echt te dom en naïef voor woorden.

 7. mavado zegt: 09-01-09 om 14:23

  Wat een verkeerde en slechte vergelijking hoor ik steeds, nu weer door mevrouw Verdonk in het kamerdebat over Gaza, die de kleine David en de reus Goliath aanhaalt. David (Israel) en Goliath (de grote vijand) werd verslagen door David, de liefhebber des Heeren. Het wordt tijd dat er nu maar eens Bijbels komen te liggen in de tweede kamer of anders mond houden als men er niets vanaf weet, want dat zijn verkeerde vergelijkingen. God is met Israel, al is en zal binnenkort de hele wereld zich tegen hen keren. Leest u eens profeet Jesaja wat hij over Israel zegt 41: 8-16. En mocht Hamas en de politici er anders over denken, lees dan eens dit volgende en lezer schrijf u mij dan terug hoe hoog de hemelen zijn. Jeremia 31:35-37 Zo zegt de HEERE, Die de zon ten lichte geeft des daags, de ordeningen der maan en der sterren ten lichte des nachts, Die de zee klieft, dat haar golven bruisen, HEERE der heirscharen is Zijn Naam: Indien deze ordeningen van voor Mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de HEERE, zo zal ook het zaad Israels ophouden, dat het geen volk zij voor Mijn aangezicht, al de dagen. Zo zegt de HEERE: Indien de hemelen daarboven gemeten, en de fondamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal Ik ook het ganse zaad Israels verwerpen, om alles, wat zij gedaan hebben, spreekt de HEERE.

 8. mavado zegt: 09-01-09 om 14:40

  @ Danny zegt: 09-01-09 om 14:09

  @Mavado,
  het “grote sprookjesboek” gebruiken als argument dat wat Israël doet legitiem is vind ik echt te dom en naïef voor woorden.

  Beste Danny: het is geen sprookjesboek of dacht je dat de 6 miljoen Israëlieten en de 68 miljoen Christenen die voor de leeuwen werden gegooid en op de brandstapel werden verbrand door de donkere middeleeuwen heen met de inquisitie (Roomse kerk) zomaar voor niets hun leven hebben gegeven. Het is geen Sinterklaas of Harry Potter boek. Elk land wil wél dat hun burgers hun door mensen gemaakte wetten respecteren, maar wat met Gods wet waarbij men naar Zijn eigen vrije en keuze wil en mag moet leven. Gaat men die wet terzijde werpen en als niets achten, want God bestaat niet nietwaar? Kom op Danny lees eens een goed boek en je wordt gelukkig, want deze wereld brengt door de vrije wil der mensen, alleen maar ellende, verderf en verdriet voort. Ik schaam mij dus voor het geslacht dat men mens noemt. Zimbabwe is met de toestand van Gaza helemaal vergeten en daar gaan er toch echt meer dood dan in Gaza. En dat is maar door één dictator. Ja, mijn God zegt: de goddelozen hebben geen vrede of wilde u deze woorden ook ontkennen, die geschreven staan in het Boek der Boeken. Want die zijn echt waar tot op Heden.

 9. De Bijbel een “sprookjesboek” noemen is wel erg dom, mr. Mavado. Alles wat daarin staat zal Hij ook uitvoeren. En nee, mr. Danny, de Bijbel is niet voor oorlog, onderdrukking, ed. Verre van dat. Maar los van de Bijbel, Israël heeft het recht zich te verdedigen tegen onderdrukking en uitroeiïng. En dat is wel wat de facisten van Hamas voorstaan. Lees hun handvest maar. Dat de Joden een machtig God aan hun zijde hebben kunnen we nooit ontkennen, en Hij zal Zijn werk waarmaken. Maar om nu Bijbelteksten toe te passen op de huidige situatie moeten we terughoudend zijn. Toch kunnen we in het algemeen wel zeggen: God is bezig met deze wereld. Leg de krant maar eens naast de Bijbel. Let eens op Zijn daden. De meeste beloften, en ook bedreigingen, zijn al vervuld. De laatste die nog in vervulling moeten gaan erg snel momenteel. Hij doet dat gewoon, hij heeft uw en mijn mening niet nodig. Maar alle tegenstand zal uiteindelijk blijken alleen maar pure haat te zijn tegen God Zelf. Beter is het naar Hem te voegen, dat geeft echte vrede.

 10. evert zegt: 09-01-09 om 14:46

  Het laat maar eens zien, hoe betrouwbaar en echt Gods Woord, (de Bijbel) is. Duidelijk staat er in de profetieen geschreven, dat de wereld zich tegen Israel zal keren. Niet 1 land uitgezonderd.
  Maar God zelf zal ervoor zorgen, dat Zijn land, beloofd aan Abraham ,zal blijven bestaan. Wat er ook gebeurd, hoe hoog de discussies ook oplaaien. Hoe hevig ook de gevechten zijn, hoeveel doden erook vallen, Zeker te weten, dat Israel alleen komt te staan. Gods Woord is De Waarheid. En in dat Woord staat ook: Dat Jezus gezonden is door God zelf, om zondaren zalig te maken, zoals jij en ik. Al ben je nu een jood of een palestijn. God heeft geen lust in onze dood, maar daarin : dat we geloven in de Heere Jezus, zodat we zalig zullen worden.

 11. Pardon mr. Mavado.

 12. Max zegt: 09-01-09 om 14:56

  Hamas moet geen raketten schieten op Israël, daar schieten ze niks mee op. Israël moet niet alles wat los en vast zit kapot schieten om Hamas dood te krijgen.

  Laten we wel wezen, Israël is geen lieverdje. Zij hebben daar jaren lang gebied in bezit genomen die niet van hen was.

  Als dat omgekeerd zou zijn, als Palestijnen een stuk van Israël zouden claimen, dan zou de wereld te klein zijn. Israël zou de volledige steun hebben om dat land terug te pakken.

  Maar als Israël dat doet, land inpikken van Palestijnen. Tja, dan komen ze daar mee weg.

  En voor iedereen die het zo leuk vind om dingen uit de bijbel te quoten als rechtvaardiging voor wat hier gebeurt; leest ut dit maar eens. Als alles letterlijk mag worden overgenomen, dan staat hier dat u niet echt gelooft. En mensen die niet echt geloven zijn het God niet waard.

  Marcus 16:

  16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. 17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, 18 met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.

 13. mavado zegt: 09-01-09 om 15:00

  Sahin zegt: 09-01-09 om 13:44

  Beste Sahin, Mohammed zei gelooft de mensen van het Boek, dat is het gehele Oude Testament van het volk van Israël. Indien je dat zou geloven dat weet je dat het moslim geloof spoedig gaat verdwijnen,Sefanja 2;11. De strijdt in Gaza gaat allemaal om de tempel en de stad van de grote koning; Jerusalem, Jeru = gesticht door de koning van Salem, waar de tempel van de Joden zeer binnenkort herbouwd zal worden met de oliedollars van Saoudi Arabie. Alle moslims (= aanbidder van God) zullen dan de Ware en enige God gaan aanbidden. Geen moskee dan meer in Jeruzalem. Het is momenteel een uitéénvallende wereld en de regeringleiders hebben er geen antwoordt op, omdat zij het door Gods Geest aan de mens gegeven Woord van God terzijde werpen. Als eerste profeet Mozes. Amerika haalde het Bijbellezen en gebed weg uit de scholen en regeringsgebouwen en de naam van God mocht niet meer genoemd worden. USA plukt nu de vruchten daarvan, want dat krijgt je als je God afwijst

 14. mavado zegt: 09-01-09 om 15:11

  @ Brian zegt: 09-01-09 om 14:43
  De Bijbel een “sprookjesboek” noemen is wel erg dom, mr. Mavado. Hij doet dat gewoon, hij heeft uw en mijn mening niet nodig.

  Beste Brian ik noemde de BijbeL geen sprookjesboek hoor, dat was Danny. En wat onze mening betref: God zegt dat wij Zijn getuigen zullen zijn, betrouwbare getuigen die weten waar zij het over hebben.
  .

 15. John van Dokkumburg zegt: 09-01-09 om 15:44

  Olmert zegt de Israeliers te verdedigen , dat klinkt goed maar de meningsverschillen blijven aan beide zijden leven , en als deze politiek hier geen oog voor heeft dan liegen ze en onmiddelijk ophouden het volk te verdedigen , want , historisch blijken joden enorme koppige lieden te zijn , want let op , niet een jood leeft histories goed , dat heeft het christelijke geloof wel bewezen .. niet de joden zijn het beloofde volk , hoogstens als een element in de belofte , maar zij die God verkozen heeft , maar die gen die goed doen in Zijn oog. Als wij dit ( stomme ) probleem alleen op de joodse schouders laten liggen , zal het niet goed vergaan voor de palestijnen , en met het oog op de koppigheid hebben de joden onze eerlijker hulp nodig …, en niet met het oog op het feit dat ze het enige beloofde ras zijn . en stel :- luisteren ze dus beter naar de Here dan een socialist , in nederige gelovigen .. alles vergaat , suf geweld en ook het bijgelovig uitverkoren volk … , niemand maf zichzelf tot uitverkoren volk uitroepen , Niet Meer !

 16. guido zegt: 09-01-09 om 16:06

  wat is het nut van zo’n debat???

  of ze het nou goedkeuren of afkeuren dat geweld, de situatie varandert er niet door……

  kan iemand uitleggen warom het dan zo belangrijk is?

 17. Arend zegt: 09-01-09 om 16:26

  De wereld staat weer op zijn kop. Waarom is er geen wereldwijde druk uitgeoefend op Hamas om het bestand (dat in december afliep) te verlengen? Als Hamas werkelijk oog had voor de Palastijnse zaak zou het alles in het werk stellen om Gaza op te bouwen, nadat Israel zich daaruit onder Sjaron heeft teruggetrokken. De totale chaos in Gaza, al anderhalf jaar lang, is alleen Hamas aan te rekenen, nadat ze zelf met geweld hun politieke tegenstanders hebben verdreven. Hamas wordt gedreven door een soort satanisch ideaal, namelijk alle joden weg uit Israel. En daar offert het alles voor op, ook hun eigen kinderen. Ik denk dat er Hamas strijders zijn die zelfs een zelfmoordactie zouden plegen onder eigen kinderen als daarmee Israel in een kwaad daglicht kan worden gesteld. Uit de hele situatie blijkt dat ze geen enkel belang stellen in het welzijn van de Palastijnse bevolking.
  Je mag best Israel veroordelen voor buitenproportioneel geweld. Het lijkt erop dat er een aantal onzorgvuldige acties zijn gepleegd. Maar laat die selectieve verontwaardiging ophouden!! Als Hamas vandaag het roer omgooit kan de opbouw van Gaza morgen beginnen. De ENIGE die daarvoor verantwoordelijk is is Hamas en niet Israel.
  Israel is al jaren bezig te overleven temidden van een draaikolk van haat en tegenstand. En de reden om vertrouwen te hebben op een hoopvolle toekomst wordt steeds kleiner. Ze geven Gaza, ze krijgen raketten. De hele wereld wil dat ze de Westbank geven. Welke garantie is er dat het daar anders gaat? Welk ander perspectief is er (op dit moment) dan dat ze – in het geval ze de Westbank zouden geven aan de Palastijnen – straks vanuit het zuiden en het westen bestookt worden door terroristen, gesteund door Iran?
  Ik leef mee met Israel en de arme, arme Palastijnse bevolking, vanwege de misdadige oorlog van Hamas.

 18. Danny zegt: 09-01-09 om 16:30

  @Brian en Madavo,
  Mijn punt was deze, de Bijbel is geschreven door de mens, de waarheid van de mens is subjectief, gezien wanneer de mens een gebeurtenis opschrijft, hij deze zodanig interpreteert en er een eigen draai aan geeft. Met een beetje mensenkennis zou je dit ook wel weten. Daarom , gezien de Bijbel door de mens is geschreven en de eigen interpretatie van geloof wordt gebruikt om bepaalde historische feiten te verantwoorden vind ik pas echt dom.

  Ik bedoel bij deze niet alleen de Bijbel, maar ieder geloof, hoe in de middeleeuwen de kerken rijk waren, iedereen arm, maar toch “in de naam van god” belastingen af moest dragen, terwijl de kerk er “voor de mens” diende te zijn. Zo als je noemt, de inquisitie, waarin ander gelovigen dan het katholieke geloof vermoord werden. Zoals in 1904/05 er een genocide plaats vond op de Moslim inwoners van het land Anatolië, door het Christelijke Oostenrijk-Hongarije. Zoals de Holocaust, en de Armeense genocide hebben plaats gevonden. Je hebt het hier niet over “ongelovigen” , maar “anders gelovigen” , dat is het verschil wat bij deze belangrijk is.

  Ik geloof wel dat er “iets” is, en dat er wel een God bestaat, mar niet in de Bijbel, gezien het geschreven is door de mens. Daarnaast vind ik geloof niet iets “slechts” of gelovigen “slecht” , ik vind het juist goed wanneer men “kracht” vind met de gedachte dat God hen door een moeilijke periode heen helpt of tot grootse prestaties komen. En ook al heb ik het wat grofweg uitgedrukt door het een “sprookjesboek” te noemen, ik hoop dat de essentie van mijn mening duidelijk is.

  @Mavado,
  Ik vind jij interpretatie van de Bijbel net zo extremistisch als die van Hamas. Beide hebben ze als kern iets “uit te roeien” , daarnaast wanneer we het toch over geloven hebben en interpretaties een off topic feitje, die indirect toch on topic is. Weet je het paard van Troje? Zij dachten dat de Goden hen zal beschermen tegen de Grieken, dat Apollo de Trojanen de kracht zou geven de Grieken aan te kunnen en wanneer Apollo’s tempel geplunderd werd deze met bliksem deze Grieken zou straffen. Ook al is dit niet geheel te vergelijken, het is hetzelfde scenario als jij voor de Israëlieten hebt weggelegd. De Israëlieten zullen door allen gehaat worden, maar met de kracht van God overwinnen…. eerst zien, dan geloven.

  @Max,
  Inderdaad, beide partijen zijn schuldig voor de situatie in Israël en de Gazastrook en deze acties van Israël zal de haat van de Palestijnen niet minder maken, want degene die dierbaren verliezen en in nog verslechterde omstandigheden leven dan voor heen zullen deze oorlog niet zien als reden om de zijde van Israël in deze kwestie te kiezen. Ik vind het ook verwerpelijk om aan de hand van geloof dit soort acties goed te keuren, zowel als Moslim zijnde als Joodse.

 19. henk zegt: 09-01-09 om 16:30

  Max,
  Jij hebt er wel erg weinig van begrepen. Israel heeft juist Gaza verlaten en Hamas claimt niet een stukje Israel, maar heel Israel. Vandaar dat ze uit zijn op het doden van in principe alle Joden, militair of burger

 20. henk zegt: 09-01-09 om 17:03

  Je komt toch wel erg veel onnozelen tegen op dit blog. Net als Groen Links en SP in de Tweede Kamer meent men dat Israel met z’n hobby bezig is in Gaza en dus gestopt moet worden. Wordt nou toch eens wakker. Hezbollah heeft inmiddels weer 40000 (veertigduizend) raketten in Libanon, wat denk je waar die voor bedoelt zijn. Dat wordt dus de volgende klapper. wie zijn er dan weer het slachtoffen? Jawel, de gewone Palestijn. Wie zn schuld is dat? Je mag 3 keer raden. Voor de bonus mag je ook nog raden waar al die raketten vandaan komen. En voor de superbonus mag je raden wie er straks weer disproportioneel reageerd.

 21. Max zegt: 09-01-09 om 17:14

  @mavado zegt: 09-01-09 om 14:40
  “Ja, mijn God zegt: de goddelozen hebben geen vrede”

  Aangezien de Israeliten niet in vrede leven, zijn ze dan goddeloos? En hoe zit dat met dat stukje uit Marcus 16?

 22. Shalom zegt: 09-01-09 om 17:17

  Het feit dat zoveel mensen zich zo druk maken om dit conflict is veelzeggend. En dat terwijl het er in Soedan, Zimbabwe of Sri Lanka niet minder heftig aan toe gaat. Het geeft ook aan dat Israël een bijzondere plaats heeft in deze wereld. De Joden zijn altijd uitgespuugd door de wereld en hebben in zestig jaar een welvarend, bloeiend land opgebouwd temidden van vijandige buurlanden. Iedereen die wel eens in Israël geweest is weet hoe modern, tolerant en weldadig het land is vergeleken met de omringende landen. Het hele land is het bewijs van Gods werk. En ook al valt de hele (Arabische) wereld eroverheen en roepen Harry van Bommel en ons aller Gretta Duisenberg op tot een intifada, God zal Zijn volk nooit loslaten en de vrede zal komen!

 23. Michael zegt: 09-01-09 om 21:15

  @arend
  Kan me helemaal vinden in jouw beschrijving van het conflict.
  Zolang Hamas en Hezhbollah de palestijnse zaak vergiftigen,en de vernietiging van Israel nastreven kan er geen vrede zijn in de palestijnse gebieden.
  Van al het geld dat ze hebben ontvangen van de EU konden ze van Gaza een begin kunnen maken van een parel aan de middelandse zee.
  Maar nee,de haatpredikers onderdrukken liever hun eigen bevolking,of andersdenkenden,fabriceren wapens i.p.v constructief bezig te zijn met de opbouw van hun land.
  Het ergste vind ik nog wel dat die proleet Harry van Bommel,tesamen met de haatpredikers tot een 3e intifada oproept,man sodemieter toch op naar Gaza,maar houd toch je domme mond dicht!

 24. mavado zegt: 09-01-09 om 21:37

  Max zegt: 09-01-09 om 14:56

  Marcus 16:

  beste max heb je geen betere vertaling als die u gebruikt ?
  natuurlijk gelooft elke wederomgeboren christen dat en ze voeren het ook uit zo de GEEST VAN GOD hun daartoe leidt. gegroet met johannes 14:12

  een hele goede gratis bijbelvertaling 75 stuks in allerlei talen kan en mag je gratis downloaden op http://www.e-sword.net – de beste die er is,maar het is verboden die te verkopen.

 25. jesaja zegt: 09-01-09 om 23:41

  @danny en max

  Danny het is al een belediging voor iedere gelovige om de bijbel een sprookjesboek te noemen. Maar toch denk jij dat er toch en God is?
  Jij bent bang dat de woorden in de bijbel staan niet waar zijn?

  Ik zou zeggen praat niet over iets dat je niet weer. Wat er in de bijbel staat is nu allemaal uit aan het komen, zo ook de geboorte van Israel. Dus lees eerst en roep dan wat.

  Max
  Jij hebt waarschijnlijk zoals zovelen hier even een stuke bijbel van internet afgehaald.

  Als je net zoals als Danny nou wat verder had gelezen had je ook kunnen lezen dat er ook geschreven staat dat iedereen op aarde zich tegen Israel zal gaan keren, zie wat er nu gebeurt, Hamas maar 448 raketten op Israel afvuren, maar o wee als israel zich gaat verdedigen.

  dus de meeste hier moeten de bijbel eens wat beter lezen ipv maar wat te roepen hier.

 26. jesaja zegt: 09-01-09 om 23:44

  Shalom

  hehe eindelijk iemand die nadenkt. Ook alleen het feit al dat Israel tegen 6 landen tegelijk oorlog had en Israel makkelijk de oorlog won, Israel vind de landen eromheen een lachertje. En dat die idioot daar in iran van zn woorden maar eens daden maakt, durft ie niet want hij weet voordat ie de eerste raket afvuurt allang een clusterbom op zn dak heeft hangen. God zal zijn land tot de terugkomst beschermen en behouden voor al het kwaad, wat er ook gebeurt.

 27. Danny zegt: 11-01-09 om 02:10

  @Jesaja,
  Weet je wat het bij deze wel erg makkelijk maakte, het Christendom, Jodendom beschrijven beide een eigen staat voor de Joden, een boek 2000 jaar gelden geschreven. Tuurlijk kun je dit interpreteren als iets wat is voorspeld. Maar denk eens rationeel na, het staat beschreven, men gelooft het, men voert het uit… Dit is meer het “naleven” van de “voorspellingen” in de Bijbel, dan het werkelijk uitkomen van “plotselinge voorspellingen”.

  Daarnaast geloof ik wel dat er iets is, gewoon niet in de Bijbel.

 28. cor zegt: 11-01-09 om 19:14

  Ik heb veek gelezen over de kwestie Israel en de Palestijnen, maar de berichten die ik lees kom altijd uit een of ander hoek hetzij van Israelische of Palastijnse hoek of van links (Hilversun) of van rechts. Is er dan niemand hier in ons land die neutraal ik zeg het nog een keertje met HOODLETTERS NEUTRAAL een uiteenzetting kan geven over deze kwestie maar dan ook echt NEUTRAAL.

 29. Danny zegt: 12-01-09 om 17:16

  @Cor,
  Ik heb geprobeerd in mijn reacties punten van beide kanten te benadrukken, meestal worden dan in reacties op mijn reactie de punten eruit gepikt waarop ze mij kunnen “aanvallen”. Over het algemeen vind ik de te vinden bronnen niet echt “betrouwbaar”, de meeste zijn altijd wel wat partijdig en dus niet geheel op feiten en waarheid berustend. Ik denk dat zelfs voor ieder die het onderwerp “neutraal” wil benaderen bedrogen thuis komt.

 30. mavado zegt: 13-01-09 om 09:55

  Van Israël daar kunt u maar beter van afblijven, want God sprak tot Mozes. Exodus 3:6 Ik ben de God uws vaders, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. Er staat niet ik was of zal zijn, maar IK BEN de God van Abraham,Izak en Jakob, hetwelk is Israel de 12 stammen. Er staat dus niet de god van Abraham, Ismael, Mohammed. De tijd is nabij in het vervullen van Gods woord in het deel van onze tijd des levens. Binnenkort zal het merendeel der mensen naar zijn eigen land vluchten, wanneer zij de Almacht van God ten opzichte van Israel zullen moeten gaan erkennen. Jesaja 13,14 Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns. En een iegelijk zal zijn als een verjaagde ree, en als een schaap, dat niemand vergadert; een iegelijk zal naar zijn volk omzien, en een iegelijk zal naar zijn land vluchten. Wilt u dit woord verwerpen dan verwerpt u God, want dit is uitgesproken door dezelfde profeet die de komst van Jezus de Christus heeft voorspeld. Jesaja 41:8-16 Maar gij, Israel, Mijn knecht! gij Jakob, dien Ik verkoren heb! het zaad van Abraham, Mijn liefhebber! Gij, welken Ik gegrepen heb van de einden der aarde, en uit haar bijzonderste geroepen heb; en zeide tot u: Gij zijt Mijn knecht; u heb Ik uitverkoren, en heb u niet verworpen. Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid. Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen, die tegen u ontstoken zijn; zij zullen worden als niet, en die lieden, die met u twisten, zullen vergaan. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden; de lieden, die met u kijven, zullen worden als niet, en die lieden, die met u oorlogen, als een nietig ding. Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israels! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israels! Ziet, Ik heb u tot een scherpe nieuwe dorsslede gesteld, die scherpe pinnen heeft; gij zult bergen dorsen en vermalen, en heuvelen zult gij stellen gelijk kaf. Gij zult ze wannen, en de wind zal ze wegnemen, en de stormwind zal ze verstrooien; maar gij zult u verheugen in den HEERE; in den Heilige Israels zult gij u roemen.

 31. mavado zegt: 13-01-09 om 10:09

  @ DANNY . COR ETC

  Kiest de zijde van Jezus en u zult niet bedrogen uitkomen, want God was IN Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Want het is onmogelijk dat de Joden/Israëlieten hun heilige boeken veranderd zouden hebben om het te laten kloppen met het leven van Jezus, die zij op dit moment nog niet accepteren als GODS eniggeboren zoon. Maar het is tot op de letter vervuld aangaande Jezus in het Oude Testament. De Bijbel is een boek voor gelovigen,niet voor ongelovigen,want de gelovige gelooft het van kaft tot kaft en tracht met hulp van God er naar te leven als is dat soms met vallen en opstaan, maar een goed soldaat wanneer hij valt staat op en gaat weer verder, niet achterom ziende.

 32. Max zegt: 13-01-09 om 13:10

  mavado zegt: 09-01-09 om 21:37
  “beste max heb je geen betere vertaling als die u gebruikt ?”

  Ik wist niet dat er een betere vertaling was van de bijbel.

  En in het stukje van Marcus staat dat iedereen een echte gelovige kan herkennen aan het feit dat hij die dingen doet. Tot nu toe heb ik 0 echte gelovigen kunnen herkennen doordat ze de dingen deden beschreven in Marcus 16.

  Mijn punt met dat stukje tekst is “kan de bijbel niet hierbuiten worden gelaten?”. Het gaat hier om een machtig land dat nu onschuldige mannen, vrouwen en kinderen vermoord. Een land dat denkt dat door mensen dood te maken en gebouwen kapot te schieten, dat daardoor mensen niet meer boos zullen zijn en zullen stoppen met hun aanvallen.

  Ik vind dat bijde partijen hier fout zijn. Maar er is een goede en een slchte manier om het probleem op te lossen. En ik denk niet dat Israël meer vrede krijgt, of meer veiligheid voor haar burgers creëert door “in het rond te schieten” in een drukbevolkt gebied.

 33. mavado zegt: 13-01-09 om 14:23

  Max zegt: 13-01-09 om 13:10

  Beste Max niet aan de wonderen en tekenen zal men een christen herkennen maar aan zijn vruchten – Judas Iskariot was ook één van de twaalf uitverkorenen, hij doopte en genas de zieken omdat hij die macht had ontvangen, maar uiteindelijk verraadde hij de zoon des mensen met een kus, deze zoon des verderf was ook als kasbezitter ook nog een dief. God laat zijn zon schijnen over bozen en goeden en ook de regen valt op het onkruid en de tarwe en voor wie het gebouwd wordt ontvangt zegen van God. Kain sloeg zijn halfbroer Abel dood en beide brachten ze een offer voor God. Judas was geen echte gelovige, maar een schijngelovige die het leven daarvoor van God ontving en hij deed waarvoor hij was voorbestemd te doen. In een sinaasappelenboom kan men heel veel takken van andere citrusvruchten inenten, zoals mandarijnen, grapefruit etc. En als ze vrucht voortbrengen uit deze sinaasappelboom dan zal elke ingeënte tak zijn eigen soort voortbrengen. Dus aan hun vruchten zult men de boom herkennen. Als er een nieuwe tak uitgroeit van de sinaasappelenboom dan zullen dat natuurlijk sinaasappelen zijn, omdat de stam een sinaasappelenboom is. Dus een echte christen herken je aan de zelfde vrucht van de geest die Jezus had en wonderen die God door een mens werkt is natuurlijk Bijbels. Dus waar zijn de vruchten en waar is de ware gemeente van God, die de andere kant van hun wang toekeren. Want de Israëlieten en de moslims hanteren “oog om oog en tand om tand” dat is de wet, maar ik heb liever de genade. Wat daar nu gebeurd in Israël en Gaza is omdat “al de schrift vervuld” moet worden.

 34. Max zegt: 13-01-09 om 21:40

  “Wat daar nu gebeurd in Israël en Gaza is omdat “al de schrift vervuld” moet worden.”

  Want? Waar staat dat? Hoe weet je zeker dat het gaat over deze specifieke oorlog?

 35. Danny zegt: 14-01-09 om 03:09

  Mavado,
  Ik bedoel dit niet verkeerd, maar wat je hierboven hebt neergeschreven is echt de allergrootste kul die ik ooit heb gehoord om iets “te verantwoorden”. Zet dan eerder iets neer in de zin van “voor God is ieder leven dierbaar en dus iedere oorlog zinloos”.

 36. mavado zegt: 14-01-09 om 11:32

  Max zegt: 13-01-09 om 21:40

  Beste Max hier dan de door u gevraagde bewijzen; de wet van Mozes, de profeten en de Psalmen is het gehele Oude Testament en zal op Gods tijd allemaal vervuld worden. Lees het zelf. Het land is aan Israel gegeven en niet aan de Palestijnen, dat waren zeevolken uit Kreta afkomstig. Ook Jordanië (Moab –Ammon) zal spoedig helemaal verdwijnen want dat is het land wat bij Israels grenzen behoort. Genesis 15:18 Ten zelfden dage maakte de HEERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath. Deze oorlog gaat gauw voorbij, maar aankomende wonderoorlog van Ezechiel 38/39 zal Israel al dat land doen toekomen en zij zullen hun tempel gaan herbouwen. Ik heb het moeten inkorten anders wordt het te lang. – Lukas 24:25-47 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen. Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. – 2 Timotheus 3:16.17 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. – Hosea 3:4-5 Want de kinderen Israels zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. Daarna zullen zich de kinderen Israels bekeren, en zoeken den HEERE, hun God, en David, hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot den HEERE en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen. – Zefanja 2:4- 11 En de landstreek zal wezen voor het overblijfsel van het huis van Juda, dat zij daarin weiden; des avonds zullen zij in de huizen van Askelon legeren, als de HEERE, hunlieder God, hen zal bezocht, en hun gevangenis zal gewend hebben. Ik heb de beschimping van Moab gehoord, en de scheldwoorden der kinderen Ammons, waarmede zij Mijn volk beschimpt hebben, en hebben zich groot gemaakt tegen deszelfs landpale. , want Hij zal al de goden der aarde doen uitteren; en een iegelijk uit zijn plaats zal Hem aanbidden, al de eilanden der heidenen.

 37. mavado zegt: 14-01-09 om 12:23

  Danny zegt: 14-01-09 om 03:09
  Mavado,

  Ik bedoel dit niet verkeerd, maar wat je hierboven hebt neergeschreven is echt de allergrootste kul die ik ooit heb gehoord om iets “te verantwoorden”. Zet dan eerder iets neer in de zin van “voor God is ieder leven dierbaar en dus iedere oorlog zinloos”.

  Beste Danny

  Elke hoer kan een kind krijgen volgens de wet der voortplanting en dat leven komt natuurlijk van God, maar dat wil niet zeggen dat God dat alzo gewild heeft. Ook nu knoeien de mensen/wetenschappers met al de natuurwetten en als het verkeerd gaat zoals in het Hof van Eden, dan geven ze God de schuld. Het is zijn natuurwet gelegd in de mens. De mens heeft een eigen vrije wil waardoor hij kan kiezen goed of kwaad te doen. Hoereerders, overspelers en moordenaars etc. zullen het koninkrijk Gods niet beërven, tenzij ze bekeerd zijn. Alle mensen zijn geen afstammelingen van Adam en Eva, Abel was de zoon van Adam en Eva en evenzo Seth. Maar Kain was geen zoon van Adam en had hij gelijk Judas de zoon des verderfs beter niet geboren kunnen worden, zo zei Jezus dat en zo zijn er velen die beter niet geboren hadden kunnen worden, als ik denk aan Hitler, Mussolini, Franco etc. Mat 26:24 De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van Hem geschreven is; maar wee dien mens, door welken de Zoon des mensen verraden wordt; het ware hem goed, zo die mens niet geboren was geweest. Zou Kain niet geboren zijn geweest dan zou elk mens geboren zijn geworden met eeuwig leven in zich en ook al hun nakomelingen. Er staat dat Eva is de moeder aller levenden en dat is zo. Haar zoon is Kain welke was de eerstgeborene van haar. Maar er staat nergens dat hij een zoon van Adam was. Die boze vleselijke en moordende leugenachtige natuur van Kain kwam niet van Gods zoon Adam af. Dat is onmogelijk volgens de wet der voortplanting en de wet der genen. Hij Kain had een andere pappa. Adams tweede zoon Seth was (Genesis 5:3) naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld. Hoe komt het dat niemand meer in gelijkenis en evenbeeld op Adam en Seth lijken, gelijk de schapen, koeien giraffe, olifanten, tijgers, leeuwen, walvissen, pinguïns enz. Je kunt ze niet van elkaar onderscheiden, voor ons zijn ze allemaal eender en lijken ze op elkaar. Dat wat er gebeurde in het Hof van Eden heeft er mee te maken dat we in uiterlijk niet meer op elkaar lijken, nog in geestelijk opzicht en in onze natuur, want de genen zijn gekruist en de dood deed daarbij zijn intrede, net zoals je een paard en ezel kruist en het gevolg is een bastaard, een muilezel of muildier die zich niet kan voortplanten. (die heeft God niet geschapen,maar Hij gaf gelijk de hoer wel het leven aan dat beest, dat is zijn wet) Kain, de bastaard en zijn afstammelingen in deze wereld hebben geen eeuwig leven in zich.

 38. Ik vindt het belachelijk dat er nu pas een debat op gang wordt gezet voor het grote conflict inde Gaza MENSEN GA IS NA DENKEN jullie mogen jullie zelf elke dag dankbaar zijn dat jullie daar niet 1 minuut hoeven te leven. Het is daar te hard. Jullie zullen hartverscheurende traumas overhouden en alleen maar piepen. Terwijl die vieze israeliers worden gesteund van alle kanten terwijl ze niet eens in huin gelijk staan. Moeten de palastijnen maar zien hoe ze het redden. Om dat de israeliers aan de macht zijn kunnen ze ook bijna geen hulp krijgen. Wordt natuurlijk niet toegelaten
  Maar als de Israeliers dan toch zo goed bezig waren (wat totaal niet zo is.)waarom zie je dan niks van hun op het journaal krANT OF DERGELIJKE. Open je eigen ogen en verplaats je is in een ander hoe moeilijk dat voor de meeste ook zal zijn DE PALESTIJNEN STAAN IN HUN RECHT. Maar dat krijgen ze niet zijn de joden vergeten hoe het voelde in de tweede WO ze doen nu het zelfde.

 39. mavado zegt: 14-01-09 om 17:07

  Voor wie aan het bestaan van Dé GOD van Israel twijfelt, want daar is geen ander dan ÉÉN, moet deze 25 schitterende foto’s van het universum maar eens bekijken.Zeer zeker de moeite waard. We lopen dan niet meer met ons neusje in de wind en zeggen er is geen God.

  http://www.boston.com/bigpictu.....dvent.html

 40. mavado zegt: 15-01-09 om 10:21

  miranda zegt: 14-01-09 om 15:30

  Terwijl die vieze israeliers worden gesteund van alle kanten terwijl ze niet eens in huin gelijk staan. Moeten de palastijnen maar zien hoe ze het redden.

  Beste Miranda: Ik denk dat je een beetje ongelijk heeft, het zijn niet die vieze Israëliërs maar de Palestijnen zelf die dat veroorzaakt hebben in het begin door hun leiders zoals de terroristische Yasser Arafat van zijn Al Fatah partij die na zijn dood een persoonlijk vermogen bleek te hebben van meer dan 1 miljard dollar. En zoals je zelf heeft kunnen constateren schieten de Palestijnen met hun demonstraties voor kapitalen de lucht in, inplaatst daarvoor eten te kopen. Het probleem zit in hun religie, sinds de dood van hun oprichter Ahmed ben Abdullah (mohammed) is er onderlinge strijd tussen de nu al 73 verschillende moslims religies. De moslims willen heel Jeruzalem en hun moskee en de Israëliërs(Joden) evenzo en hun tempel. Het zijn moslims aanhangers die de meeste terroristische aanslagen plegen wereldwijd, en wereldwijd onrust zaaien (cartoons) of bent u die 3000 doden met de Twin Towers vergeten en de aanslagen in Egypte en de moorden in Soedan en elders. Door deze aanslagen is de privacy van de mensen eraan gegaan en zijn er zeer veel veranderingen en dus ook enorme kosten, vanwege allerlei beveiligingsmaatregelen ingevoerd. Dus vieze Israëliërs daar moet u wel uw excuus voor aanbieden, want u hebt ongelijk. De Palestijnse gebieden zien er uit als varkenstallen evenals het oude Jeruzalem er vóór 1973 uitzag. Dat is ná 1973 dus flink opgeknapt dankzij de Israëliërs, het stinkt er nu niet meer.

 41. mavado zegt: 15-01-09 om 10:50

  Nadat de opruier Hugo Chavez van Venezuela de Israëlische ambassadeur uit zijn land heeft gezet en alle betrekkingen met Israel heeft verbroken, heeft deze nu ook de Boliviaanse president Morales aan zijn zijde gekregen om dat ook te doen evenals andere Latijnse (katholieke ) landen dat nog overwegen. Hugo Chavez heeft zelf al grote problemen in zijn land, want doordat de olie inkomsten steeds minder worden, kan hij zijn belofte aan de armen niet houden om voor hun huizen te bouwen, en nu zoekt de graag in beeld komende Chavez medestanders om de aandacht daarvan af te leiden, om Israël en dus hun leiders voor het internationale strafhof te dagen. Dat wordt dan strijden tegen God en dat gaat de wereld (lees United Naties) dus verliezen, want zo staat dat geschreven in de profeten. Zacharia 12:3-4 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schuwigheid slaan, en hun ruiters met zinneloosheid; maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openen, en alle paarden (krachten) der volken zal Ik met blindheid slaan. De bekende rabbi Gamaliel zei 2000 jaar geleden aangaande de problemen met de start van de eerste christen gemeente in Jeruzalem. Act 5:34- 39 En nu zeg ik ulieden: Houdt af van deze mensen, en laat hen gaan; want indien deze raad, of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken; opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden. De tijd van de heiden gemeente nu 2000 jaar is zo goed als over en God gaat zich bezig houden met Zijn Volk Israel zoals Hij beloofd heeft. Hij gebruikt daarvoor als eerste de oorlogsstam Judah om de landstreek der zee Gaza aan hen terug te geven. Zefanja 2

 42. Danny zegt: 16-01-09 om 02:08

  Mavado,
  Je kraamt echt onzin uit. Hou je ook rekening met de gasvelden voor de kust van de Gazastrook die de Palestijnen toebehoren, met een gehele waarde van 200 miljard, waar ze niet bij kunnen komen door Israël. Hou je daarnaast ook rekening mee dat de wapens en zelfgemaakte raketten Hamas weinig kost, gezien deze grotendeels geleverd worden door belanghebbenden dat Hamas de strijd niet opgeeft. Houdt je ook rekening mee dat Palestijnse vissers zonder enige waarschuwing beschoten worden door het Israëlische leger dus dat iedere activiteit op zee ook niet mogelijk is. Hou je er ook rekening mee dat iedere vorm van infrastructuur eens in de zoveel jaar wel weer door Israël kapot geschoten wordt en dat de zelfvoorziening in voedsel, water en elektra ook zo goed als onmogelijk wordt gemaakt door Israël.

  Je hebt daarnaast je feiten ook niet goed op orde “in navolging van Bolivia” heeft Venezuela ook zijn diplomatieke banden met Israël verbroken. Daarnaast schiet Israel weer op een VN gebouw met als reden dat er Hamas strijders raketten vandaan schoten, als dit zo is, denk je dat de VN medewerkers die daar aanwezig waren ( en gewond raakten ) niet in zouden hebben gegrepen of dit minstens zouden hebben bevestigd? Daarnaast gebruikt Israël wapens met fosfor, wat NIET toe is gestaan in bevolkte gebieden.

  Je kunt nog zoveel terug vallen op stukken tekst uit de bijbel, maar dat verantwoord niet wat er nu daar gebeurt. Voor de rest ga ik niet meer op jou reageren gezien er geen normale discussie met jou te voeren valt.

 43. mavado zegt: 16-01-09 om 11:24

  1. Danny zegt: 16-01-09 om 02:08

  Overtuigd, dan bezorgd. De reden dan de mensen niet bezorgd zijn, is omdat ze niet overtuigd zijn, indien men overtuigd zou zijn, dan zou men ook bezorgd zijn. Maar ik kan je niet overtuigen en zeker niet bekeren,dat is een werk van God. Hamas is een terroristische organisatie wat ook door de EEG is bevestigd, waar men dus geen zaken mee doet, maar de Palestijnen waren zo dom om hen te kiezen. Wat de zee betreft en de inhoud daarvan behoort aan Israël en indien zij zich aan de regels houden worden ze niet beschoten.

  Wel beste Danny in ieder geval het beste met je en bedankt voor de discussie. De vogelverschrikkers staan meestal bij de goede bomen, dus ik heb nog wel hoop voor u. Het is u nog niet gegeven om de dingen te mogen zien, zoals gezegd in Mat 13:16 Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij hore, want het geloof is niet aller. Deze oorlog, zoals ik zei zal niet lang duren, maar let maar op de wonderoorlog die niet lang meer op zich laat wachten, want heel de wereld moet zich eerst tegen Israël gaan keren. Er gaat nog heel wat gebeuren en je zal het met je eigen ogen zien,zoals 2000 geleden van te voren is gezegd: Openbaring 11:9 En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halven, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. P.S Niet Bolivia maar Venezuela – Chavez had vorige week als eerste al besloten de Israëlische ambassadeur zijn land uit te wijzen en gisteren volgde daarop dat beide de hun diplomatieke banden met Israël zouden verbreken.

 44. mavado zegt: 16-01-09 om 11:37

  Beste Danny hier wat andere leiders over Hamas denken o.a. Bush,Obama.

  American Leaders Stand With Israel

  http://www.aipac.org/19712.asp

  President George Bush
  “This recent outburst of violence was instigated by Hamas — a Palestinian terrorist group supported by Iran and Syria that calls for Israel’s destruction… America’s objectives in the Middle East will remain clear: We seek security and peace for our allies, the free people of Israel

  More than one hundred American leaders from across the political spectrum have come out strongly in support of Israel’s right to defend itself in the face of Hamas rocket attacks. Click here for a complete list of statements in support of Israel.

  http://www.aipac.org/Publicati.....efense.pdf

 45. Tim zegt: 16-01-09 om 13:52

  Stop toch met die stomme bijbelse teksten. Ze slaan nergens op, zijn in het jaar kruik herschreven door een Romeinse keizer die opeens voor zijn leven ging vrezen en bang was dat hij toch niet in Elysium zou komen (dus hij besloot het maar bij alle Goden te proberen).

  Kijk naar nu, mensen gaan dood. Als er al een God was, dan zou hij wat zuiniger op zijn eigen schepping mogen zijn. Is ie niet, het kan hem dus niet schelen. Dus moeten we het zelf doen.

  Cthulhu for president

 46. mavado zegt: 16-01-09 om 17:25

  Tim zegt: 16-01-09 om 13:52

  Kijk naar nu, mensen gaan dood. Als er al een God was, dan zou hij wat zuiniger op zijn eigen schepping mogen zijn. Is ie niet, het kan hem dus niet schelen. Dus moeten we het zelf doen.

  Beste Tim inderdaad je moet je door je eigen vrije wil bekeren, dat wil zeggen gelooft het evangelie. Dat is de weg. Je moet niet denken dat God heel dat stelletje goddeloze moordenaars geschapen heeft. Hij schiep de Mens man /vrouw naar Zijn beeld in Geestvorm, want de onzichtbare, oneindige en alwetende God is Geest. Daarna formeerde Hij Adam uit het stof der aarde en daarna pas bouwde Hij Eva uit Adam. De rest wat op de aarde rondloopt, zijn verwekt in overeenstemming met Gods natuurwetten door onze voorouders. Evenzo met de dieren één stier en één koe één haan en één kip en de rest is voortgebracht door vermenigvuldiging naar zijn aard. Dan ben je met dit antwoordt er gelijk uit, wat betreft wie was er eerst de kip of het ei. Eerst de haan en de kip, en die lag het ei, dat moet wel zo, want zonder de haan zit er geen leven in en krijgt je een nest met rotte eieren. De missing link welke was tussen de mens en de chimpansee is de oorzaak van alle ellende en zoals ik al zei geeft GOD niet de schuld. Dood is voor een christen het mooiste wat er is, want het breng hen in de tegenwoordigheid van hun Maker. Er zijn mensen in de wereld die hadden echt niet geboren moeten worden. En wat betreft mensen die omkomen in oorlogen of door welke oorzaak of wat dan ook in de wereld, die moeten gereed zijn wanneer zij dit aardse tranendal gaan verlaten om God te ontmoeten. En dat geldt ook voor U. Lukas 13:1-5 En er waren te dierzelfder tijd enigen tegenwoordig, die Hem boodschapten van de Galileers, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde, en zeide tot hen: Meent gij, dat deze Galileers zondaars zijn geweest boven al de Galileers, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die achttien, op welke de toren in Siloam viel, en doodde ze; meent gij, dat deze schuldenaars zijn geweest, boven alle mensen, die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. Wat betreft mensen en kinderen die gedood worden, elke baby van de meest goddelozen ouders is behouden en gaat bij dood regelrecht in de tegenwoordigheid bij God.

 47. mavado zegt: 19-01-09 om 00:46

  En nu maar wachten op een goede leider namelijk, Benjamin Netanyahu, volgens de boeken van Uri Geller zou hij nogmaals aan de macht komen. Of dat waar is daar kan men aan twijfelen, want dat zijn woorden van een mens. Maar het blijft vrede, vrede en zonder gevaar en plotseling zal het verderf hun overkomen. De grote mond van Hamas is in ieder geval gestopt en ook de grootspraak van de Hezbollah terrorist Nasrallah en Ahmadinejad die een plan heeft voor het besturen van de wereld, daarmee zal hij toch niet bedoelen, door het Islamitische geloof van de Sjiieten. Israel wees op uw hoede en houdt Iran in de gaten. De United Naties moet afgeschaft worden net als toen de Volkenbond, want ze hebben toch niets te vertellen. En nu journalisten maar weer gauw uw oog op Zimbabwe gericht, want daar zijn er al meer dood gegaan dan in de Gaza

 48. Max zegt: 19-01-09 om 14:08

  Ik ben benieuwt of Israël nu ook de echte slachtoffers, het Palestijnse volk, gaat helpen met het weder opbouwen van wat Israël heeft kapot gemaakt in de afgelopen weken.

 49. mavado zegt: 20-01-09 om 07:06

  Er moet nog geen geld gaan naar de Palestijnse gebieden om de boel op te knappen, eerst de terreurorganisatie Hamas ontmantelen anders kan je aan de gang blijven. De Palestijnen hebben dat aan zichzelf te danken door in hun fanatisme voor de verkeerde leiders te kiezen, die dood en verderf zaaien. Nog Israel, nog de USA zal met hen onderhandelen. Saoedi-Arabië geeft al een miljard voor de wederopbouw van de Palestijnse gebieden. En via de pomp gaan we daar allemaal lekker aan mee betalen.

Geef een reactie