De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Trouw zweren aan de nieuwe koning

De inhuldiging van de nieuwe koning die tot in de puntjes wordt voorbereid kent in elk geval één heikel punt. Dat is de eed/belofte van trouw aan de koning die de leden van de Eerste en Tweede Kamer bij die gelegenheid moeten afleggen.

Net als bij de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980 blijken ook nu weer sommige kamerleden daar moeite mee te hebben en dat zelfs willen weigeren. Een tweetal leden van de fractie van de Socialistische Partij (SP) in de Tweede Kamer hebben dat al aangekondigd en Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren (PvdD) beraadt zich nog.

Het gaat om een staatsrechtelijk nogal ingewikkelde kwestie met zo op het oog een paar losse eindjes. De sites van de overheid maken daar niet zo’n punt van. De weigerachtige parlementariërs kunnen immers gewoon thuis blijven. Voor hun positie als kamerlid betekent het niets, want ze hebben immers al een juridisch bindende eed op de grondwet en de koning afgelegd bij hun aantreden. En de inhuldigingsplechtigheid komt er ook niet door in gevaar.

Wat echter als ze wél aanwezig willen zijn, maar de eed/gelofte niet wensen af te leggen? Dat zou natuurlijk als onelegant gedrag of zelfs een provocatie kunnen worden opgevat die een smet op de inhuldigingsplechtigheid zou werpen, maar toch. Laten we eerst de grondwet en de daarop gebaseerde uitvoeringswetten er maar eens op naslaan.

Wettelijke regeling

De grondwet heeft veel aan de gewone wetgever overgelaten en zegt in artikel 32 slechts dat de koning nadat hij ‘de uitoefening van het koninklijk gezag heeft aangevangen‘ zo spoedig mogelijk in Amsterdam wordt beëdigd en ingehuldigd en wel ‘in een openbare verenigde vergadering van de Staten-Generaal’. Daarin moet hij trouw zweren of beloven aan de grondwet en aan een getrouwe vervulling van zijn ambt.

De ‘Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning’ uit 1992 gelast in artikel 2 dat de (aanwezige) parlementsleden vervolgens ‘hoofd voor hoofd’ tegenover de nieuwe koning het volgende zweren of beloven: “Wij zweren (beloven) dat wij Uw onschendbaarheid en de rechten van Uw koningschap zullen handhaven”.

Voor de parlementariërs gaat het hier feitelijk om een soort hernieuwing van het afleggen van de eed/belofte die ze al aflegden bij hun installatie als kamerlid. De in dit verband cruciale passage daarvan luidt: “Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.” Als je de tekst van deze twee verklaringen/eden waar het om de koning respectievelijk de monarchie gaat naast elkaar legt, bespeur je een opmerkelijk verschil in toon en kleur.

Bij hun aantreden zweren kamerleden trouw aan de zittende koning als staatshoofd, maar bij de inhuldiging van de nieuwe koning lijken ze toch net iets verder te (moeten) gaan en iets explicieter de monarchie/het koningschap en de daaraan verbonden rechten te omhelzen. Natuurlijk behouden kamerleden, al beloven ze bij de inhuldiging dat ze ‘de rechten van het koningschap zullen handhaven’, voluit het recht om via wetgeving datzelfde koningschap te veranderen en zelfs uit te kleden. Uiteindelijk is in een constitutionele monarchie de volksvertegenwoordiging de baas. Maar je kan je voorstellen dat verstokte republikeinen, die eerder bij hun aantreden als kamerlid behalve aan de grondwet ook al trouw moesten betuigen aan de koning, het bezwaarlijk vinden dat nu nog een keer – zelfs in sterkere bewoordingen – te moeten doen en daaraan alleen kunnen ‘ontsnappen’ door bij deze gebeurtenis principieel of met een smoesje weg te blijven.

Acclamatie

Misschien ligt hier voor politici die graag de monarchie willen moderniseren voor de toekomst – nu is het te laat – een mooie kans. Na het schrappen van de rol van de koning bij kabinetsformaties en na het introduceren van de openbare beëdiging van nieuwe bewindslieden zou het afschaffen van de eed van trouw door parlementariërs bij de inhuldiging van een nieuwe koning een volgende en niet zo moeilijk te realiseren modernisering van de monarchie kunnen worden.

Waarom immers moeten kamerleden wél en hoeven bewindslieden níet hun eed/belofte van trouw aan de koning te vernieuwen? Uiteindelijk treedt de nieuwe vorst met alle rechten en plichten, lusten en lasten in de voetsporen van zijn voorganger. Met een ovatie of bij acclamatie zou de verenigde vergadering van  Eerste en Tweede Kamer de volgende keer een nieuwe koning(in), die door het tekenen van de akte van abdicatie toch al aan de macht is, immers  afdoende kunnen inhuldigen en bevestigen.

Zo’n verandering zou principiële republikeinen of op publiciteit beluste provocateurs onder de parlementariërs ook niet eens maar in de verleiding kunnen brengen om in plaats van met ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’ of met ‘Dat verklaar en beloof ik’ onverwacht op de proppen te komen met een tekst als ‘Dat weiger ik principieel’.

Niet dat zoiets te verwachten valt, want ‘weigeraars’ zullen verstandig en fatsoenlijk genoeg zijn om onder geen beding een plechtigheid – bekeken door een miljoenenpubliek van voornamelijk koningsgezinden – te ontsieren of te verstoren. Een bijeenkomst die ook nog eens bij uitstek de nationale eenheid beoogt te dienen. Ze hebben daar niets mee te winnen. Integendeel. Juist parlementariërs beseffen dat maar al te goed. Maar wetten veranderen,moderniseren en perfectioneren kúnnen en mogen ze altijd. Tenminste als daar een parlementaire meerderheid voor blijkt te zijn.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


49 reacties op “Trouw zweren aan de nieuwe koning”

 1. Wordt het niet eens tijd voor een Republiek?
  Of kunnen we het “koninklijk huis” niet uitsluitend gebruiken als een visitiekaartje?
  Ik zou weigeren.

 2. bas zegt: 15-02-13 om 15:01

  Was ik Kamerlid, dan zou ik inderdaad gwoon thuis blijven.

  Genoeg in de tuin te doen

 3. jan de vries zegt: 15-02-13 om 20:43

  Ongelooflijk! Onfatsoenlijk, onbegrijpelijk. Noem de afkeurende kwalificaties maar op voor dit onbehoorlijk en onaangepast gedrag. Het Nederlandse volk verwacht dat kamerleden doen wat we met zijn allen hebben afgesproken en waar deze lieden ook royaal – vergeef mij deze woordspeling – voor betaald krijgen. Daar hoort soms ook bij dat men verder kijkt dan hun neus lang is. Of kamerleden nu wel of niet gediend zijn van een monarchie, ze hebben zich gewoon aan de bestaande regels te houden. Het feit dat dit soort querelantisme nu uit linkse en allochtone hoek komt maakt de zaak alleen maar erger. De aanhang van Geert Wilders c.s. zal hier alleen nog maar harder door groeien. Hebben deze onaangepaste lieden daar wel eens over nagedacht?

 4. realist zegt: 16-02-13 om 12:50

  Waarom zouden parlementariers trouw moeten zweren aan de Oranjes? Dit is alleen inhet belang van de Oranjes. De komende decennia zijn zij er dan van verzekerd dat zij hier hun hand mogen ophouden, geen belasting hoeven te betalen en in ongekende rijkdom te kunnen leven. Het Duits/Argentijns/Nederlans koningshuis, de Oranjes, heeft niets met Nederland. Niet voor niets noemen zij zich het koninghuis van Oranje en niet het koningshuis van Nederland. 80% van de tijd leven de Oranjes in grote rijkdom tussen de internationale jetset. 20% van de tijd leven de Oranjes in Nederland en dan regisseerd de Rijksvoorlichtingdienst wat het volk mag weten en waardoor de Oranjes “leuk” gevonden moeten worden door het volk. De troonwisseling zou het moment geweest zijn om met een daverend feest afscheid te nemen van de Oranjes. Maar helaas, het merendeel van het Nederlandse volk vindt de Oranjes nog steeds “leuk”.

 5. J. Wolters zegt: 16-02-13 om 14:08

  Eenieder die zich er een beetje in verdiept, die weet dat de koning, de hoogste volksvertegenwoordiger is van het nederlandse volk. Via deze eed beloven de gekozen volksvertegenwoordigers trouw aan het nederlandse volk. De koning heeft geen daadwerkelijke macht, dus door deze eed te weigeren, weiger je je te conformeren met de grondwet en het nederlandse volk.

  En voor de zogenaamde republikeinen. De kosten van het koningshuis zijn een scheintje m.b.t de kosten van onze “nieuwkomers”. De laatste strohalm van onze identiteit.

 6. Marcel zegt: 16-02-13 om 15:10

  Waarom moeten gekozen parlementsleden eigenlijk trouw zweren aan een niksnut die 20 weken per jaar op vakantie gaat?

 7. Eva L. zegt: 16-02-13 om 16:39

  Maar voor de imam buigen ze als een knipmes.

 8. Werkelijk niet te geloven dat je moet zweren?? Zweer de familie ook dat zij de enige en ware bloedlijn zijn??? Dacht het niet. Totale onzin, de mentaliteit van het zooitje graaiers zowel in politiek, de familie, en ander z.g. elitetuig is toch wel onderhand bekend, daar hoef je niet voor te zweren. Gadverdamme lijkt wel of in in de middeleeuwen zit, wat een discussie.

 9. Frank zegt: 16-02-13 om 19:04

  Gekozen volksvertegenwoordigers hoeven natuurlijk alleen maar trouw te zijn aan hun kiezers en aan de wet. De nieuwe monarch onderwerpt zich ook aan de wet. De volksvertegenwoordiging is de wetgever en staat in hiërarchie dus boven de Koning. Ik ben van harte monarchist, vooral omdat onze monarchie door zovelen wordt gedragen, maar alleen bij de gratie van het volk (en niet van een vaag opperwezen, die niet ter verantwoording kan worden geroepen). Dat betekent dat alle leden van de Eerste en Tweede Kamer bij de inhuldiging mogen zijn, omdat de vorst tegenover hen wordt beëdigd, maar het lijkt mij een vrije keuze om als volksvertegenwoordiging zelf opnieuw een eed af te leggen.

 10. Parlementariers moeten niet zo zeuren. Ze moeten gewoon doen
  waarvoor de kiezer ze heeft gekozen!!! Dus ook trouw aan de nieuwe
  Koning zweren of beloven!!!! Zijn ze nu een een haartje betoeterd!!!!

 11. Gert Waterink zegt: 17-02-13 om 22:04

  De heer van Asseldonk gaat voorbij aan het feit dat de eed/belofte van trouw aan de koning veel ceremoniëler van karakter is dan de eed/belofte bij het aantreden van parlementariërs.

  In feite komt het erop neer dat 150 + 75 kamerleden allemaal ‘ja’ zeggen; een zuiver ceremoniële, ietwat grappig aandoende, aangelegenheid, die terugverwijst naar een periode waarin statenleden wél openlijk ‘nee’ zeiden, en dus hun functie niet konden uitoefenen.

  Door de inhuldigingsceremonie te wijzen, geeft men indirect al aan dat men zelfs met dit zuiver ceremoniële karakter van de inhuldigingsceremonie niet akkoord wil gaan. En dat is onzin. Waarom een al ceremoniële aangelegenheid nog meer ‘ceremoniëel’ maken.

  Het is mijns inziens ook verspilde tijd en moeite van de Staten Generaal om hier weer nieuwe voorstellen over te maken. Wat wel zou kunnen, en dat toont wat meer lef, is dat parlementariërs de mogelijkheid krijgen tijdens de inhuldigingsceremonie om een nog meer afgezwakte eed af te leggen. Eentje waarbij het woord ‘koning’ vervangen wordt door het woord ‘staatshoofd’.

  Het té serieus nemen van deze uiterst traditionele inhuldigingsceremonie (en het woord ceremonie zit ook hier al in) komt mijns inziens over als een verkapte vorm van afgunst. Mijns inziens kan een modernisering van de monarchie met weinig problemen op veel inventievere wijze gewijzigd worden, zonder dat dit grappige onderdeel van de 225 eedafleggingen afgeschaft wordt.

 12. Razdo van Arbit zegt: 18-02-13 om 09:12

  De Grondwet en wetten die in de Kamer tot stand komen, vinden pas definitieve bekrachtiging als deze door het koninklijk gezag zijn ondertekend. Bij het afkondigen van wetten leest men : Ik, Beatrix…Ook deze bekrachtiging zou kunnen verwijzen naar de Koning persoonlijk. Na de inhuldiging staat er Ik, Willem….Bij de inhuldiging geven Kamerleden volgens mij aan met hun persoonlijk afgelegde eed deze bekrachtiging te erkennen. De eed bij de installatie is formeler en betreft de partij politiek inzake het maken van wetten die consistent moeten zijn en niet strijdig met de grondwet. Partij politiek garandeert niet dat ieders grondrecht gegarandeerd is omdat er verschillende uitleg bestaat.De Koning als staatshoofd is onschendbaar bij de inhuldiging houdt in dat deze zo boven de partijen staat dat ieders grondrechten gegarandeerd zijn. Kamerleden die de eed niet afleggen bij de inhuldiging kiezen voor de partij politieke interpretatie en kunnen hun uitleg boven die van het staatshoofd stellen. Zo kan er meer ruimte zijn voor uitleg overeenkomend met religieuze wetten,zoals bijvoorbeeld sharia.

 13. Bart zegt: 18-02-13 om 10:00

  Humor ;

  Ik lees net op NOS nieuws, dat de koning van Belgie 11.000 brieven per jaar ontvangt voor hulp, en daadwerkelijk een bedrag van 200,– euro per aanvrager kan doneren.

  Is het zo, nu het volk der Nederlanden nu al 5 jaar de banken en verzekeraars ondersteunen, daardoor zelf nu in grote getalen in de problemen geraken , ook een beroep kunnen doen op de nieuwe koning ?

 14. S T zegt: 18-02-13 om 11:39

  of je het er nu mee eens bent of niet met de wet. zolang de wet wet is moet men zich daaraan houden. Kamerleden hebben juist het voorbeeld te geven en als je het er niet mee eens bent kan je juist in het parlement proberen de wet te veranderen door een meerderheid te krijgen. Maar zolang wet wet is dient een kamerlid in het bijzonder zich eraan te houden. Anders kan iedereen wel voor zichzelf gaan uitmaken aan welke wet hij of zij zich wel wilt houden of niet. Kamerleden, denk aan u voorbeeldfunctie!!

 15. Sjaak zegt: 18-02-13 om 12:52

  We hebben hier in NL afgesproken dat er bepaalde regels gelden bij de inhuldiging van een nieuwe koning(in). Daar hebben ook die twee allochtone SP’ers zich aan te houden. Als ze geen zin hebben om de eed te zweren, laat ze het dan vooral niet doen en opdonderen naar hun eigen land.

 16. Jan zegt: 18-02-13 om 13:32

  Ik vind dat deze Kamerleden niet mogen zeuren. Ze hebben eerst heel hard geroepen dat een ambtenaar niet mag weigeren om iemand in een huwelijk te verbinden. En nu moeten ze zelf een plicht vervullen die samengaat met hun functie en ze gaan zeuren.

  De enigste optie voor deze personen is toch eed afleggen of aftreden!

 17. bas zegt: 18-02-13 om 15:10

  Jan

  Ik ben gen kamerlid, maar verklaard republikijn. We hebben helaas geen republikeinse partij, maar zou je van een republiekijnse partij verwachten dat ze trouw aan de koning zweren?

  De koning die ze willen afschaffen???

  Bij volksvertegenwoordigers moeten we zo min mogelijk hobbels op het pad leggen, opdat inderdaad alle stromingen in de besluitvorming meepraten.

  Een trouwambtenaar treedt namens de overheid – dus ons allemaal – op. Een trouwambtenaar die geen homo’s wilt trouwen, is dus bezig met een stuk werkweigering.

  Voor mij is dat een geheel andere situatie

 18. Hein zegt: 18-02-13 om 17:16

  Ambtenaren, rechters, advocaten, de koning, allemaal leggen ze een eed af of doen een publieke belofte. Ik mag toch hopen dat ze het iets meer betekent dan het verplicht opzeggen van een tekstje. Daarom is het ook terecht dat er vragen worden gesteld bij twee keer zweren of beloven. Alsof één keer niet genoeg is. Trouwens, wat ook zo raar is: veel christenen leggen die eed af en zweren dan bij “God Almachtig”. Maar toch is Jezus is een duidelijk tegenstander van “zweren”. Hij vindt dat gewoon “ja” of “nee” genoeg is. Zie de bijbel, ik verzin het niet hoor! Dat zweer ik je :)

 19. Freek zegt: 18-02-13 om 19:07

  Republikeinen moeten erkennen dat de Koning ons wettige staatshoofd is. Want dat staat in de Grondwet, en die wet is (in ieder geval in de huidige lezing) door het parlement goedgekeurd. Je mag het niet eens zijn met de keuze voor de monarchie, maar je kunt niet zeggen dat die keuze ondemocratisch is gemaakt.

  Monarchisten moeten echter erkennen dat de volksvertegenwoordiging het laatste woord hoort te hebben in ons staatsbestel. Dat ons parlement er momenteel niet voor kiest om de monarchie af te schaffen, betekent niet dat het parlement het recht niet zou hebben om die keuze te maken.

  Daarom pleit ik ervoor dat kamerleden alleen een eed aan de Grondwet en geen eed aan de Koning afleggen. Daarmee zweren ze in feite trouw aan de Koning zolang de Grondwet een Koning voorschrijft, maar bestaat er geen twijfel over hun democratisch recht om de Koning desgewenst door een President te vervangen.

 20. Zo te lezen wordt het weer eens tijd voor een wetsherziening. De huidige bepalingen dat je trouw moet zweren aan de koning druist immers in tegen de breed gedragen wens om de koningsfunctie te reduceren tot vrijwel zuiver ceremonieel. Alle kamerleden die op slaafse wijze nu wel opnieuw de eed gaan afleggen zou ik willen kwalificeren als mensen die deze wens ontsieren respectievenlijk weigerachtig zijn om gehoor te geven aan deze wens.

 21. Adrie zegt zegt: 19-02-13 om 00:51

  Ik schrik van de haat en vijandschap tegen ons Koningshuis, die in de meeste oproerkraaiende berichtjes is te lezen.Gaat het in het buitenland beter dan? Hebben zij liever een situatie als in Sirië , Libië enz dat wij elkaar uitmoorden. Of nu weer als in Spanje, grote schandalen zoals corruptie en noem het verder maar op.
  Zij vergeten hoeveel Koningin Beatrix al voor het land verdient heeft, door haar correcte optreden bij andere staatshoofden.
  Laten wij onze dank aan Haar tonen en onze zegeningen tellen, zodat wij verder in vrede kunnen leven. Beatrix, bedankt voor alles wat u ons gaf. Willem Alexander, van harte Gods zegen toegewenst.

 22. Tas zegt: 19-02-13 om 04:01

  waarom kunnen we geen punten geven op de reacties op een weblog

  Ik denk dat Nederland is het eenige land waar de mensen echt houden van de koninklijke familie waarom omdat :P rins Berhard , Koningin Juliana , prins claus, koningin beatrix Dat waren mensen die veel van de mesen in Nederland hielden en respect voor ze hadden
  Greetings TAS

 23. tas zegt: 19-02-13 om 04:04

  PS : wees blij dat jullie daar hebben

 24. Frits Jansen zegt: 19-02-13 om 07:53

  De essentie van een eed is dat je er aan kunt worden gehouden. Wie onwaarheid spreekt is een leugenaar, wie onwaarheid spreekt onder ede is strafbaar voor meineed.

  Maar hoe zou de eed van trouw aan de koning gebroken kunnen worden? Inderdaad niet eens door de monarchie af te schaffen.

  Ik vermoed dat de eed aan de “koning” ooit meer bedoeld is als een eed op ons staatkundig systeem. Waarin je bijv. de grondwet alleen verandert volgens de officiële procedure, en niet door middel van een revolutie.

  Het is dan vooral een eed om geen revolutie te beginnen!

 25. Hennie zegt: 19-02-13 om 17:21

  ik zie niet in waarom je als republikein wel bij de inhuldiging van Willem-Alexander als koning zou willen zijn, maar niet de eed/belofte zou willen afleggen.
  als je om je republikein zijn geen eed/belofte wilt afleggen, moet je gewoon ook niet komen.

 26. Peter zegt: 19-02-13 om 17:51

  Uit de reacties te zien is het koningshuis in ieder geval omstreden. Aangezien de Oranjes niet veel nuttigs doen en feitelijk gemist kunnen worden is het dan niet een idee om het koningshuis te laten betalen door degenen die dat graag willen en degenen die geen koningshuis willen hoeven niet mee te doen. Het tot mensen via belastingroof verplichten te participeren in voor zoiets helemaal niet nodig. Je zou kunnen beginnen met die handelsmissies. Als de koning met een aantal bedrijven op pad gaat, laat hun dan de kosten en gage van de koning betalen. Kijken of ze hem dan nog steeds mee willen nemen als het een paar ton kost.

 27. Commentator zegt: 20-02-13 om 14:25

  Arie, jouw angst is nog al raar, want het is namelijk normaal tegenwoordig om je vragen, vraagtekens bij het koningshuis te zetten en er zelfs tegen te zijn of zelfs voor opheffing te zijn.

  Daarnaast voor het artikel zelf is het zo dat ik ook niet de eed zou afleggen, want de koninklijke familie geeft bakken en bakken met belastinggeld uit aan zaken (zoals vakanties) waar ik vind dat dit niet aan zou moeten worden besteed.

  Ten derde ben ik eens met berend over de wetsherziening, want eed zweren aan het koningshuis is namelijk veroudert en dus niet meer van deze tijd.

  Tenslotte sluit ik af met de vraag of het niet is tijd is om de monarchie af te schaffen (simpel weg omdat een monarchie niet meer bij de huidige tijd past en dus (zou) moet(en) verdwijnen)

 28. karin zegt: 20-02-13 om 14:55

  “Wij zweren (beloven) dat wij Uw onschendbaarheid en de rechten van Uw koningschap zullen handhaven”.

  Is toch per definitie belachelijk dat mensen onschendbaar zijn. Wat voor functie ze dan ook maar bekleden.

  Eens met voorgaande schrijver(s), koningshuis moet afgeschaft worden.

 29. Pieter zegt: 21-02-13 om 09:06

  We hebben hier in Nederland ook altijd en overal wat aan op te merken of te zeuren. Beleven we weer eens een historisch moment in onze geschiedenis, gaat er weer een hele discussie over de eedaflegging of titel van onze nieuwe koningin. In plaats dat we een keer trots zijn, dat Nederland ons parlement in alle pracht en praal naar buiten kan zien treden zoals ook met prinsjesdag gebeurd, nee gaat men weer muggenziften over onbelangrijke dingen. In vergelijking met Groot Britannie pakken wij het nog heel bescheiden aan, waar een echt kroning plaatsvindt bij een nieuwe koning en ook daar is de opening van het nieuwe parlementaire jaar vele malen groter incl. een gekroonde staatshoofd veel groter en daar is men er wel trots op en laat dit graag zien. Laten we hier in Nederland ook eens een voorbeeld aannemen.

 30. G.B. zegt: 21-02-13 om 11:41

  Trouw zweren aan de koning, in de formulering die daarbij hoort, betekent dat het kamerlid dat die eed aflegt nooit meer voor een wetsvoorstel tot afschaffing van dit achterhaalde systeem kan stemmen.
  Waarmee het achterhaalde systeem zichzelf in stand houdt.
  Slimme jongens, die monarchen.

 31. G.B. zegt: 21-02-13 om 13:49

  @titel van onze nieuwe koningin@
  We hebben geen nieuwe koningin. Er komt een nieuwe koning.
  Als prins Bernhard prins was; als prins Claus prins was; waarom blijft prinses Maxima dan niet gewoon prinses Maxima?
  Het is toch van de idiote dat, mocht Willem Allexander iets overkomen, een jongdame uit Argentinie ineens regentes is (tot de volgende generatie oud genoeg is), en in feite staatshoofd is?

 32. Krijn van Drie zegt: 21-02-13 om 13:56

  Natuurlijk moeten alle politici/politica de eed afleggen. Degenen die dit niet doen, horen niet thuis in de politiek en zouden uit de politiek verwijderd moeten worden. Die zijn blijkbaar vergeten dat ze het land moeten dienen en het staatshoofd is daarvan het ultieme symbool!
  Dus politici.. niet zeuren, maar de eed afleggen. Er zijn overigens wel belangrijker dingen vandaag de dag waar ze zich mee bezig zouden moeten houden!

 33. bas zegt: 21-02-13 om 15:51

  @ G.B. Een regentes is staatshoofd, niets in feite, maar formeel. Alleen tijdelijk en in naam van een ander.

  @ Krijn

  Politicie vertegenwoordigen het volk. Het volk is niet alleen – in elk geval niet volledig – koningsgezind.

  Nu gaat het om de vraag – zweert een politicus trouw aan de de persoon of aan het symbool?

  Kamerleden zijn reeds ingezworen en het enige dat verandert is dat een ander poppoetje op de stoel terecht komt.

  Volgens mij gaat het dus wel degelijk om de persoon, niet de symbolische betekenis

 34. Gerard zegt: 21-02-13 om 16:17

  Je kan toch gewoon tegen de monarchie zijn, dan hoef je er ook niet voor te zweren of wat dan ook. De monarchie kost vele miljoenen per jaar. Het koningshuis heeft wellicht meer dan een miljard Euro in bezit. En dat in een land waar de voedselbanken groeien, bejaarden doucheminuten hebben en werklozen hun medicijnen niet meer kunnen betalen.
  Afschaffen, de Middeleeuwen zijn voorbij en het geld terug naar het volk.

 35. moeten … de eed afleggen … horen niet thuis in de politiek … verwijderd …

  Democratie bestaat al sinds de oude Grieken, maar in ons land is dit blijkbaar nog niet tot iederéén doorgedrongen.

 36. 1.nederland is een monarchie
  2.in de huidige politieke situatie is er geen 2/3 meerderheid in het parlement voor afschaffing van de monarchie
  3. blijkens peilingen is er ook onder de bevolking geen ruime meerderheid om de monarchie af te schaffen
  4.elke staatsvorm kost geld
  5.obama en zijn tegenstander hebben elk bijna 1 miljard dollar uitegegeven aan hun campagnes
  6.de voormalige bondspresident van duitsland moest aftreden vanwege schandalen
  7.afluisterschandalen omtrent mitterrand
  8.omkoopschandalen omtrent chirac en sarkozy
  9.een seniele en corrupte berlusconi
  10. een stalinistische poetin in rusland
  11.een sarah palin die overal tegen is en nergens voor en dus nu in alaska rustig kan jagen.

  Volgens mij kun je slechtere mensen tegen komen dan de toekomstige koning. En voor wat de eed betreft, die hebben de kamerleden deels afgelegd toen ze lid van de |Kamer werden. Dus niet zeuren en in Algemene Vergadering van de Staten-Generaal gewoon de eed afleggen.

  Verder vind ik dat we gewoon eens een keer moeten ophouden met zeuren en zeiken over dingen die gewoon functioneren.

  Richt je aandacht op dingen die er echt toedoen.
  Van de grote banken zijn er drie genationaliseerd.Wij betalen dat en dat is oneindig veel meer dan het Koningshuis ons ooit zou kunnen kosten.

  Haat en nijd en afgunst leiden tot niets.

 37. Prat zegt: 22-02-13 om 04:42

  Ik zweer trouw aan iedereen.
  Aan allen gelijk.
  Niet aan één persoon speciaal.
  Maar aan allen gelijk.

  Waarom niet ?

 38. Wijck van M.M. zegt: 22-02-13 om 10:27

  Trouw zweren aan koning en grondwet zonder koninkrijk als
  rechtspersoon moet als ongeldig worden aangemerkt.
  De mogelijke rechtspersoon ligt volgens BW2 art1 bij de staat,
  maar deze is niet ingeschreven in statuut en grondwet, hoewel
  de staat Nederland wel erkend wordt door de leden van de U.N.
  Als staatshoofd zou de koning de staat kunnen vertegenwoordigen, als men voorbijgaat aan de internationaal erkende norm het staatshoofd voor beperkte tijd te kiezen. De U.N. hebben er geen blijk van gegeven de eisen betreffende beperkte duur van de aanstelling van het staatshoofd naast zich neer te willen leggen, gezien U.N. militair ingrijpen tegen lang aanblijven staatshoofden Noord Afrika. Een rechtspersoon moet beschouwd worden als een civielrechterlijke categorie: een koninkrijk kan zich daarmee niet bekleden, waarmee de optie de koning als staatshoofd aan te merken als ongepast kan worden verworpen. Overigens moeten Statuut, Grondwet en paspoort beschouwd worden als ressorterend onder het koninkrijk, waarmee de geldigheid vervalt op grond van ontbreken rechtspersoon. De eed van trouw mist om dezelfde reden legitimering.

 39. Krijn van Drie zegt: 22-02-13 om 10:58

  GB: Is Nederland een democratie? Ja, als er verkiezingen zijn mogen we de club kiezen die we het leukst vinden. Daarna begint het gekonkel over de compromissen. De balangrijke items van voor de verkiezingen doen er ineens niet meer toe. Referenda over belangrijke beslissingen : liever niet in het belang van de politieke compromissen. Protest-acties zijn een noodzakelijk kwaad voor politici om de democratie te dienen, maar wordt in 99% van de gevallen als kennisgeving aangenomen en in de la gelegd.
  Degenen die afgeven op ons Koningshuis (ja, met een hoofdletter) dienen eerst eens na te denken over de invulling van Wat dan wel? Wordt Nederland daar dan beter van? Neen, zeer zeker niet! Eric, bedankt voor de opsomming. En inderdaad, haat en nijd en afgunst leiden tot niets! Kijk eens wat we nu hebben in plaats van op alles af te geven.

 40. Appie zegt: 22-02-13 om 13:11

  …onschendbaarheid…..
  Werkelijk waanzijn in de puurste vorm rechtstreeks uit de middeleeuwen!
  Kan Brussel s.v.p. hier niet even ingrijpen in deze volkomen belachelijke toestanden!

  Viva la Republic!

 41. Marcel zegt: 22-02-13 om 18:26

  Wat erik geurtsen en Krijn van Drie over het hoofd zien is dat er hier sprake is van discriminatie.

  Voor staatsrechterlijke functies onderscheid maken tussen Nederlanders op grond van afkomst is discriminatie. De ene Nederlander komt wel in aanmerking voor de functie van staatshoofd en de andere Nederlander niet. Niet omdat die andere Nederlander niet geschikt is, maar enkel en alleen vanwege afkomst, dwz de wieg stond in de ‘verkeerde’ familie.

  Het komt er dus in feite op neer, dat wie voorstander is van monarchie, tegelijkertijd voorstander is van discriminatie op grond van afkomst.

  Geeft u mij eens een goede reden waarom ik geen gelijke (theoretische) kans op die functie zou mogen hebben? Ik ben dan wel een jaar of tien jonger dan WA von Amsberg, maar ik werk in mijn leven wel, ik ga niet 20 weken per jaar op vakantie en ik betaal wel belasting.

  Die drie redenen alleen al maken mij geschikter dan WA von Amsberg.

 42. 1.nederland is een monarchie
  Ja, en dat is verkeerd.

  2.in de huidige politieke situatie is er geen 2/3 meerderheid in het parlement voor afschaffing van de monarchie.
  Omdat er te weinig verstandige mensen zijn. En 2/3… dus 1/3 maakt de dienst uit. Raar.

  3. blijkens peilingen is er ook onder de bevolking geen ruime meerderheid om de monarchie af te schaffen.
  Omdat er te weinig verstandige mensen zijn.

  4.elke staatsvorm kost geld.
  Dat is geen reden om de monarchie overeind te houden.

  5.obama en zijn tegenstander hebben elk bijna 1 miljard dollar uitegegeven aan hun campagnes.
  Dat was geen gemeenschapsgeld, maar private financiering.

  6.de voormalige bondspresident van duitsland moest aftreden vanwege schandalen
  Prins Bernhard moest ook uit het uniform…

  7.afluisterschandalen omtrent mitterrand
  Dat heeft niets te maken met het feit dan Frankrijk geen monarchie is.

  8.omkoopschandalen omtrent chirac en sarkozy
  U vergeet de Lockheed affaire.

  9.een seniele en corrupte berlusconi
  Dat hoeft een afschaffen van de monarchie niet in de weg te staan.

  10. een stalinistische poetin in rusland
  Ik herhaal…

  11.een sarah palin die overal tegen is en nergens voor en dus nu in alaska rustig kan jagen.
  Ik herhaal…

  Wat kan men toch veel redenen verzinnen die niets met de kern van de zaak te maken hebben…

  En haat en nijd en afgunst? Dat zijn woorden die ik niemand in de mond leg en die ook niet op mij van toepassing zijn.
  De reacties van de monarchisten doen hiermee erg denken aan die van een kind dat reageert in de trant van: Blijf van mijn poppenhuis af of ik ga gillen…

 43. Peter zegt: 23-02-13 om 02:52

  Trouw zweren aan de nieuwe koning is sowieso een slecht idee. Willem Alexander is evenmin rechtmatig troonopvolger als Trix, Juul en Wilhelmien dat waren.

  Wat was er dan aan de hand met de overgrootmoeder van Trix, Koningin Emma echtgenote van Koning Willem de derde. Willem III hield er tijdens zijn eerste huwelijk vele buitenechtelijke verhoudingen op na.

  Zijn relaties met het Amerikaanse barmeisje Elisa Parker en met Leonora d’Ambre, een Parijse operazangeres, haalden destijds zelfs de nieuwsbladen. Willem III, die qua leeftijd de opa van Emma kon zijn, leed namelijk aan een ernstige vorm van syfillis en had Emma besmet, waardoor beiden onvruchtbaar waren en geen kinderen konden krijgen. Wilhelmina is dus geen erfopvolgster, maar gewoon een onwettig kind/bastaard.

  Wanneer blijkt dat de latere Willem III niet de vader is van Wilhelmina(maar S.M.S. de Ranitz) en Juliana een dubieuze vader heeft en er zelfs grote vraagtekens zijn bij de moeder, dan moet worden geconcludeerd dat deze familie “fake” is en Beatrix géén Koningin genoemd kan worden, hetgeen alle koninklijke besluiten hun rechtsgeldigheid aanvechtbaar maken.

  Wie o wie heeft het lef om na het aantreden van Alex aangifte tegen hem te doen van oplichting van de Nederlandse staat?!

 44. pam zegt: 23-02-13 om 14:46

  Aan stompzinnige reacties geen gebrek. Afgunstige, niet ter zake doende opmerkingen of uitingen van onontwikkelde, uitkeringsgenietende profiteurs die denken meer inhoudelijke kritiek te leveren dan mijn hond zou doen. De meeste mensen, die minimaal een havo-opleiding hebben genoten zijn in staat te begrijpen dat staatsrecht niet van de ene op de andere dag veranderd kan worden. Dus staatsrechterlijke gebruiken bij een inhuldiging zijn per definitie uit de klassieke oudheid, maar daarom nog niet verkeerd. De opmerking: “het is niet van deze tijd” is stompzinnig. Alsof deze tijd zulke goede dingen kent. Juist verwovenheden of gebruiken van vroeger staan meestal garant voor klasse of kwaliteit. De opmerkingen over prins W.A. zijn meestal ad hominem en worden grotendeels gemaakt door lieden die niets betekenen in de maatschappij.

 45. Commentator zegt: 24-02-13 om 16:06

  Ten eerste als reactie op Erik,
  je punt 6 t/m 11 mag en kan je niet zomaar toepassen op Nederland en zijn dus niet van toepassing en dus slechte argumenten. Punt 4 en 5 zijn beter vergelijkbaar (maar ook hier let op: NL is niet VS/USA) en dus zouden de uitgaven stukken lager zijn en de nieuwe staatsvorm met president zou een stuk goedkoper zijn. tenslotte punt 1 t/m 3. punt is een feit (wat hopelijk veranderd in de toekomst) punt 2 en 3 kunnen veranderen en zijn dus meer momentopnames. Je conclusie wordt hiermee ontkracht en tenslotte: banken en het koningshuis zijn niet te vergelijken.

  Dan Krijn Van Drie, je antwoord op: wat als invulling? nu zoals al geopperd een president (en die is mijn mening veel beter dan een koningshuis).

  Daarnaast ik ben het eens met GB en Appie

 46. A. House zegt: 25-02-13 om 00:32

  Verzoekschrift art. 29 Grondwet.

  Met verwijzing naar de daden gepleegd tegen de mensheid en het artikel 29 lid 1 en 2 van de Grondwet, is mijn bedenking tegen de troonopvolging van Prins Alexander op grond van `feiten en omstandigheden`, met voldoende `juridische grondslag` omkleed om de troonopvolging zoals deze thans in voorbereiding is op grond van artikel 29 van de grondwet met het navolgende bezwaar;

  Bedenkingen:
  Met het bijzonder bezwaar in rechten en op grond van de overwegingen is dat de mogelijke verdenking van ernstige misdrijven van een familielid Jorge Zorreguieta van de Koninklijke familie meegewogen moet worden bij de troonopvolging.

  Naar mijn opvatting is een ieder vrij een keuze van een huwelijks partner, doch om staats- grondrechtelijk de `troon te betreden` zijn er nu bijzondere omstandigheden, welke het mijn inziens niet rechtvaardigen en zich `niet verdraagt` met de daden gepleegd tegen de rechten van de mens (EVRM) en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Gemeenschap door Nederland ondertekend, dienen deze rechten gerespecteerd te worden.
  Dit hadden Prins Willem Alexander, maar ook de Minister President (Wim Kok) zich dienen te realiseren.

  Motivatie van de feiten:
  Rechter Noberto Oyarbide hief al de onschendbaarheid van twee ministers van Vide la’s regering op.

  Jose Alfredo Martînez de Hoz en generaal Albano Harguindeguy worden ervan verdacht de hand te hebben in twee verdwijningen tijdens het junta-regime.

  Martînez de Hoz was als minister van Economische Zaken de directe chef van Jorge Zorreguieta, de vader van prinses Máxima Zorreguieta was een oude vriend van de minister, die hem benoemde als staatssecretaris van Landbouw.

  Onder een arrestatiebevel dat volgens de rechter neerkomt op een opdracht tot ontvoering, staat ook de handtekening van Jorge Zorreguieta .
  De vroegere staatssecretaris wordt echter nog niet vervolgd, hierin hebben klaarblijkelijk diplomatieke en politieke krachten invloed, hetgeen in strijd is met het Handvest van de Grondrechten van de Europese Gemeenschap.

  De zaak draait om de ontvoering en afpersing van twee zakenlieden.

  Twee texiel ondernemers, vader en zoon Gutheim, werden in 1976 maandenlang vastgehouden om hen te dwingen een contract met China te sluiten.

  Dat zou Martînez de Hoz toegang geven tot internationale miljoenen kredieten, waar ook de naam van Jorge Zorreguieta in is betrokken.

  Ook is door de beste vriend van heer Jorge Zorreguitea bevestigd, dat hij wel degelijk op de hoogte was van de verdwijningen van 30.000 mensen tijdens het regime van Videla.

  Wij krijgen dus een `koning`, waarvan zijn schoonvader in het regime van dictator Videla 30.000 mensen heeft vermoord.

  Nederland heeft toch het EVRM ondertekend,
  Hoe kan het dan toch gebeuren, de het parlement bovenvermelde feiten heeft kunnen goedkeuren.

  Waarvan akte,

 47. bas zegt: 25-02-13 om 13:59

  @ A House

  WA moest toestemming vragen om te mogen trouwen, en die heeft hij gekregen.

  Dat u het gevoel heeft dat dat anders zou moeten zijn – dat gevoel heb ik ook. Maar de toestemming is rechtsgeldig, en dus kan WA zijn moeder opvolgen.

 48. pam zegt: 18-03-13 om 18:39

  Het voert te ver om het stuk van A. House, waarvan ik het vermoeden heb dat het vooral als “indrukwekkend” moet overkomen (jammer dus in dit geval de taalfouten, waaronder “textielondernemers”), af te doen als een poging iemand zwart te maken. Maar het feit dat er 30.000 activisten zijn verdwenen in die tijd impliceert nog niet dat de heer Zorreguieta (als A. House punctueel wil overkomen, dan moet hij de naam op zijn minst wel correct spellen, dus niet: Zorreguitea) automatisch 30.000 moorden op zijn geweten zou hebben. Zijn betoog lijkt een beetje op cabaret van Freek de Jonge. Zeer ongenuanceerd.

 49. Ram zegt: 27-03-13 om 20:00

  Ik ben van een andere wereld. Ieder parlementslid moet een eed afleggen want voorwaar niet alle zielen worden in het koninkelijke huis geboren. Zij hebben iets goeds gedaan, waardoor zij als koning worden geboren. Wat hebben de parlementariers gedaan. Eerst de macht weg gehaald en een functie toegekend met een schaar om lintjes te knippen enz. Voorwaar een koning is een bizondere ziel. Een koningsvloek kan de hele gemeenschap totaal verarmen en je ziet het nu. Dus parlementariers wees bang en gun de nederlands
  wat rust.

Geef een reactie