De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Snijden in eigen vlees, deel 1

slagerHet valt niet mee te snijden in eigen vlees. Met deze wat nare uitdrukking worden de laatste tijd bezuinigingen op de overheid aangeduid. Volgende week staan de bezuinigingen op subsidies voor politieke partijen op de agenda van de Tweede Kamer.

VVD en CDA zijn voorstanders van de subsidie.

Uit kamerstuk 31 906 nr 6:
“De leden van de CDA-fractie stelden verheugd vast dat de regering grote betekenis toekent aan politieke partijen. Binnen ons democratisch staatsbestel spelen partijen ook naar het oordeel van deze fractie een belangrijke intermediaire positie. Deze leden gaven aan dat er weliswaar vaak wordt gemopperd over politieke partijen, maar een werkbaar alternatief heeft zich naar hun oordeel nog niet aangediend. Als het erom gaat kiezers te motiveren, te binden en te mobiliseren, politieke opinies te laten uitkristalliseren en goed toegeruste volksvertegenwoordigers te rekruteren, zijn politieke partijen voor de publieke zaak onmisbaar. Als partijen nog niet bestonden, zouden ze bij wijze van spreken onmiddellijk worden uitgevonden, voorspelden deze leden.

Ook leden van andere fracties wezen op het belang van politieke partijen. Zo deelden de leden van de VVD-fractie het standpunt dat politieke partijen een belangrijke intermediaire positie in het democratisch bestel en een belangrijke functie in de representatieve democratie hebben.

De leden van de PVV waren van mening dat politieke partijen geen overheidssubsidie mogen ontvangen. Subsidiëring van politieke partijen past niet binnen een democratische rechtsstaat en de aan het woord zijnde leden wezen daarbij op hun eigen partij als bewijs dat het niet verkrijgen van subsidie het functioneren van een politieke partij niet negatief beïnvloedt. Daarom hadden deze leden graag een wetswijziging gezien die de subsidiering van politieke partijen volledig afschaft.”

De PVV is dus tegen de subsidie voor politieke partijen. De PVV heeft dan ook geen enkele moeite met de door het kabinet voorgestelde bezuiniging. CDA en VVD hebben er wél moeite mee.

“De leden van de CDA-fractie vroegen – tegen de achtergrond van het belang dat de regering hecht aan politieke partijen – waarom op de subsidie voor politieke partijen wordt bezuinigd. Als partijen inderdaad zo’n vitale rol spelen, zou er volgens deze leden voldoende grond zijn om een uitzondering te maken op een algemene subsidiekorting.”

“Ook de leden van de VVD-fractie vroegen de regering om een nadere motivering van het voorstel alvorens een standpunt in te nemen over de subsidietaakstelling, mede gelet op het standpunt van de regering dat politieke partijen een belangrijke positie in ons staatsbestel innemen.”

Dat gaat bij CDA en VVD dus met lange tanden. Nu denkt u misschien dat het om enorme bedragen gaat. De twee partijen zijn immers een regeerakkoord aan het maken over een bezuiniging van € 18.000.000.000. Dat schijnt best lastig te zijn, maar niet onmogelijk. In het geval van de subsidie voor politieke partijen gaat het om een bezuiniging van € 999.000. Dat moet dan toch ook lukken zou je zeggen.

Mieke van der Valk

Verdeelsleutel subsidie politieke partijen

1. De politieke partij heeft aanspraak op:
a. een vast basisbedrag van € 187 138;
b. en vast bedrag per kamerzetel van € 54 279;
c. en een bedrag per partijlid. Dit bedrag wordt berekend door een
bedrag van € 2 049 063 te delen door het aantal leden van alle
politieke partijen gezamenlijk die op grond van de wet subsidie
hebben aangevraagd.

2. Het wetenschappelijk instituut heeft aanspraak op:
a. een vast basisbedrag van € 131 436;
b. een vast bedrag per kamerzetel van € 13 509.

3. De politieke jongerenorganisatie heeft aanspraak op:
a. een bedrag per kamerzetel. Dit bedrag wordt berekend door een
bedrag van € 526 872 te delen door het aantal zetels van alle politieke
partijen met een politieke jongerenorganisatie die subsidie
hebben aangevraagd.
b. een bedrag per jongerenlid. Dit bedrag wordt berekend door een
bedrag van € 526 872 te delen door het aantal jongerenleden van
alle politieke partijen met een politieke jongerenorganisatie die
subsidie hebben aangevraagd.

Verdeelsleutel bezuiniging subsidie

Over de jaren 2009, 2010 en 2011 worden de volgende bedragen bezuinigd:

Jaar 2009 € 198 000  2010 € 794 000  2011 € 999 000

Gezien de systematiek in de wet zijn deze bedragen omgerekend tot kortingspercentages. Voor de jaren 2009, 2010 en 2011 zijn de kortingspercentages als volgt:

Jaar 2009 1,27%   2010 5,11%  2011 6,42%

De subsidie voor iedere partij wordt met deze percentages gekort en de kortingspercentages gelden voor alle verschillende subsidiebestanddelen.

* Op dit moment bedraagt het totale subsidiebedrag ongeveer € 15,5 miljoen. Daar wil het kabinet € 999.000 bezuinigen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


10 reacties op “Snijden in eigen vlees, deel 1”

 1. Jan Roseboom zegt: 10-09-10 om 13:10

  De bekostiging van de salarissen van de kamerleden van de PVV is in strijd met de Grondwet, dit mede gelet op de uitspraak van de Hoge Raad inzake de Vrouwenkwestie.

  Lees ook svp nog eens het NRC-artikel : “Alleen Wilders lid PVV”
  Gepubliceerd: 21 april 2007 00:00 | Gewijzigd: 22 augustus 2008 18:06

  En lees ook het verslag van de EU-commissie en haar advies over de Wet financiering politieke partijen.

  En ten principale de opvattingen van Paul Belien, persoonlijk medewerker van W.

 2. mieke van der valk zegt: 10-09-10 om 14:15

  Inmiddels is het onderwerp van de agenda van volgende week gehaald. Er is nog geen nieuwe datum gepland.
  Mieke van der Valk

 3. Jan Roseboom zegt: 10-09-10 om 15:15

  Beste Mieke van der Valk,

  Wellicht wilt u toch een nadere planning van het onderwerp “Snijden in eigen vlees” duiden en gelieve te motiveren waarom het onderwerp is verdaagd tot nader orde?

  Vriendelijke democratische groet,
  Jan Roseboom

 4. Peter zegt: 11-09-10 om 16:32

  Gewoon allemaal de kamerleden betalen zoals de SP dat doet… een modaal salaris en kostendekkende onkostenvergoeding. Waarom hebben ze geld nodig? Ze hebben ten slotte al macht, en het is het 1 of het ander. Gierige graaiers rotten maar op naar het bedrijfsleven, daar is stelen van de hardwerkende burger tenminste geaccepteerd.

 5. Onderstaande Column “de overheid moet eindelijk eens in eigen vlees snijden” heb ik op 11 April 2010 over dit onderwerp geschreven

  Door digitalisering zijn enorme bezuinigingen bij de overheid te realiseren.De groei van de arbeidsproductiviteit in de publieke sector is nul. Die sector neemt echter wel veertig procent van het bruto binnenlands product voor zijn rekening. In de publieke sector zijn dus grote structurele bezuinigingen te realiseren. Waarom wordt dat dan niet gedaan? Het antwoord kan hierop kort zijn:

  Digitalisering raakt de ambtelijke heilige huisjes midden in het hart. Een van de belangrijkste effecten van digitalisering is namelijk om werkprocessen en informatieprocessen transparanter te maken. Deze uitkomst blijken de ambtenaren nu juist niet te willen omdat deze leidt tot een in hun visie ongewenste andere overheid!

  Ambtenaren hechten sterk aan beleidsintimiteit wanneer politieke gevoelige dossiers behandeld worden, rapporten nog niet voor publicatie geschikt zijn of informatie vertrouwelijk is.

  Ook om andere redenen verzetten veel ambtenaren zich tegen digitalisering. Beleidsdocumenten worden gezien als de persoonlijke verdienste van de meestal academische beleidsmakers. Mede daarom zijn medewerkers van het departement voorzichtig in het delen van documenten en daarmee van hun kennis. Het afschermen van kennis, ook door de eigen afdeling te markeren met piketpaaltjes, geeft de ambtenaren een gevoel van controle en autonomie. Het eigen karakter van het publieke domein, de organisatiestructuur van departementen en de aard van het werk van beleidsmedewerkers heeft stap voor stap geleid naar een “onzichtbare vierde macht “.

  De politiek spreekt zich uit een voorstander te zijn van een “veranderde rolverhouding” tussen ambtenaren en burger. Ambtenaren moeten daarin effectiever, efficiënter, transparanter en klantgerichter gaan werken. De ambtenaar van de 21ste eeuw moet zich ontwikkelen tot kenniswerker en adviseur en min of meer autonoom opereren in een netwerk van politici, publieke en maatschappelijke organisaties, collega`s en burgers.

  In het kader van de verschillende politiek programma`s is het goed dat beseft wordt dat een overheid die niet zelf innoveert niet zal kunnen voldoen aan de eisen voor dienstverlening die elders in de maatschappij al lang van zelfsprekend is.

  Riens Meijer, econoom gespecialiseerd in het minimaliseren van bedreigingen en het maximaliseren van kansen in de 21ste eeuw

 6. mieke van der valk zegt: 11-09-10 om 19:30

  Hallo Jan,
  Ik zal zeker mijn best doen, maar vrijdag was er niemand beschikbaar van de kamercommissie Binnenlandse Zaken die over de planning van debatten gaat.
  Mieke

 7. Jan Roseboom zegt: 12-09-10 om 02:06

  Beste Mieke,

  Bedankt.
  Of ik begrijp u niet goed n .a.v. antwoord op de eerdere vraag van mij om wat breder te kijken, of u kunt die verbreding in visie niet of wilt u niet waarmaken.
  Tenzij ik me vergis, dan verneem ik graag: “Wat is daarop uw antwoord”

  Fijn weekend overigens,
  Jan

 8. Ricardo zegt: 12-09-10 om 12:58

  Weer een goede bijdrage van Mieke van der Valk, mooi om die cijfers eens te zien. Wellicht kan men een bijdrage leveren in de algemene bezuinigingen (20%?) maar ik heb niet veel tegen enige subsidiëring van politieke partijen. Zo te zien is het niet overmatig veel, zeker niet als je kijkt naar de kosten die partijen alleen al in campagnes moeten maken om zichtbaar te blijven of worden. Kleinere of nieuwe partijen hebben met die subsidie een extra steuntje in de rug. Ik heb Wilders dan ook niet horen protesteren toen hij nog alleen in de Kamer zat.

  Dit geld wordt vooral besteed aan ondersteuning en kan ook steeds minder uit bijdragen van leden komen. Politieke partijen hebben die nog nauwelijks. Er wordt ook veel geklaagd over de gebrekkige inhoud van politici. Dat wordt minder als zij geen geld meer hebben voor tenminste een persoonlijk medewerker en wat wetenschappelijke ondersteuning vanuit hun partij. Afhankelijker worden van sponsoring lijkt heel mooi en bekt modieus maar geeft waarschijnlijk ook meer belangenverstrengeling, gedwongen winkelnering en naar de mond praterij van sponsors en dus ook weer extra kiezesbedrog. Hiervoor mogen de spelregels dan ook best stevig zijn.

 9. C. de Wit zegt: 18-09-10 om 09:48

  Jan Roseboom zegt: 10-09-10 om 13:10

  “De bekostiging van de salarissen van de kamerleden van de PVV is in strijd met de Grondwet, dit mede gelet op de uitspraak van de Hoge Raad inzake de Vrouwenkwestie”.

  Wilders had helemaal niet eens mee mogen doen met de verkiezingen omdat de Kieswet voorschrijft voor dat alleen verenigingen een lijst mogen indienen om mee te kunnen doen bij een verkiezing.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Politieke_partij

  De PVV is een stichting, waar het bestuur, de voorzitter, de penningmeester een en dezelfde persoon is en de financiering niet openbaar is. Dat kan toch allemaal niet, als Shell een lobby op wil zetten kunnen ze dus een stichting beginnen, financieren dat geheim, schreeuwen wat (totaal onverantwoord) populistisch Bargoens en drammen de burger vervolgens weer CO2 in de maag. Wat is dit toch misselijk makend geraffineerd manipulatief.

  Hoe kan dit toch in Godsnaam, ligt half NL dan te slapen of snapt de gewone man er helemaal niets van. Gebeurd er ook nog wat met die rechtszaak…of was dat ook allemaal voor niks.

 10. C. de Wit zegt: 18-09-10 om 10:32

  Wilder heeft illegaal meegedaan aan de verkiezingen…Kan ik me melden bij de politie om aangifte te doen?

  http://www.st-ab.nl/wetten/0172_Kieswet_KW.htm

  Artikel G 1
  1.Een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid kan aan het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer schriftelijk verzoeken de aanduiding waarmee zij voor die verkiezing op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld, in te schrijven in een register dat door het centraal stembureau wordt bijgehouden. Verzoeken, ontvangen na de drieënveertigste dag voor de kandidaatstelling, blijven voor de daaropvolgende verkiezing buiten behandeling.

Geef een reactie