De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Debatteren over de monarchie

Gedurende de bijna twee eeuwen dat Nederland een monarchie is, wordt er ook vrijwel permanent gedebatteerd over de wenselijkheid, de zin en het nut van het koningschap. Die debatten gaan soms over het instituut zelf, maar vaak ook over de manier waarop het door de persoon van de vorst wordt ingevuld.

Ze laaien op als er sprake is van (vermeende) misstappen van de koning(in) of van diens naaste familieleden, zoals tijdens de Greet Hofmans-affaire en de Lockheed-affaire of bij gelegenheid van een naderende troonswisseling, zoals nu het geval is.

Een kritiek punt voor een erfelijke monarchie blijkt ook nog wel eens de verloving van de beoogde troonopvolger te zijn.  Diens partnerkeuze is immers een publieke zaak, want behoeft de goedkeuring van het parlement. We herinneren ons nog de commotie rond de verloving van Beatrix met Claus en die van Willem-Alexander met Máxima.

Maar voor alle discussies over de erfelijke monarchie geldt dat die zich bijna altijd op meerdere niveaus afspelen.  Met het ‘Monarchiedebat’ onder leiding van Rob Trip – maandag 10 oktober  om 21.00 uur op Nederland 2 – wil de NOS een bijdrage leveren aan de huidige debatten over de toekomst van onze  monarchie.

Principieel

Er zijn om te beginnen mensen en politieke partijen die principieel gekant zijn tegen de monarchie of er juist tout court voorstander van zijn. De tegenstanders opperen dat de monarchale staatsvorm een echo uit een ver verleden is en niet past bij een moderne, democratische staat. In zo’n staat dienen functies vervuld te worden via enige vorm van verkiezing, dan wel gebaseerd te zijn op deskundigheid en niet automatisch voort te vloeien uit geboorte en familiebanden.

Voorstanders brengen daar tegenin dat het koningschap een van de weinige elementen van continuïteit is in het landsbestuur en – vooral in tijden van spanning, tegenslag en verdeeldheid – kan zorgen voor nationale eenheid en sociale cohesie. Ze wijzen voor de Nederlandse situatie verder op de eeuwenoude verbondenheid van de Oranjefamilie met ons land en betogen dat het koningschap met zijn tradities en sprookjesachtige entourage een te koesteren levend en levendig erfgoedensemble is.

Principiële tegenstanders van de monarchie laten niet zo vaak en uitbundig van zich horen. Ze beseffen, kijkend naar de opiniepeilingen, dat sinds jaar en dag een overgrote meerderheid van de Nederlanders voorstander is van de Oranjes als koninklijk staatshoofd.

Daar komt nog bij dat de stevige grondwettelijke verankering van de monarchie het tot een heksentoer maakt om de koning weg te sturen of de monarchie af te schaffen. Dat vergt namelijk  een tweederde meerderheid in het parlement, die in geen velden of wegen te bekennen is, en brengt  jaren en jaren van politieke strijd en bestuurlijke onrust met zich mee.

Modernisering

Iets gemakkelijker te realiseren zijn veranderingen in het geldend systeem van onze monarchie. Over zulke systeeminherente hervormingen gaat de huidige discussie over de modernisering van het koningschap. Een op handen zijnde troonswisseling wordt daarvoor als een goed moment gezien. We hebben het dan over het terugdringen van de politieke invloed van de koning die zich – in strijd met de roep om democratie en bestuurlijke transparantie – goeddeels achter de paleisschermen voltrekt. 

Er zijn plannen gelanceerd om de rol van de vorst bij kabinetsformaties uit te bannen en om hem niet langer voorzitter van de Raad van State te laten zijn. Daar bovenuit klinkt meer en meer de roep om een ceremonieel koningschap waarbij de koning – simpel gezegd – alleen nog maar linten doorknipt. Probleem is dat dit ook grondwetswijziging vereist. De voorstanders van een moderner koningschap  beklemtonen echter dat je, als je hervormingen wil, daar ondanks de lastige en langdurige weg van grondwetswijziging toch ooit mee moet beginnen.

Ministeriële verantwoordelijkheid

Kern van de plannen om de politieke invloed van de koning te minimaliseren is de werking van de ministeriële verantwoordelijkheid. Op dit moment zít de vorst niet in de regering, zoals vaak gezegd, maar vórmt hij als staatshoofd samen met het kabinet de regering.  De politieke beslismacht ligt via de ministeriële verantwoordelijkheid voor het doen en laten van de koning  altijd en compleet bij de ministers.  Die zijn op hun beurt afhankelijk  van het parlement. Zo werken onze parlementaire democratie en constitutionele monarchie.

Er liggen plannen om de koning ‘uit de regering te halen’. Daardoor komt die op grotere afstand van het politieke proces te staan. Hij zal minder informatie krijgen en (binnenskamers) minder of helemaal geen politieke adviezen meer kunnen geven. Hij zal ook geen wetten en besluiten meer hoeven te ondertekenen.

Grote vraag is of de ministeriële verantwoordelijkheid ook voor zo’n uitgekleed, ceremonieel koningschap moet blijven gelden. Schaf je die af, zoals de PVV voorstelt, dan krijgt de koning een grotere bewegingsvrijheid en kan hij ongecontroleerde (politieke) invloed opbouwen en die is in onze mediacratie óók een vorm van politieke macht. Daarom is D66 voor een ceremonieel koningschap, maar met behoud van de ministeriële verantwoordelijkheid.

Regeerstijl

Discussies over de monarchie tenslotte gaan heel vaak ook over de vraag hoe de zittende vorst het doet en wat we verwachten van diens opvolger. Dat speelt nu met het oog op de naderende opvolging van Beatrix door Willem-Alexander uiteraard een belangrijke rol. Verwachten we – los van welke hervorming dan ook -  van Willem-Alexander een andere ‘regeerstijl’ dan die van koningin Beatrix?

De monarchie is in ons land nog altijd populair en heeft een granieten grondwettelijke basis. Toch is zij alleen maar toekomstbestendig als de ‘regerend’ koning zich van de populariteit van zijn ‘onderdanen’ weet te verzekeren. Dat is misschien wel het ‘moderne’  aan de monarchie: hoewel de vorst niet gekozen wordt, kan hij alleen maar overleven als het volk uiteindelijk voor hem en daarmee voor de erfelijke monarchie blijft kiezen.

NOS Monarchiedebat, maandag 10 oktober, 21.00 – 21.55 uur op Nederland 2

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


35 reacties op “Debatteren over de monarchie”

 1. Mick C. zegt: 07-10-11 om 09:53

  prachtig artikel wow wallah ik zweer

 2. Ik ben een rechts-extremist en ik durf daar voor uit te komen. Alles wat de PVV zegt ben ik voor.Wilders is een held en de koningin moet uit de regering.

 3. F. Markestein zegt: 08-10-11 om 15:37

  Ook ik ben een voorstander van een ceremonieel koningsschap. Jaren geleden heeft prins Willem-Alexander gezegd dat hij weinig zou voelen voor een koningsschap dat niet-inhoudelijk zou zijn maar inhoudelijkheid hoeft niet samen te hangen met invloed op het regegeringsbeleid die, zoals nu, wordt uitgeoefend via wekelijkse gesprekken met de premier of een rol bij de kabinetsformatie. Die invloed, van een door erfrecht verworven koningsschap, maakt de monarchie in Nederland tot een ondemocratisch instituut.
  De prins en prinses Maxima hebben nu ook geen regeringsverantwoordelijkheid maar hebben andere inhoudelijke functies die kennelijk niet botsen met de ministeriële verantwoordelijkheid zoals die nu al ook voor hen geldt. Wat zou er verkeerd aan zijn om functies als deze te blijven uitoefenen na een eventuele troonsbestijging?
  En inderdaad, met de hervormingen die er toch eens zullen moeten komen, moet je toch een keer beginnen.

 4. Nicole Sonnensberger zegt: 09-10-11 om 14:32

  Het is toch mensonwaardig om koning (in) te zijn. Er kleven zoveel mensonvriendelijke regeltjes aan. Je moet persé trouwen en partner moet dan ook nog voldoen voor het volk. Kinderloos blijven dat zit er niet in als vrije en persoonlijke keuze. Om maar eens iets te noemen. ( Noemde Prins Claus het niet een gouden kooi ? ). Beste mensen begrijpt U mij niet verkeerd maar is het ook niet zo dat als de koning alleen nog maar lintjes hoeft door te knippen dat men dit wel zeer royaal beloont? Trouwens een lintje doorknippen dat kunnen anderen toch ook?

 5. Jan zegt: 10-10-11 om 09:43

  In ons huidige systeem is er iemand zonder politieke kleur die de functie vervult van het beëindigen van machtsvacuums. Dat vind ik één van de grootste voordelen van de monarchie.

  In de tweede plaats vind ik het een goede zaak dat ons staatshoofd niet gekozen wordt. Doordat op landelijk niveau het parlement het enige staatsorgaan is dat door het volk is gekozen, is het altijd duidelijk wie er het laatste woord heeft.

  Dit is vaak een probleem in republieken, zoals de Verenigde Staten of Frankrijk. Doordat zowel de president als het parlement het volk vertegenwoordigen, is het niet altijd duidelijk wie er nou eigenlijk de baas is. De recente situatie waarbij de overheid bijna op slot ging omdat Obama en het Huis van Afgevaardigden het niet eens konden worden over het budget is een prima voorbeeld.

  Om deze redenen ben ik voor het behoud van de monarchie in de huidige vorm. Het is misschien niet helemaal democratisch dat iemand puur op basis van geboorte de functie van staatshoofd vervult. Maar het systeem werkt goed, en Nederland wordt, vergeleken met het buitenland, eigenlijk altijd goed bestuurd.

 6. Rob Olgers zegt: 10-10-11 om 10:47

  Als er een enquête gehouden wordt met de vraag of men de monarchie steunt, zoals onlangs gedaan is i.o.v. de NOS, zou ook eens de vraag gesteld moeten worden of men zou willen ruilen met een lid van het koningshuis. M.a.w. had men geboren willen worden als prins of prinses?
  Ik niet.

 7. Bert zegt: 10-10-11 om 11:09

  Laat het koningshuis zoals het is!!!!!!!!!!!!! Het levert geld op, bij staatsbezoeken in het buitenland bijvoorbeeld. Het heeft iets sprookjesachtig en overal in het buitenland zijn de mensen die ik spreek enthousiast over onze monarchie. Koningeinnedag, prinsjesdag, laten we alsjeblieft het houden zoals het is! We moeten wel wat aan de salarissen doen maar verder ok, zolang de koninklijke familie zich keurig houd aan onze democratische principes! En never nooit niet een systeem met een gekozen president zoals in Amerika, want we weten hoe het daar kan gaan met bijvoorbeeld een Bush!
  Leve de koningin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 8. Sjaak zegt: 10-10-11 om 11:24

  Je zou je af moeten vragen waarom we van de monarchie af zouden moeten stappen, en wat dan het alternatief is. Moet Nederland aan de president? Die zal niet veel goedkoper zijn dan het koningshuis en waarschijnlijk grotendeels dezelfde taken vervullen als de huidige koningin, we willen namelijk geen situatie als in Amerika, waar elke wet tegengehouden kan worden door een willekeurige idioot uit een senaat die bestaat uit mensen met een eigen politieke of bedrijfs-ideologische agenda.

  Met andere woorden; draai de vraag eens om; wat is het alternatief en wat levert het op als we de monarchie afschaffen. Denk dat het nog best tegenvalt, de “winst”.

 9. BM Smit zegt: 10-10-11 om 11:24

  De tegenstanders laten zich niet zo horen zegt u. Er was eens een romeinse senator die iedere vergadering afsloot met: “Overigens ben ik van mening dat Cartago vernietigd moet worden.” Dat zei hij te pas en te on pas. Uiteindelijk is Cartago vernietigd. Geldt dit niet ook voor die steeds terugkerend drammerigheid dat de Koningin te veel macht zou hebben en dat ze voortaan alleen nog maar lintjes zou mogen doorknippen’. Als je dat maar vaak genoeg zegt dan vindt uiteindelijk iedereen het. Ik noem het manipulatie technieken die hier toegepast worden. Bah, stop ermee, laat haar en later Willem gewoon hun werk doen. Gaan ze ernstig over de schreef, worden ze een soort Tsaar of een dictator dan kun je ze altijd nog afschaffen. Trouwens, ooit zijn ze gevraagd door de Republiek der Nederlanden…

 10. teo zegt: 10-10-11 om 11:41

  ik vind t uit de tijd t leverd geen geld op t kost alleen maar geld
  hoe kan je iemand laten rond rijden in een gouden koets terwijl aan de andere kant mensen worden gekort omdat er zogenaamd geen geld meer is is dit nederland vandaag aan de dag
  t is te zot voor woorden

 11. Johan zegt: 10-10-11 om 12:58

  Vandaag is de uitkomst van een peiling onder de bevolking door Synovate i.o.v. de NOS bekent gemaakt. blijkt dat ze maar 500 mensen vragen hebben voorgelegd. Uitkomst meederheid van de bevolking wil koningshuis behouden in de vorm zoals het nu is. Voor zover ik weet heb je voor een representative peiling minstens 1500 mensen nodig…..
  Blijkt dat ze dit aantal van 500 mensen al jaren gebruiken …….en de media neemt dit maar kwakkeloos over.

 12. Johan zegt: 10-10-11 om 13:22

  Erg interessant : Zembla van 19-11-06 over de betrouwbaarheid van opiniepeilingen e.d. http://player.omroep.nl/?aflID=3534735&wmv=true

 13. Davit B zegt: 10-10-11 om 13:23

  Voor diegenen welke het niet weten:
  Demos kratia betekend zoiets als heerschap van het volk of “de macht aan het volk”

  Democratie met een erfelijk staatshoofd?
  Onmogelijk!
  Dus? Afschaffen die mieddeleuwse toestanden!

 14. J.Fernandes zegt: 10-10-11 om 16:11

  Leven is goed en koningenhuis maak het niet moeilijk….
  Politiek,religies en discriminatie zijn de top van de groten probleem in het leven!!!Binnen in de koningenhuis iedereen is welkom!!!

 15. B. Jager zegt: 10-10-11 om 20:18

  De O.N.’s zijn in 1750 bepaald niet van harte binnengehaald. Ze stammen uit de kaste van fedeodale heersers. Sindsdien hebben ze steeds problemen gegeven. Willem I: autoritair, zelfverrijking, volk verpauperde; W. III: gehaat, bruut, egoistisch, anti-democraat; Hendrik: verbrasser, brengt koningshuis naar de afgrond; Bernard: bewezen fascist, losbandig, verbrasser, corrupt.
  Kortom nooit een aanwinst voor de democratie geweest. En steeds een groot gevaar voor de staatsbestel. Wordt eerder erger dan beter. Opvallend zijn de geheimzinnige politieke contacten met duistere partijen – met sinistere bedoelingen: Mabel: (o.a.) Soros, ‘the Elders’, Rockefeller; Maxima: de financiele instellingen en banken – niet zelden ook met sinistere bedoelingen; Beatrix zelf: Bilderberg, Round Table’s. Zulke contacten zijn absoluut niet vrijblijvend. De kosten van het koningshuis zijn best hoog te noemen, de schade – aan de democratie, economie, het volk – is onmetelijk. Het vormt beslist een remmende kracht bij het doorpakken binnen de EU en ons los te wrikken van de medogenloze krachten van de zgn. kapitaalmarkten. Ook is aan alles te merken dat de corruptie ook in ons land weer welig tiert. Dat kan niet opgemerkt aan de Koningin voorbij gaan, toch wordt het geen halt toegeroepen.

 16. Claudia zegt: 10-10-11 om 20:29

  Om eerlijk te zeggen, ben ik enorm trots op Nedeland en Nederlanders maar schaam ik dat ik in een land woon waar de vader van de princes deel was van een dictatuur waar mensen gedood en gemarteld werden. Ik kom nl uit zuid america.

 17. H.Ernst zegt: 10-10-11 om 20:57

  Wat een gezeur iedere keer bij een aantal publieke omroepen over het inkrimpen van de monarchie. Mede dankzij die is ons land een van de meest welvarende landen ter wereld. Moeten we door zulke politieke ‘wijven’ geregeerd worden zoals die laffe ministers voor en tijdens de 2e Wereldoorlog? Wie wil een president die door geknoei aan de macht komt en/of wiens IQ maar niet getest wordt omdat…..? Willen we een onbeschofte vlerk die zijn handen niet kan en wil thuishouden, op illegale wijze zijn eigen zakken spekt of een drankorgel is? Voorbeelden tè over! Nog meer verkiezingen terwijl de opkomst nu al matig of slecht is? Gemakshalve wordt vaak vergeten dat er al in de 16e eeuw plannen waren om Willem van Nassau al tot de eerste koning in te huldigen wanneer hij niet vermoord was door Balthazar G. Hebben Maurits en Frederik Hendrik ons niet mede van de Spanjaarden af geholpen? En vergeet de heldhaftige rol van de Oranjes niet in het vervolg van de strijd tegen Napoleon Bonaparte. Geen mens is perfect en geen regering is perfect maar ook peperdure(!) presidenten hadden ons land niet naar een hoger welvaartspeil kunnen brengen. En moeten we dan een ceremoniële president of een met zoveel macht voor zover bereikbaar als vergelijkbaar in de V.S.? Of is er dan de discussie of onze president ons een oorlog in wil (mag) leiden als in de V.S.? Gooi geen schoenen weg voor je betere hebt en betere zijn in dit geval niet te vinden! Ziet u Mark Rutte, Maxime Verhagen of Geert Wilders ooit een leger aanvoeren wanneer Nederland aangevallen wordt? Het zijn continu die republikeinen met hun grote bekken en kennelijk garnalenhersens die ieder foutje van leden van het koningshuis tot belachelijk grote proporties opblazen om hun mening maar door te kunnen drukken en hun gelijk te zoeken. En neem die hersenloze fanaten van de PVV die nog niet eens het woord monarchie kunnen schrijven maar er wel van af willen. Mensen in andere landen zijn jaloers op ons staatsbestel Een kroonprins(es) hoeft geen koning(in) te worden als die niet wil. Als die niet wil is dat een andere kwestie. En anders: jatten af van de monarchie!!!!!

 18. Irene zegt: 10-10-11 om 21:41

  Dus als de Koningin voortaan alleen lintjes mag knippen, krijgt iedereen met de “lintjes-regen” een half lintje? Strak plan! Ook een goede bezigheidstherapie voor een ondertussen bejaarde dame!

 19. mien vernooij zegt: 10-10-11 om 21:57

  koningshuizen zijn uit de tijd zeker nu en altijd al geweest. MV

 20. reguklus zegt: 10-10-11 om 22:30

  Heeft de NOS dit op eigen houtje gedaan of op verzoek van dan wel i.s.m. de RVD?
  -Onderzoek onder 500 mensen?
  -Welke vragen zijn gesteld?
  -Welk belang moest gediend worden?

 21. M.schaepman zegt: 10-10-11 om 23:12

  Willem-alexander for president!

 22. Wim v/d B zegt: 11-10-11 om 00:22

  De Oranjes zijn te machtig, te ondemocratisch, te geheimzinnig, te vermogend dus te rijk, te duur, te gierig.
  Te Machtig: hoe kan je nou Hoofd van de Regering zijn en tevens Voorzitter van De Raad van State. De Raad van State adviseert over de wetgeving door de Regering en beslist in beroepszaken na de invoering van die wetgeving. Dus de Koning adviseert zichzelf, voert het in en beslist over bezwaren tegen zijn beslissingen.
  Te Ondemocratisch: Na de Franse Revolutie werd Nederland van Republiek een Koninkrijk ?!?
  Elke maandag informeert de premier de Koning over de actualiteit. Iedereen kan zij dan haar wil opleggen. Maar zelfs contacten met Kamerleden zijn PaleisGeheim.
  Te Geheimzinnig: elk optreden is Paleisgeheim: we weten niets van hun invloed. Navraag wordt tegengegaan door het gevaar voor Majesteitsschending.
  Te Vermogend en te Rijk: het stilgehouden cruiseschip van WA met de naam van 1 van zijn dochters en de recente landaankopen in Argentinie zijn voorbeelden van het onoverzichtelijk gigantisch vermogen. De erfenissen en verdiensten zijn belastingvrij, staan geboekt op belastingparadijsen en worden beheerd op Noordeinde op onze kosten.
  Te Duur: de TV-uitzending Rekenkamer van 23-9-2011 op Ned3 schat de kosten op meer dan 7 miljoen euro per jaar. Maar het is nog zoveel meer: het onderhoud van het eigen jachtslot Het Oude Loo wordt op onze kosten gedaan door Staatsbosbeheer. Ze wonen gratis in alle paleizen waaronder dat in Amsterdam. Wat kost alleen al niet de renovatie van het Paleis op de Dam? Al die paleizen zijn van de Staat, NEE van de belastingbetalers. En als ze er geen zin meer in hebben, dan geef je het met alle kosten voor herstel weer terug zoals Het Loo en Soestdijk.
  Te Gierig: zomaar een voorbeeld: de uitbreiding van de grafkelder in en de nodige renovatie van de Nieuwe Kerk Delft is vertraagd omdat het Kerkbestuur geen financiele steun krijgt van de Oranjes voor nota bene hun laatste rustplaats. Dus de uitvaart zelf en de grafkelder betaalt weer de belastingbetaler.
  Koninginnedagfeesten worden betaald door de gemeentes waar ze op bezoek komen.
  Wij betalen dus hun verjaarsdagsviering of jaarlijkse adoratie.
  Als Beatrix in de Haagse binnenstad winkelt heeft zij nooit cash bij zich en de rekening wordt dan ook zelden daarna betaald.
  De belastingbetalers betalen al hun onkosten en zij houden daar zoveel van over dat zij in rijkdom zwelgen.

 23. Wat een genante vertoning op Ned.2 vanavond over het eventueel wijzigen van het koningsschap wat vooral een verstaanbare politieke diskussie zou moeten zijn..
  Eenzijdig,doorspekt met (onbewuste?) jalouziereaktie`s. Denigrerende toonzetting.Laat die schoondochters van Margriet en Pieter toch op hoge hakken lopen,kan jou dat wat schelen.. Hebben we geen andere vertegenwoordigers voor deze diskussie? Mensen die echt iets te vertellen hebben! Zonder zichzelf zo grappig en bijzonder te voelen zoals enkelen die ook anderen niet zo lieten uitpraten.
  Zijdeveld, zijn FNV- buurman en soms rechter buurvrouw redaktrice Margriet, probeerden nog redelijke,historische en zakelijke argumenten aan te voeren,zoals: ‘dan haal je de kern uit het stelsel”, waren echter niet zo opgewassen tegen bovengenoemde “blaaskaken ‘..Maar ook: waarom we niet beter eerst onze aktuele-en financiele problemen kunnen oplossen.En eens zorgen dat niet de onze chronisch zieken-en gehandikapten door tekortschietende gezondheidszorg door de regeringsmaatregelen er onderdoor dreigen te gaan.Dat komt niet door Beatrix en Alexander ook al zit ze in de regering..Ik hoop dat ze er iets van kan laten merken in de gesprekken op Noordeinde want het lijkt me een wijze vrouw.Ook al is haar familie niet ziek. Er loopt niets echt fout door dit koningshuis. Dus waarom al dat gemekker ?.Stabiliteit ook nu! Doe iets af aan de salarissen,dan leveren ze ook wat in,zonder dat we het kind met het badwater weg gooien.Later verder kijken als nog nodig.Kortom: het politieke aspekt kwam er matig uit naar voren.
  De diskussie leidde wel af natuurlijk van die wezelijke problemen…zo`n programma en enquete over 500 iplv 16.000.000 nederlanders…
  Arme Rob Trip die deze keer helaas maar amper over de door-elkaar-heen-schreeuwers heen kon komen…..Sic…

 24. eric krijger zegt: 11-10-11 om 06:46

  Waarom moet het koningshuis weg. De kosten? een president kost niets?? Kijk eens in de VS Er staat een leger aan beveiligers klaar. In een land als Nederland wat zo verdeeld is is het juist goed dat het door opvolging is geregeld. Kijk ik naar de verkiezingen is het een grote rommel en het gewone volk mag het weer betalen. De kunde van een minister president die de echte macht heeft in Nederland kan gebruik maken van de kennis van de koningin zij zit al jaren en een minister president 4 tot 8 jaar??????????

 25. bas zegt: 11-10-11 om 09:07

  @ H Ernst

  Een tijdje geleden was de politie op zoek naar iemand die mensen bedreigde en telkens het woord ‘garnalenhersens’ gebruikte.

  De NOS weet nu wie ze hebben moeten.

  Ik ben een verklaard republikein, maar heb nog nooit ‘gezeurd’ over fouten van Oranjes – al is het maar omdat ik die fouten niet waarneem.

  Erfopvolging levert niet de beste kandidaten op. Daarnaast leidt en monarchie tot achterkamertjespolitiek, want de koning wordt wel degelijk gehoorzaamd, maar wij de stemmers mogen het niet weten.

  Mijn probleem is dat we niets mogen weten van ons staatshoofd. Dat wind ik onaanvaardbaar. Dan heb ik inderdaad nog liever Wilders als president – en we zullen erkennen dat alleen al in de huidige tweede kamer 100 mensen zitten die geschikter zijn

 26. Tja zegt: 11-10-11 om 10:47

  Heb ook het gesprek gisteren op de TV gevolgd, was aan het werk. Conclusie: ze doet goed werk maar mensen zijn het zat dat er een familie is die zoveel voordeeltjes heeft tegenover anderen terwijl dat gebaseerd is op niets (erfopvolging is lucht imho).

  Alleen niemand sprak uit wat voor voordeeltjes er dan weg moeten. En dat snap ik dus niet. Ja, dan bezuinigen we wat op ze. Huh? We betalen ze al, ze krijgen een vorstelijke vergoeding. En nog veel meer vergoeding met de belastingvoordelen. Spreek het gewoon uit mensen. Zeg gewoon dat het je irriteert dat een ander zijn hele leven werkt maar belasting moet betalen om het geld aan zijn kinderen te kunnen schenken, terwijl een vorst al zijn/haar centjes mag houden en daarbij ook nog een salaris van het volk ontvangt. Spreek het uit, dan zijn we ervan af en kunnen we ze lekker laten zitten omdat ze ook vooral veel goed werk doen op “netwerk” niveau voor onze staat.

 27. Louis van Rasten zegt: 11-10-11 om 18:37

  Ik vind dat de monachie afgeschaft moet worden en wel om de simpele reden dat een dergelijke systeem de belastingbetaler ontzettend veel geld kost. Naast de koningin zelf krijgen de prinsen, aangetrouwden en de hele mikmak eromheen royale vergoedingen en salarissen uitbetaald. Dit moeten wij -zeker in tijden waarin wij ons nu in bevinden- niet willen.

  Nu is er nog een grote meerderheid te vinden die voor een monarchistisch systeem is doch dit zal met de loop van de tijd (waneer ook de financiële crisis verder zal toenemen) wel veranderen wanneer mensen dit in hun eigen portemonnee gaan merken. Deze meerderheid zal dan een karige minderheid gaan worden. Zoals het altijd al gegaan is: komt het probleem in de eigen achtertuin dan zal de mens ook anders reageren.

 28. emil zegt: 11-10-11 om 21:06

  U werkt willens en wetems mee met de afbraak van nederland

  Willens en wetens werkt u mee met politieke plannen

  schaamt u zichzelf nou niet

  dat noemt zich journalist

  Echt ouderwets staatstelevisie met staatsnieuws
  uw overheid waakt over u slaap lekker is dit wat u als voorbeeld heeft

  Walgelijk gewoon in deze tijd!!

  En dan nog maar niet te spreken over dat belangrijk onderzoek betreffende de koningin
  Is gehouden over 500 onderdanen…..neemt u uzelf eigenlijk nog wel serieus?!!

  Als ik naar nieuws kijk over de wereld lijkt het nos wel een reclameadvertentie….zo kort….zo weinig van het belangrijke wereldnieuw~!!!!
  Schaam u!

  Ga met de tijd mee!
  En vooral vervul uw heilige taak als informeerder van het volk in plaats te functioneren als staats berichtendienst!

  Vriendelijke groet aan u nederige onderdaan
  of moet ik genosse zeggen

 29. H. Ernst zegt: 11-10-11 om 22:32

  Om op die ene Bas terug te komen: iemand anders kan dat woord ‘garnalenhersens’ ook (meervoudig) gebruikt hebben maar dat betekent niet dat ik die persoon ben. Kom eerst maar eens met bewijzen! Dus die persoon ben ik niet. Bij deze. Ik zal die opmerking maar als een grap beschouwen. Het toont wel aan waar een navolger van die perfide peroxide-blonde volksmenner met (deels) Indische roots zich toe verlagen kan. Jammer dat die bedoelde persoon niet wijzer is geworden. Hij heeft een paar goede punten maar gezien zijn verdere politieke geloofsbrieven voel ik mij er absoluut niet toe geroepen om ook een Wilders stemmer te worden. Maar dat was het onderwerp niet al wil hij van het koningshuis af. Ik snap van sommigen van de antimonarchisten niet waarom ze zulke kwade samenzweringen zien achter zaken die niet altijd in de openbaarheid gebracht worden. Hoe zouden die forum bezoekers zich zelf voelen wanneer hun hele doopcel gelicht en in het openbaar gebracht zou worden? Maar ja, als je een hond wil slaan heb je een stok nodig. Gelukkig dat het gros van ons volk wel verstandig is en een genuanceerder mening er op na houdt. Leden van het koningshuis hebben voordelen maar vergeet niet ook de nadelen waar ze mee leven en daar mogen ze ook voor beloond worden. En vergeet niet dat mensen als de koningin niet alles zelf houden. Is het ook niet zo dat zij haar AOW vrijwillig afstaat aan goede doelen?

  Het programma op zich was mooi gebracht al vond ik het ook jammer dat het aantal ‘pro’ jegens het aantal ‘contra’ mensen niet in balans was en mensen als Bernard Wientjes, de werkgeversvoorzitter, die hele zinvolle dingen zei vaak niet eens zijn betoog af kon maken.

  Verder helemaal met Anna van Wijsborgh en Eric Krijger eens. Die Bas citerend “Erfopvolging levert niet de beste kandidaten op. Daarnaast leidt en monarchie tot achterkamertjespolitiek, want de koning wordt wel degelijk gehoorzaamd, maar wij de stemmers mogen het niet weten.” Denkt Bas dat die presidenten alles in de openbaarheid brachten/brengen? Hoe naïef?! Hoe vaak hebben wij niet om ex presidenten Clinton, Bush Jr. en anderen gelachen en Mitterand niet te vergeten die ter meerdere eer en glorie van hemzelf uit eigen initiatief die glazen nep piramides op het toegangsplein van het Musée du Louvre heeft laten plaatsen? Ik denk nog met pijn aan die ex-president Katsaf van Israël die wegens meerdere ongewenste intimiteiten zijn functie neergelegd heeft. En nogmaals: wat wordt de dicussie als ooit in het ergste geval het koningshuis wordt afgeschaft? Moeten we dan van een president met macht weer over naar een ceremoniële president? Ik had dat al aangekaart en doe dat nog eens. En wat denkt u wat er gebeurt wanneer op een kwade dag de opkomst van presidentsverkiezingen heel laag uitvalt waardoor iemand als Wilders bij voorbeeld gekozen wordt? Ik moet er niet aan denken!!! Hitler is ook ooit democratisch gekozen, niet dat ik Wilders met hem vergelijk maar dan nog moet ik er absoluut niet aan denken dat iemand als hij ons land als staatshoofd zou moeten vertegenwoordigen. Als we ons huidige peil vernietigd willen zien moet dat vooral gebeuren. Zal onze president nog wel welkom zijn over de vloer bij andere staatshoofden? En tenslotte: wanneer er in de Verenigde Staten van Amerika al niet betere presidentskandidaten gevonden kunnen worden waar miljoenen mensen meer wonen dan in ons land, wie zouden hier dan presidentskandidaat moeten of kunnen worden en wie zou over voldoende capaciteiten beschikken om dat ambt uit te voeren? Kan zo’n kandidaat in korte tijd net zoveel leren over staatshuishouding, defensie en zo voort wat sinds zo lang een troonopvolger van jongsaf aan is bijgebracht? En wie wordt onze eerst president? Maarten van Rossem? Een vrouwelijke president komt ook vaak nog eens minder voor dan een mannelijke terwijl wij een koningin als staatshoofd heel gewoon vinden, althans mee zijn opgegroeid. En dan schrijf ik dit als man zijnde, ha ha.

 30. Ricardo zegt: 12-10-11 om 12:28

  Ik verdenk de politiek ervan met deze nieuwe oude discussie vooral de aandacht af te willen leiden van het eigen slechte functioneren. Men is als altijd ook te verdeeld om grote wijzigingen te kunnen doorvoeren. En weg hoeft het koningshuis nog steeds van weinigen. Het NOS debat en onderzoek weerspiegelde dit. De meest opvallende inbreng kwam wellicht van de vroeger zeer koningsgezinde VVD die ineens vindt dat het koninklijk huis ook moet meedelen in bezuinigingen die de burger treffen. En daarmee qua populisme aansluiting bij de kiezer zoekt en de PVV in de wielen wil rijden. Kabinetsformaties kan men allang zelf regelen, daarover is ook nog nooit overeenstemming bereikt. Het m.i. inmiddels tamelijk overbodige orgaan Raad van State ligt meer onder vuur maar het zal me verbazen als dit kabinet hier iets wil veranderen. Maar er lijkt wel weer een klein stapje gezet te worden naar een iets ceremonieler koningsschap. Gelukkig onder ministeriële verantwoordelijkheid.

 31. John van Dokkumburg zegt: 12-10-11 om 13:09

  Macht over en van (smeer) geld en politieke status welken altijd ingrijpen in mijn hogere levensvisie heb ik niet nodig , het staat allemaal voor een beklemmende maar zgn vrijheid en democratisch bestaan ( de vrede voorliegen ). Ik wil niet – beschermen en verdedigen – deze stomme en ?? hoge ?? idealen dwz alleen voor het grote materieele bezit die de gezonde zinnen misleiden omdat deze machten niet luisteren naar menselijke natuurlijke compassie .

  U , de eerlijke en zinvol zoekende mens , moet u altijd maar poesrustig blijven , meegaan met een ideaal welke de uwe en de mijne niet is ?

  Ik pas hiervoor , voor deze eigen probleem creerende en daar dan integen, kunstmatig oplossende – en formeel functionele – meer dan mij – machten !

 32. Stig zegt: 13-10-11 om 12:05

  Niks debatteren! Er moet een referendum komen! Alleen dan weten we wat de bevolking prefereerd. Of zijn ze daar te schijterig voor? bang dat toch wel heel veel mensen het koningshuis uit de tijd vinden? Het is wel zo democratisch.

 33. H. Ernst zegt: 13-10-11 om 16:56

  Zijn de politieke partijen zelf altijd zo transparant en democratisch? Bekijk in het verleden de lijst Pim Fortuyn en nu de PVV. Heeft één persoon (had in geval LPF) niet onevenredig veel te vertellen? En worden partijvoorzitters altijd zo op transparante wijze gekozen? Houdt de politiek zich zelf ook niet met achterkamertjespolitiek bezig? Bekijk al het invoeren van de euro! Wat had de gemiddelde burger daarover te vertellen? Helemaal niets!!! En zo zijn er voorbeelden te over waarbij de politiek zelf helemaal niet transparant en eerlijk is!!! Denk dààr maar eens over na.

 34. Krijn van Drie zegt: 25-10-11 om 20:26

  Ook nu wordt weer geprobeerd de politiek de alleenheerschappij te geven. Zonder pottekijkers is het gemakkelijker om iedereen om de tuin te leiden. Waar dat toe leidt? Daar zitten we nu midden in!
  Een Koning(in) zou meer macht moeten krijgen! Dat is in Nederland de enige macht die boven de politieke partijen kan staan en dat moet zo blijven. Zelfs het recht om een veto uit te spreken is wenselijk.
  De tegenwoordige op macht beluste politici moeten gestopt worden.

 35. Zeynep zegt: 12-04-12 om 18:47

  Ik ga op school debatteren over dit, dus dit heeft me wel geholpen. Heel erg bedankt!

Geef een reactie