De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Het laatste woord. UAH? Ook goed

In mijn vorige blog deed ik een voorstel voor een weddenschap over de toekomstige ontwikkeling van de temperatuur. Ik stelde daarbij voor dit te baseren op oppervlaktemetingen, maar ik vind het ook prima de weddenschap te baseren op de UAH-satellietmetingen van de lage troposfeer, zoals Hans Labohm voorstelt. Ook deze metingen laten immers een opwarming zien over de afgelopen decennia: http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_temperature_measurements ).

grafiek14

Overigens deel ik de argumentatie voor de keuze voor de satellietmetingen volstrekt niet: satellietmetingen zijn eerder minder betrouwbaar dan oppervlaktemetingen omdat satellieten gebruik maken van een indirecte temperatuurmeting. De zogenaamde ‘microwave sounders’ aan boord van de satellieten meten micro-golven van een aantal gebieden of lagen in de atmosfeer, waaruit de thermische toestand van de zuurstofmoleculen in die verschillende lagen kan worden afgeleid.

Daaruit kan vervolgens de temperatuur worden afgeleid. De interpretatie van de gegevens is uiterst complex. Er moet gecorrigeerd worden voor het feit dat de banen van satellieten langzaam maar zeker steeds lager worden. Er moeten gegevens van verschillende satellieten in verschillende, soms niet-overlappende, tijdsperiodes worden gecombineerd. Er moet rekening mee worden gehouden dat een satelliet steeds op een ander tijdstip boven hetzelfde gebied hangt en er moet bepaald worden uit welke laag van de atmosfeer de verschillende metingen komen. Overigens laten alle satellietdata zien dat de stratosfeer, in overeenkomst met de klimaatmodellen, sterk is afgekoeld.

Problemen
Natuurlijk zijn er ook problemen met de oppervlaktemetingen, bijvoorbeeld veroorzaakt door veranderingen in meetapparatuur en meettechnieken, door verstedelijking, door ‘gaten’ in het meetnetwerk, etc. Maar voor al dit soort problemen wordt gecorrigeerd en bovendien werken ze door in de onzekerheidsmarge van de uiteindelijke uitkomsten.

Ten slotte blijkt tot op heden uit niets dat er op grote schaal is gefraudeerd met de temperatuurmetingen van CRU. Twee wetenschappers hebben onlangs een analyse uitgevoerd (http://www.realclimate.org/index.php/archives/2009/12/are-the-cru-data-suspect-an-objective-assessment/) waarin ze de ruwe meetdata van een grote set van representatieve meetstations (die gewoon op internet beschikbaar zijn: http://dss.ucar.edu/datasets/ds570) hebben vergeleken met de uitkomsten van CRU (zie http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature, zodra deze link weer werkt…)

En wat bleek? Beide resultaten laten een vrijwel identieke trend zien. De spreiding van de ruwe data is duidelijk groter, maar dat is ook wat je verwacht omdat de extreme waarden, zowel positief als negatief, zijn verwijderd.

Interessant blijft, zoals ik al eerder heb aangegeven, dat de meetreeks van CRU over het laatste decennium de minste opwarming laat zien. Dit zou je niet verwachten als ze gefraudeerd zouden hebben met de data.

grafiek15

Maar goed, aangezien ik er van uit ga dat alle instituten er het meest bij zijn gebaat een zo goed mogelijke temperatuurreeks op te stellen, en omdat de grootste problemen met de satellietmetingen lijken te zijn opgelost, heb ik er, zoals gezegd, geen moeite mee de UAH-metingen als uitgangspunt te gebruiken. De weddenschap wordt dus:

Ik wed dat de gemiddelde mondiale temperatuur over de 5 jarige periode 2010-2014 hoger zal zijn dan het gemiddelde over de periode 2000-2009, uitgaande van de UAH-satellietmetingen van de lage troposfeer.

Hans Labohm wedt dus dat dit niet zo zal zijn.

Ik heb een doos Nederlandse witte wijn als inzet aangeboden. Hans een ‘mooie fles wijn’. Op of rond 1 januari 2015 (of, als het ‘to-close-to-call’ is, zodra de officiële UAH-temperatuurgegevens worden gepubliceerd) zal de uitslag op de site van het PBL worden bekend gemaakt.

Klimaatgevoeligheid
Hans Labohm gaat vervolgens in op een aantal andere door mij ingebrachte punten. Zo zouden er verschillende wetenschappers zijn die een klimaatgevoeligheid (=de temperatuurstijging bij een verdubbeling van de CO2-concentratie) hebben afgeleid van slechts 0.5 graden Celsius of zelfs 0.16 graden Celsius. De meeste wetenschappers die Hans Labohm noemt (Noor van Andel, William Kinnenmonth, Ference Miskolczi en Miklos Zagoni) hebben niet gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur over klimaatgevoeligheid. Richard Lindzen is de bedenker van de ‘iris hypothese’ die stelt dat een toename van de zeeoppervlaktetemperaturen leidt tot minder cirrus bewolking in de tropen en daardoor meer koeling doordat meer infrarode straling naar het universum kan weglekken.

Echter, bewijs voor de hypothese is zwak: andere wetenschappers hebben aangegeven dat de waarnemingen de hypothese niet bevestigen. Tevens zijn er publicaties die aangeven dat het cirrus-effect wellicht optreedt, maar dat dit leidt tot extra opwarming in plaats van afkoeling (voor meer info, zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Iris_hypothesis ).

Roy Spencer komt dicht in de buurt van wat de ‘no-feedback climate sensitivity’ wordt genoemd; dit is de temperatuurstijging ten gevolge van de toename van de CO2 concentratie zonder inachtneming van enige terugkoppeling (zoals de toename van het gehalte aan waterdamp door de hogere temperatuur). Hij toont dit aan op basis van de correlatie tussen korte termijn temperatuurvariaties aan het oppervlak en variaties in de warmtestroom aan de bovenkant van de atmosfeer. Echter, door gebruikmaking van deze methode is het logisch dat feedbacks buiten beschouwing blijven en dat je aldus uitkomt op een ‘no-feedback climate sensitivity’ (voor een nadere uitleg, zie pg 76 van http://www.knmi.nl/samenw/cop15/News_in_climate_science_physical_basis.pdf of http://www.realclimate.org/index.php/archives/2008/05/how-to-cook-a-graph-in-three-easy-lessons/). Overigens is de ‘no-feedback climate sensitivity’ 1.1 graden Celsius en dus niet 0.5 graden Celsius of nog minder.

De Zon
Hans Labohm gaat wederom uitgebreid in op de rol van de zon en geeft vooral aan dat er wetenschappers zouden zijn die een afkoeling verwachten tot 2 graden Celsius (in plaats van de door mij genoemde 0.2 tot hooguit 0.4 graden Celsius) indien de zon in een Maunder Minimum terecht zou komen. Echter, Habibullo Abdussamatov heeft geen peer reviewed publicaties op zijn naam staan over dit onderwerp.

Kees de Jager doet geen uitspraak over de koeling die hij verwacht. David Archibald heeft het over een afkoeling vergelijkbaar met het Dalton Minimum die lokaal kan oplopen tot 2 graden Celsius (zoals Hans Labohm tussen haakjes ook aangeeft). Echter, Archibald doet geen uitspraak over de mondiale response. Dit laatste is ook niet goed bekend, maar voor wat betreft het Noordelijke halfrond was de koeling tijdens het Dalton Minimum in de orde van grote van maximaal 0.5  graden Celsius (zie bijvoorbeeld http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-6-14.html) waarbij een reeks heftige vulkaanuitbarstingen (waaronder die van de Tambora in 1815), naast de minder actieve zon, hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol heeft gespeeld.

grafiek16

De publicatie van Craig Loehle laat een reconstructie zien van de temperatuur in de afgelopen 2000 jaar, die zeer omstreden is. Er zijn vele andere reconstructies gemaakt (zie bijvoorbeeld de overzichtsstudie in PNAS uit 2008: http://www.pnas.org/content/105/36/13252.full of http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-6-10.html ) die een duidelijk ander beeld laten zien. Bovendien laat Loehle zich in het genoemde artikel helemaal niet uit over de vraag wat de bijdrage was van de zon in de door hem veronderstelde koeling tijdens het Maunder Minimum.

Daar komt ook nog bij dat beide verhalen zijn gepubliceerd in Energy&Environment. Dit is een tijdschrift met een beperkte mate van peer-review en dat geleid wordt door de klimaatscepticus Dr Sonja Boehmer-Christiansen die aangegeven heeft enigszins een politieke agenda na te streven in het toelaten van artikelen (http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_and_Environment). Daarnaast is het niet opgenomen in de lijst van 14.000 wetenschappelijke tijdschriften van het Institute for Scientific Information (ISI, zie http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Scientific_Information ).

Kosmische straling
Het door Hans Labohm genoemde werk van H. Svensmark gaat niet over het directe effect van zonneactiviteit, maar over de relatie tussen kosmische straling en wolkenvorming waarbij de kosmische straling wordt beïnvloed door het magnetische veld van de zon en dat van de aarde. Het voert te ver om het mechanisme hier uit te leggen, maar wat met name van belang is, is dat deze theorie nog uiterst zwak is onderbouwd en er eigenlijk nog geen verband is aangetoond tussen gemeten kosmische straling en de gemeten mondiale temperatuur. (zie paragraaf 3.3 in http://www.knmi.nl/samenw/cop15/News_in_climate_science_physical_basis.pdf en http://www.klimaatportaal.nl/pro1/general/start.asp?i=0&j=0&k=0&p=0&itemid=400 en http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/tssts-2-4.html )

Kopenhagen
Hans Labohm stelt dat de klimaatconferentie is mislukt. Hoewel ik teleurgesteld ben over de magere uitkomst en er mijn inziens nog eens goed nagedacht moet worden over de effectiviteit van deze VN-structuur voor verdergaand klimaatbeleid, is er ook wel degelijk vooruitgang geboekt:

 1. Het akkoord stelt dat er omvangrijke emissiereducties nodig zijn met het oog op het doel de opwarming van de aarde beneden de 2 graden te houden.
 2. De voorstellen van rijke landen om de broeikasgassen terug te dringen komen op -12 tot -18% in 2020 ten opzichte van 1990. Vóór 31 januari 2010 zullen de concrete percentages per land worden opgenomen in Annex I. De overige landen zullen ook voorstellen indienen, die worden opgenomen in Annex II.
 3. Er is overeenstemming over het beheer van een ‘Copenhagen Green Climate Fund’  voor ontwikkelingslanden om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en terug te dringen. Inmiddels is 30 miljard dollar toegezegd.

De bedoeling is dat in 2015 een evaluatie komt van de uitvoering van de nu gemaakte afspraken. Dan zullen ook de lange termijn-doelen aan de orde worden gesteld (die nu dus nog ontbreken), rekening houdend met het vijfde rapport van de IPCC, dat uit zal komen in de periode 2013-2014. (Voor een uitgebreidere reactie van het PBL zie http://www.pbl.nl/cop15/ )

Wetenschap is ‘settled’?
Ten slotte kan ik alleen maar beamen dat alleen een respectvolle uitwisseling van inhoudelijke argumenten er toe kan leiden dat er vooruitgang wordt geboekt in de klimaatdiscussie. Dit is ook precies de manier waarop de wetenschap werkt en hoort te werken. Ik ben blij dat Hans Labohm dit ook zo ziet en ik zou hem (en andere klimaatsceptici) dan ook willen aanmoedigen om vooral hun bevindingen te publiceren in (zo mogelijk peer-reviewed) wetenschappelijke tijdschriften.

Zoals uitgebreid aan de orde is geweest in onze weblogs, zijn er nog vele onzekerheden in de klimaatwetenschap die er toe leiden dat de spreiding in resultaten tussen verschillende wetenschappelijke publicaties over de uiteindelijke opwarming nog groot is (indien er geen klimaatbeleid wordt gevoerd tussen 2 en 6 graden Celsius).

De wetenschap is dus niet ‘settled’, maar er is wel degelijk consensus dat de mondiale opwarming voornamelijk wordt veroorzaakt door broeikasgassen die mensen in de atmosfeer hebben gebracht (en nog gaan brengen). Ook is er tot op zekere hoogte politieke consensus dat het risico op grote, zo niet desastreuze gevolgen meer dan voldoende basis vormen voor een klimaatbeleid dat deze opwarming probeert te beperken tot maximaal 2 graden Celsius.

Het laatste woord
Ten slotte wil ik Hans Labohm in deze laatste weblog bedanken voor de discussie die wij hebben gevoerd. Ik denk dat het heeft bijgedragen aan een beter begrip van elkaars argumenten. Tevens ben ik de NOS dankbaar dat zij het initiatief tot deze discussie heeft genomen. Het laatste woord is natuurlijk nog niet gezegd: in de voortdurende discussie zal het PBL samen met vele andere instituten en het PCCC (zie http://www.klimaatportaal.nl) zeker een rol blijven spelen.


In de rubriek ‘Wetenschapper vs. scepticus’ gaan econoom en auteur Hans Labohm en ingenieur Bart Strengers, werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving, in de aanloop naar de klimaatconferentie van 7-18 december elkaar in discussie over klimaatverandering. Op maandag verschijnt de bijdrage van Hans Labohm, op donderdag reageert Bart Strengers, waarna het op maandag weer de beurt is aan Labohm om te reageren.

Bart StrengersIr. Bart Strengers (43) is sinds 1996 beleidsonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hij houdt zich bezig met onderzoek naar het klimaatsysteem binnen projecten waarin op geïntegreerde wijze wordt gekeken naar alle relevante aspecten van het wereldmilieusysteem zoals verandering in landgebruik en vegetatie, energieverbruik en klimaatverandering. Dit werk gebeurt in nauwe samenwerking met instituten als het KNMI, de Universiteiten van Utrecht en Wageningen en het Potsdam Instituut voor Klimaateffecten. In zijn werk heeft Bart Strengers, naast publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, ondermeer bijgedragen aan de rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


44 reacties op “Het laatste woord. UAH? Ook goed”

 1. Sascha Tavere zegt: 24-12-09 om 13:19

  Prettige dagen en dank, ook voor Hans Labohm

 2. Tjeerd zegt: 24-12-09 om 13:37

  Questions over business deals of UN climate change guru Dr Rajendra Pachauri

  (..)
  Although Dr Pachauri is often presented as a scientist (he was even once described by the BBC as “the world’s top climate scientist”), as a former railway engineer with a PhD in economics he has no qualifications in climate science at all.

  What has also almost entirely escaped attention, however, is how Dr Pachauri has established an astonishing worldwide portfolio of business interests with bodies which have been investing billions of dollars in organisations dependent on the IPCC’s policy recommendations.

  These outfits include banks, oil and energy companies and investment funds heavily involved in ‘carbon trading’ and ‘sustainable technologies’, which together make up the fastest-growing commodity market in the world, estimated soon to be worth trillions of dollars a year.

  http://www.telegraph.co.uk/new.....hauri.html

 3. Hans Labohm zegt: 24-12-09 om 13:59

  Dank Bart voor deze constructieve discussie!

  Ik wist niet dat jij een doos wijn had ingezet. Misschien heb ik dat over het hoofd gezien in je vorige bijdragen. Maar het spreekt vanzelf dat mijn inzet van eenzelfde niveau zal zijn.

  Ik hoop dat de discussie zal worden voortgezet. We moeten nog maar zien hoe. Ik twijfel er niet aan dat de reacties op deze bijdrage van je daarvoor goede aanzetten zullen leveren.

  Tevens sluit ik mij bij jou aan door mijn erkentelijkheid jegens de NOS te betuigen voor het feit dat zij ons deze gelegenheid heeft geboden.

  Hans Labohm

 4. Prins Pils zegt: 24-12-09 om 14:36

  @ Tjeerd:

  Leuke afleidingsmanoeuvre, maar van belangrijke spelers uit beide kampen is aangetoond dat er sprake is van belangenverstrengeling. Zo worden McIntyre/McKitrick en Labohm gesteund door o.a. Esso (Exxon). Beide vind ik verwerpelijk, maar wat dat betreft staan we gelijk.

  De essentie van deze blog is het volgende. Hans Labohm stelde in zijn voorgaande blog dat hij zo’n beetje alle metingen verwerpt als onderbouwing van de AGW-stelling. En dat hij de UAH-metingen wél aanvaardt. Welnu, die geven óók de (dwarspoot van de) ijshockeystickgrafiek te zien!

  Labohm haalt dus wéér bakzeil. Zoals hij dat continu doet in forums waar mensen aan deelnemen met enig verstand van zaken van geoklimatologie of wetenschap in zijn algemeenheid. Het begint er bijna op te lijken alsof hij ingehuurd is door het IPCC, om zodoende de AGW-ontkenners te portretteren als mensen die absoluut géén verstand van zaken hebben.

  Tot slot, over de wetenschappelijke kwalificaties van Pachauri. Het IPCC bestaat uit geoklimatologen, technici en economen. Het hoofd moest daaruit gekozen worden. Dat het een econoom geworden is hoeft niet gek te zijn, als je beseft dat de kosten-batenverhouding van de mitigerende maatregelen enorm belangrijk is. Dan heb je veel aan een econoom.

 5. Ton zegt: 24-12-09 om 14:57

  Unprecedented warming? Are you sure???

  http://wattsupwiththat.files.w.....i-def3.gif

 6. Ton zegt: 24-12-09 om 15:52

  Ten aanzien van de door bart Sprengers aangehaalde Wikipedia…

  The Climategate Emails describe how a small band of climatologists cooked the books to make the last century seem dangerously warm.

  The emails also describe how the band plotted to rewrite history as well as science, particularly by eliminating the Medieval Warm Period, a 400 year period that began around 1000 AD.

  The Climategate Emails reveal something else, too: the enlistment of the most widely read source of information in the world — Wikipedia — in the wholesale rewriting of this history…

  Meer op:
  http://network.nationalpost.co.....70719.aspx

 7. John van Dokkumburg zegt: 24-12-09 om 16:26

  Weet u waarom die grafieken mij maar zo weinig zeggen ? omdat het idee erachter helemaal niet het idee heeft opgepakt dat klimaat wel even wat anders is . Wat of waarom er temperatuur bestaat , dat namelijk is niet eens te verklaren en dat komt omdat het van een andere klimaat (stelsel)komt , namelijk het uitstralende stelsel . Wij bevinden ons in een ontvangend stelsel .. En dat wil dat wat meer is dan zij – energie opnemen .

  atomen electronen – ? Wat zorgt ervoor dat zij van samenstelling veranderen ? Is het niet door de tussenkomst van een ander element zoals kracht ? en wat is kracht ? .. Uiteindelijk zullen allen dan samenvallen tot onzijdigheid in macht . Ik ben ervan overtuigd dat de mens de taak heeft de aarde een gezicht te geven om de atomen en electronen , – om de aarde en de zon van universele tegenkracht te voorzien zodat de implosie tussen de tegenpolen zal uitblijven .

  Nu is er in het aardse gedrag helaas nog altijd een implosie (karakterloos beleven) gaande namelijk het eenzijdig opnemen van de eerstgenoemde andersoortige energiebron .Dat is opzich niet verkeerd , maar die eenzijdigheid word zo steeds verder ontwikkeld in waan-zinnelijkheid , kortom lullen tot we er bij neervallen en is het leven een stom gedoe .

 8. Graag wil ik een reactie geven op deze laatste bijdrage van Bart Strengers.

  Hij schrijft: “Ten slotte blijkt tot op heden uit niets dat er op grote schaal is gefraudeerd met de temperatuurmetingen van CRU….”.

  Het is dan op zijn zachtst gezegd niet erg sterk als Strengers het “bewijs” voor deze boude uitspraak van realclimate.org moet halen. Immmers, deze site ligt al jaren onder vuur vanwege het feit het de spreekbuis vormt van de klimaatalarmistische wetenschappers. Dezelfde site werd 48 maal genoemd in de zogenaamde Climategate emails. Uit diverse emails blijkt dat realclimate.org expliciet gebruikt wordt door wat ik maar even noem het alarmistisch netwerk, inclusief acties als het tegenhouden van onwelgevallige posts.

  Dat er wel degelijk wat aan de hand is met het bewerken van temperatuurdata bewijst de “trick” die uitgehaald is met de grafiek van de temperatuur 1000-2000, waarin de dalende proxycurves na 1960 gewist werden en de proxycurves gladjes aangesloten werden op de thermometercurves. Ook de ophef over de aanpassing van de raw data in Nieuw-Zeeland en Rusland spreken boekdelen. Dat het old-boys-network via haar eigen website het daar niet mee eens is, lijkt me evident.

  Strengers gebruikt hierboven enkele malen Wikipedia als bron. Over de betrouwbaarheid van Wikipedia is al vele malen iets gezegd. Over die betrouwbaarheid voor wat betreft de lemma’s over klimaatverandering is recent ook het een en ander geschreven. Gebleken is dat een van de 9 leden van het realclime.org-team, de Britse wetenschapper en Green Party activist William Connolley, al vanaf 2003 actief zijn stempel drukt op alle artikelen die over het onderwerp klimaat verschijnen in Wikipedia. Al met al creëerde of herschreef hij 5.428 Wikipedia-artikelen over klimaat. Bovendien verwijderde hij vele lemma’s die hem niet bevielen, waaronder die over het Middeleeuws optimum. Meer dan 500 artikelen werden door hem verwijderd en meer dan 2000 mensen die bijdragen leverden werden door hem geblokkeerd. En onder die laatsten waren wetenschappers met een goede staat van dienst, maar die er over sommige onderwerpen een andere mening op na houden dan Connolley.

  In dat licht bezien is het nogal bizar dat Strengers de hoofdredacteur van Energy&Environment, Dr Sonja Boehmer-Christiansen, beschuldigt van het hebben van een politieke agenda, en dat zijn bron hier Wikipedia is!

  Overigens is het peer-reviewed zijn van een artikel niet altijd een garantie voor kwaliteit. Ik hoef hier alleen maar te verwijzen naar de rol die Michael Mann als peer reviewer heeft gespeeld, en de kwaliteit van recent (peer-reviewed!) proxy-onderzoek van Briffa.

  Strengers uitspraak dat er “wel degelijk consensus (is) dat de mondiale opwarming voornamelijk wordt veroorzaakt door broeikasgassen die mensen in de atmosfeer hebben gebracht (en nog gaat brengen)” lijkt me misplaatst. Er zijn diverse bronnen waaruit blijkt dat die consensus er helemaal niet is. Wel is die consensus er in wat wel het groen-wetenschappelijk complex wordt genoemd, bestaande uit het IPCC (een orgaan met een mijns inziens gevaarlijke mix van politiek en wetenschap), en een deel van de wetenschappers en NGO’s die voor wat hun financiering betreft sterk afhankelijk zijn van de gelden die overheden beschikbaar stellen. Ik reken het door Strengers aangehaalde KNMI en PCCC daar ook toe, evenals Strengers eigen Planbureau voor de Leefomgeving.

  Hoewel ik -anders dan Strengers- niet kan voorspellen wat de klimaattoekomst brengt , wil ik toch om een fles goede malt whiskey met Strengers wedden dat de mondiale temperatuur van 2010-2015 lager zal uitkomen dan die van 2005-2010. Gelijke periodes lijkt me wel zo eerlijk. (UAH MSU gemeten t liefst, HadCRU mag voor mij even niet meedoen).
  .

 9. Bart Strengers zegt:
  ”ik vind het ook prima de weddenschap te baseren op de UAH-satellietmetingen van de lage troposfeer, zoals Hans Labohm voorstelt. Ook deze metingen laten immers een opwarming zien over de afgelopen decennia.
  T2000 zegt:
  “De satellietmetingen laten geen opwarming zien over de afgelopen decennia! Het volgende peer-reviewed artikel stelt dat temperatuur daalt in de satellietdata. Hoe komt de heer Strengers toch bij het idee dat je overal zomaar een rechte lijnen doorheen kan trekken?!

  -Trend Analysis of Satellite Global Temperature Data (PDF)
  (Energy & Environment, Volume 20, Number 7, pp. 1087-1098, November 2009)- Craig Loehle

  Bart Strengers zegt:
  “De publicatie van Craig Loehle laat een reconstructie zien van de temperatuur in de afgelopen 2000 jaar, die zeer omstreden is.”

  T2000 zegt:”Omstreden? Loehle heeft na de (onterechte) kritiek in 2008 zijn resultaten herberekend en komt tot nagenoeg dezelfde resultaten. Zie: http://icecap.us/index.php/go/.....re_record/

  Daarnaast heeft hij nog gepubliceerd waarom zijn niet-boomringgrafiek betrouwbaarder is dan een boomringgrafiek:
  http://icecap.us/images/upload.....nce_CC.pdf

  Verder zijn er de volgende peer-reviewed artikelen die zijn idee ondersteunen!(met als extra toevoeging een link over de vikingen die op Groenland landbouw bedreven:http://toryardvaark.wordpress......ent-truth/)

  - Atmospheric Carbon Dioxide Concentration Across the Mid-Pleistocene Transition(Science, Volume 324, Number 5934, pp. 1551-1554, June 2009)- Bärbel Hönisch, N. Gary Hemming, David Archer, Mark Siddall, Jerry F. McManus

  -Atmospheric CO2 Concentration from 60 to 20 kyr BP from the Taylor Dome ice core, Antarctica (PDF)(Geophysical Research Letters, Volume 27, Issue 5, March 2000)- Andreas Inderm¨uhle, Eric Monnin, Bernhard Stauer, Thomas F. Stocker

  Atmospheric CO2 Concentrations over the Last Glacial Termination (Science, Volume 291. Number 5501, January 2001)- Eric Monnin, Andreas Indermühle, André Dällenbach, Jacqueline Flückiger, Bernhard Stauffer, Thomas F. Stocker, Dominique Raynaud, Jean-Marc Barnola

  - A 700 year record of Southern Hemisphere extratropical climate variability (Annals of Glaciology, Volume 39, Number 1, pp.127-132, June 2004)- P.A Mayewski et al.

  - Caribbean sea surface temperatures: Two‐to‐three degrees cooler than present during the Little Ice Age (Geophysical Research Letters, Volume 27, Issue 20, pp. 3365-3368, Octonber 2000)- Amos Winter, Hiroshi Ishioroshi, Tsuyoshi Watanabe, Tadamichi Oba, John R. Christy

  - Coherent High- and Low-Latitude Climate Variability During the Holocene Warm Period (Science, Volume 288, Number 5474, pp. 2198-2202, June 2000)- Peter deMenocal, Joseph Ortiz, Tom Guilderson, Michael Sarnthein

  - Evidence for a ‘Medieval Warm Period’ in a 1,100 year tree-ring reconstruction of past austral summer temperatures in New Zealand
  (Geophysical Research Letters, Volume 29, Number 14, pp. 1-4, July 2002)- E. R. Cook, J. G. Palmer, R. D’Arrigo

  - Evidence for a warmer period during the 12th and 13th centuries AD from chironomid assemblages in Southampton Island, Nunavut, Canada
  (Quaternary Research, Volume 72, Issue 1, pp. 27-37, July 2009)- Nicolas Rolland et al.

  - Evidence for the existence of the medieval warm period in China
  (Climatic Change, Volume 26, Numbers 2-3, pp. 289-297, March 1994)- De’Er Zhang

  - Glacial geological evidence for the medieval warm period (PDF)
  (Climatic Change, Volume 26, Numbers 2-3, pp. 143-169, March 1994)- Jean M. Grove, Roy Switsur

  - Late Holocene surface ocean conditions of the Norwegian Sea (Vøring Plateau)(Paleoceanography, Volume 18, Number 2, June 2003)- Carin Andersson, Bjørg Risebrobakken, Eystein Jansen, Svein Olaf Dahl

  - Low-Frequency Signals in Long Tree-Ring Chronologies for Reconstructing Past Temperature Variability(Science, Volume 295, Number 5563, pp. 2250-2253, March 2002)- Jan Esper, Edward R. Cook, Fritz H. Schweingruber

  - Medieval climate warming and aridity as indicated by multiproxy evidence from the Kola Peninsula, Russia (Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Volume 209, Issues 1-4, pp. 113-125, July 2004)- K. V. Kremenetski, T. Boettger, G. M. MacDonald, T. Vaschalova, L. Sulerzhitsky, A. Hiller

  - Medieval Warm Period, Little Ice Age and 20th century temperature variability from Chesapeake Bay(Global and Planetary Change, Volume 36, Issues 1-2, pp. 17-29, March 2003)- T. M. Cronin, G. S. Dwyer, T. Kamiya, S. Schwede, D. A. Willard

  - Proxy climatic and environmental changes of the past 1000 years (PDF)
  (Climate Research, Volume 23, Number 2, pp. 89–110, January 2003)- Willie H. Soon, Sallie L. Baliunas

  -Reconstructing Climatic and Environmental Changes of the Past 1000 Years: A Reappraisal (PDF)(Energy & Environment, Volume 14, Numbers 2-3, pp. 233-296, May 2003)- Willie H. Soon, Sallie L. Baliunas, Sherwood B. Idso, Craig Idso, David R. Legates
  “Many records reveal that the 20th century is likely not the warmest nor a uniquely extreme climatic period of the last millennium.”

  -Reconstruction of temperature in the Central Alps during the past 2000 yr from a δ18O stalagmite record (PDF)(Earth and Planetary Science Letters, Volume 235, Issues 3-4, pp. 741-751, July 2005)- A. Mangini, C. Spötl, P. Verdes

  - The Little Ice Age and Medieval Warm Period in the Sargasso Sea(Science, Volume 274, Number 5292, pp. 1503-1508, November 1996)- Lloyd D. Keigwin

  - The Little Ice Age and Medieval Warming in South Africa(South African Journal of Science, Volume 96, Number 3, pp. 121-126, 2000)- P. D. Tyson, W. Karlén, K. Holmgren and G. A. Heiss

  - The Little Ice Age as Recorded in the Stratigraphy of the Tropical Quelccaya Ice Cap (Science, Volume 234, Number 4774, pp. 361-364,October 1986)- L.G. Thompson, E. Mosley-Thompson, W. Dansgaard, P.M. Grootes

  - The ‘Mediaeval Warm Period’ drought recorded in Lake Huguangyan, tropical South China Holocene, Volume 12, Number 5, pp. 511-516, 2002)- Guoqiang Chu, Jiaqi Liu, Qing Sun, Houyuan Lu, Zhaoyan Gu, Wenyuan Wang, Tungsheng Liu

  - The Medieval Warm Period in the Daihai Area(Journal of Lake Sciences, Volume 14, Number 3, pp. 209-216, September 2002)- Z. Jin, J. Shen, S. Wang, E. Zhang

  - Torneträsk tree-ring width and density ad 500–2004: a test of climatic sensitivity and a new 1500-year reconstruction of north Fennoscandian summers(Climate Dynamics, Volume 31, Numbers 7-8, December 2008)- Håkan Grudd

  - Tree-ring and glacial evidence for the medieval warm epoch and the little ice age in southern South America(Climatic Change, Volume 26, Numbers 2-3, March 1994)- Ricardo Villalba

  - Was the Medieval Warm Period Global? (PDF)(Science, Volume 291, Number 5508, pp. 1497-1499, February 2001)- Wallace S. Broecker

  Bart Strengers zegt:” maar er is wel degelijk consensus dat de mondiale opwarming voornamelijk wordt veroorzaakt door broeikasgassen die mensen in de atmosfeer hebben gebracht (en nog gaan brengen).”

  T2000 zegt: “Flauwekul! Hierbij een paar peer-reviewed artikelen.”

  -A critical review of the hypothesis that climate change is caused by carbon dioxide (Energy & Environment, Volume 11, Number 6, pp. 631-638, November 2000)- Heinz Hug

  - An Alternative View of Climate Change for Steelmakers (PDF)
  (Iron & Steel Technology, Volume 5, Number 7, pp. 87-98, July 2008)- John Stubbles

  -Are observed changes in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere really dangerous? (PDF)(Bulletin of Canadian Petroleum Geology, Volume 50, Number 2, pp. 297-327, June 2002)- C. R. de Freitas

  -Are there connections between the Earth’s magnetic field and climate? (PDF)(Earth and Planetary Science Letters, Volume 253, Issues 3-4, pp. 328-339, January 2007)- Vincent Courtillot, Yves Gallet, Jean-Louis Le Mouël, Frédéric Fluteau, Agnès Genevey

  - Response to comment on “Are there connections between Earth’s magnetic field and climate?, Earth Planet. Sci. Lett., 253, 328–339, 2007″ by Bard, E., and Delaygue, M., Earth Planet. Sci. Lett., in press, 2007 (PDF)(Earth and Planetary Science Letters, Volume 265, Issues 1-2, pp. 308-311, January 2008)- Vincent Courtillot, Yves Gallet, Jean-Louis Le Mouël, Frédéric Fluteau, Agnès Genevey

  - Atmospheric CO2 and global warming: a critical review (PDF)
  (Norwegian Polar Institute Letters, Volume 119, May 1992)- Zbigniew Jaworowski, Tom V. Segalstad, V. Hisdal

  - Can increasing carbon dioxide cause climate change? (PDF)(Proceedings of the National Academy of Sciences, Volume 94, pp. 8335-8342, August 1997)- Richard S. Lindzen

  -Carbon dioxide forcing alone insufficient to explain Palaeocene–Eocene Thermal Maximum warming(Nature Geoscience, Volume 2, 576-580, July 2009)- Richard E. Zeebe, James C. Zachos, Gerald R. Dickens

  - Case for Carbon Dioxide(Journal of Environmental Sciences, Volume 27, Number 3, pp. 19-22, May/June 1984)- Sherwood B. Idso

  -Climate Change: The Need to Consider Human Forcings Besides Greenhouse Gases (PDF)(Eos, Transactions American Geophysical Union, Volume 90, Number 45, November 2009)- Roger Pielke Sr. et al.

  -Comment on “Examining the Scientific Consensus on Climate Change” (PDF)(Eos, Transactions, American Geophysical Union, Volume 90, Number 27, July 2009)- Roland Granqvist

  - Dangerous global warming remains unproven(Energy & Environment, Volume 18, Number 1, pp. 167-169, January 2007)- Robert M. Carter

  - Does CO2 really drive global warming?(Chemical Innovation, Volume 31, Number 5, pp 44-46, May 2001)- Robert H. Essenhigh

  Bart Strengers zegt:” ik zou hem (en andere klimaatsceptici) dan ook willen aanmoedigen om vooral hun bevindingen te publiceren in (zo mogelijk peer-reviewed) wetenschappelijke tijdschriften.”

  T2000 zegt:”Bovenstaande is allemaal peer-reviewed. Er zijn er nog veel meer, minstens 500. Zie:

  http://www.populartechnology.n.....rting.html

 10. Marcel Vreemans zegt: 25-12-09 om 11:28

  Los van de gebruikelijke en nogal slaapverwekkende welles-nietes reactie, zegt Bart Strengers maar een belangrijk ding:”…en ik zou Hans (en andere klimaatsceptici) dan ook willen aanmoedigen om vooral hun bevindingen te publiceren in (zo mogelijk peer-reviewed) wetenschappelijke tijdschriften”.

  Maar dan wel als deze zogenaamde sceptici niet worden tegengewerkt bij hun publicaties, zeg ik erbij.

  Misschien kan Strengers samen optrekken met Hans Labohm en bij de KNAW pleiten voor een georganiseerde en en openbare discussie. Zodat ook publiek en journalistiek een beetje beter inzicht krijgen in de vele issues en controverses die de klimaatwetenschap thans doormaken en waarbij alarmisten en sceptici beiden ruim aan bod komen.

 11. speertje zegt: 25-12-09 om 16:50

  2000-2009 wereldwijd warmste decennium

  Warmste decennium – Bron: Met Office.14 december 2009
  Het jaar 2009 komt wereldwijd volgens voorlopige cijfers bij de tien warmste sinds het begin van de meetreeks in 1850. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) schat de wereldgemiddelde temperatuur over januari-oktober op +0,44 graden boven het langjarig gemiddelde over 1961-1990. Daarmee staat 2009 op de vijfde plaats van warmste jaren.

  Op een rij..
  Negen plaatsen uit de top tien worden bezet door jaren uit deze eeuw: 2005 (+0,48), 2003 (+0,46), 2002 (+0,46), 2009 (+0,44), 2004 (+0,43), 2006 (+0,42), 2007 (+0,41), 2001 (+0,40) en 2008 (+0,31).

  Invloed natuurlijke variatie
  Aan top staat 1998 met een afwijking van +0,52 graden boven het gemiddelde. Een sterke El Niño gaf de temperatuur toen een extra zetje. In een El Niño-jaar is het water langs de evenaar in de Stille Oceaan warmer dan normaal. Als het zeewater kouder is spreken we van een La Niña. De afwisseling van El Niño’s en La Niña’s is een natuurlijke variatie van het klimaat. De laatste jaren hadden we te maken met een La Niña, waardoor de opwarmende trend door het versterkte broeikaseffect iets werd onderdrukt. Inmiddels is er weer El Niño, op grond waarvan wordt verwacht dat de wereldgemiddelde temperatuur volgend jaar waarschijnlijk weer wat hoger zal uitvallen.

  Drie warme decennia
  De wereldgemiddelde temperatuur is nu al drie decennia hoger dan normaal (het gemiddelde over 1961-1990 dat 14,0 graden bedraagt). Vooral de laatste jaren is het snel warmer geworden: de periode 2000-2009 was met een afwijking van +0,40 graden de warmste sinds het begin van de registraties in 1850. Deze decade was warmer dan de jaren negentig (1990-1999) van de 20e eeuw (afwijking +0,23 graden) die op zijn beurt warmer was dan de jaren tachtig (1980-1989) met een afwijking van 0,08 graden.

 12. speertje zegt: 25-12-09 om 16:54

  AGU update: Michael Mann speaks out on Climategate

  Few, if any, climate researchers will be unaware of the Climategate saga of leaked emails from the Climatic Research Unit at the University of East Anglia. Those not directly involved are perhaps thanking their lucky stars that it wasn’t their own correspondence under the microscope. But it could be too early to breathe a sigh of relief – Michael Mann of Penn State University, US, whose emails were released to the Web, believes that the incident will have wider implications for science as a whole.

  “Any scientist now, in any field, is going to be far more careful in what they put in personal emails,” said Mann, speaking to press at the American Geophysical Union Fall Meeting in San Francisco. “Scientists will be much less willing to engage in vibrant and passionate discussions with their colleagues through email. That could stymie the process of science. Science thrives in open communication.”

  Mann believes scientists will end up spending more time writing and redraughting their emails to ensure that their meaning is watertight and cannot be misrepresented, in case the correspondence later becomes public.

  “There is no evidence of anything even verging on inappropriate scientific behaviour [in the leaked emails], but it sets a very chilling precedent,” he said. “Have we really gotten to the point where it’s ok to break into people’s personal correspondence and take these words out of context?”

  According to Mann, the deniers don’t have science on their side anymore but have chosen instead to engage in a smear campaign. “There is no level to which the climate denial movement won’t stoop,” he added. “This is a new level of dishonesty. They are not even attempting to engage in legitimate debate – it’s a new low in the climate change denial effort.”

  Mann believes that the forthcoming investigations and inquiries will “in the end find that nothing is wrong here other than people speaking openly in emails as you might expect them to – there’s nothing in any of these emails that calls into question the science.”

  And the affair is a “false controversy that has been manufactured… to make science look like it’s been compromised; it’s an effort to cloud the debate and distract the public and policymakers at the crucial time when they are meeting in Copenhagen”.

  Mann hopes the leaks will have had no impact at the COP15 negotiations. “I feel confident that policymakers are up to speed with the science,” he said. “I think they might feel insulted that some would try to manipulate them – I think they will see through that”, particularly given the suspicious nature of the timing of the leaks.

  Earlier in the day, in a presentation on communicating about climate change, Mann had spoken of the “stiff headwind we must fight of a concerted disinformation effort designed to confuse the public about the nature of our scientific understanding of the problem”. The abstract he submitted in August for today’s presentation seems prescient now, given the events of Climategate.

  During his talk, Mann detailed how the media alone cannot be expected to adequately defend climate science and scientists. “It’s not their job,” he said. “Scientists must play a key role in combating the disinformation effort, presenting a positive case for science and turning lemons into lemonade, while readily acknowledging the real uncertainties and distinguishing them from manufactured ones.”

 13. speertje zegt: 25-12-09 om 17:23

  ‘Aarde koelt niet af’
  Uit een analyse van temperaturen wereldwijd door onafhankelijke statistici blijkt dat de aarde nog altijd opwarmt en niet afkoelt zoals sommige sceptici van de opwarming van de aarde denken.
  De analyse werd op verzoek van Associated Press uitgevoerd.
  Discussies op internet, nieuwsberichten, nieuwe literatuur en temperaturen die de afgelopen jaren lager zijn -het idee dat de aarde niet opwarmt maar afkoelt wint steeds meer terrein.
  Statistici die de analyse uitvoerden vergeleken twee series van gegevens, maar konden geen aanwijzingen vinden dat de aarde afkoelt.
  Uit gegevens van de Amerikaanse regering zou blijken dat dit decennium, dat in december afloopt, het warmste is in de 130 jaar dat dit soort gegevens worden bijgehouden. Het jaar 2005 was het warmste in die hele periode.

 14. speertje zegt: 25-12-09 om 17:33

  “De wetenschap wist reeds in de 19e eeuw dat broeikasgassen de wereld doen opwarmen-dat is standaard natuurkunde. De opwarming werd voorspeld en heeft zich voorgedaan zoals voorspeld werd voor de laatste decennia. Het is moeilijk te aanvaarden dat we nog altijd praten in plaats van onze uitstoot te decimeren.” Prof.Stefan Rahmstorf , Professor in Oceaanfysica en departementshoofd aan het Potsdam Instituut voor klimaatimpactonderzoek ,Duitsland.

  “Some aspects of climate are changing more rapidly than we thought even a few years ago. It is thus critical to review the scientific data in Copenhagen before COP15.”

  Professor Stefan Rahmstorf, Potsdam Institute for Climate Impact Research

 15. speertje zegt: 25-12-09 om 17:44

  ‘Climategate’ scientists receive death threats

  Two of the scientists involved in “Climategate” – the e-mail hacking incident at the Climatic Research Unit (CRU) of the University of East Anglia, UK – have been emailed death threats since the contents of their private e-mails were leaked to the world. No further information can be revealed about these particular threats at present because they are currently under investigation with the FBI in the United States.

  Many other CRU scientists and their colleagues have received torrents of abusive and threatening e-mails since the leaks first began in mid-November 2009. Tom Wigley, previous Director of CRU and now at the National Center for Atmospheric Research (NCAR), Boulder, US, has been horrified by the e-mails he and other colleagues have received. “They are truly stomach-turning and show what sort of venomous monsters we are up against,” he told environmentalresearchweb.

  The scandal, dubbed “Climategate”, broke on 19 November this year when hundreds of messages between scientists from CRU and their colleagues around the world were posted onto websites. Since then, segments of the messages have been used by climate-change sceptics to undermine the scientific case for climate change being caused by humanity’s greenhouse-gas emissions.

  In the UK a police investigation is underway to uncover how the material was hacked or leaked. Meanwhile, the University of East Anglia has ordered an independent review into the allegations against CRU and Phil Jones has temporarily stepped down as director of CRU, until the investigations are completed.

  Many of the accusations being made by climate-change sceptics are based on fragments and selected phrases from e-mails sent by eminent climate scientists, dating back to 1996. The scientists involved are confident that they can counter all of the claims against them. “None of it affects the science one iota,” said Wigley. “Accusations of data distortion or faking are baseless. I can rebut and explain all of the apparently incriminating e-mails that I have looked at, but it is going to be very time consuming to do so.”

  In particular Wigley vigorously denies that any data was ever destroyed. “We did not destroy any primary records,” he said. “All these data came from National Meteorological Services, and the originals are still there for anyone to access. Indeed other groups such as GISS and NOAA have independently accessed these data and independently reproduced our results.”

  Climate scientists not caught up in the scandal agree that the independent investigation is necessary, but don’t believe that the CRU science will be discredited or any misdoings uncovered. “CRU is just one of many climate-research institutes that provide the underlying scientific basis for climate policy at national and international levels,” said Dave Reay, a climate scientist at the University of Edinburgh, UK. “The conspiracy theorists may be having a field day, but if they really knew academia they would also know that every published paper and data set is continually put through the wringer by other independent research groups. The information that makes it into the IPCC reports is some of the most rigorously tested and debated in any area of science.”

  And some scientists express little surprise at the tactics being used to try and undermine the science. “We have always had a very vocal minority of people who have long since decided to ignore the science and the data and take a deliberately and completely contrarian view, and who have always and constantly accused (all) climate scientists of falsehood and being in it for the money,” said Andy Ridgwell, a climate scientist at the University of Bristol. “They have been playing Chicken Little and claiming the sky is falling in on climate science for a decade. There is nothing left that is new or different that they can (falsely) claim or accuse us of.”

  Nonetheless there are now concerns that the e-mail leaks could derail some of the objectives due to be set at the UN climate summit in Copenhagen, Denmark, next week. On Friday 4 December Saudi Arabia’s lead climate negotiator, Mohammad Al-Sabban, told BBC news that the hacked e-mails suggest climate change does not have a human cause, and that he thought it could have a huge impact on agreeing limitations of greenhouse gases at the summit. Meanwhile, Rajendra Pachauri, head of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), was reported by the BBC as saying that the claims were serious and needed to be investigated.

  For now the scientists involved in the scandal are anxious to get back to doing their research. “We must continue to do the science,” said Wigley. “As time goes by the evidence mounts – it is already overwhelming – and we must continue to report this through normal channels in peer-reviewed scientific journals. We must continue to strive to understand the complexities of the climate system better and to improve climate models so that we better know how to respond to future climate changes.”

  But Wigley fears that time may be running out. “As time goes by, however, we are approaching the point where any actions we might take will be inadequate to protect humanity and the planet from dangerous climate change,” he said. “Those people – the hackers, the sceptics, the luddite bloggers – who are hindering and slowing down the process of response will, I hope, eventually be held accountable. They already have much to answer for.”

 16. speertje zegt: 25-12-09 om 18:28

  The Temperature of Science
  by James Hansen

  Background

  My experience with global temperature data over 30 years provides insight about how the
  science and its public perception have changed. In the late 1970s I became curious about wellknown
  analyses of global temperature change published by climatologist J. Murray Mitchell:
  why were his estimates for large-scale temperature change restricted to northern latitudes? As a
  planetary scientist, it seemed to me there were enough data points in the Southern Hemisphere to
  allow useful estimates both for that hemisphere and for the global average. So I requested a tape
  of meteorological station data from Roy Jenne of the National Center for Atmospheric Research,
  who obtained the data from records of the World Meteorological Organization, and I made my
  own analysis.
  Fast forward to December 2009, when I gave a talk at the Progressive Forum in Houston
  Texas. The organizers there felt it necessary that I have a police escort between my hotel and the
  forum where I spoke. Days earlier bloggers reported that I was probably the hacker who broke
  into East Anglia computers and stole e-mails. Their rationale: I was not implicated in any of the
  pirated e-mails, so I must have eliminated incriminating messages before releasing the hacked emails.
  The next day another popular blog concluded that I deserved capital punishment. Web
  chatter on this topic, including indignation that I was coming to Texas, led to a police escort.
  How did we devolve to this state? Any useful lessons? Is there still interesting science in
  analyses of surface temperature change? Why spend time on it, if other groups are also doing it?
  First I describe the current monthly updates of global surface temperature at the Goddard
  Institute for Space Studies. Then I show graphs illustrating scientific inferences and issues.
  Finally I respond to questions in the above paragraph.

  Each month we receive, electronically, data from three sources:…

  (volledig artikel dat meteen uitsluitsel geeft over de temperatuurdiscussie
  op realclimate.org)

 17. Prins Pils zegt: 26-12-09 om 00:16

  @ T2000:

  Ik heb de eerste 10 artikelen van je bron, http://www.populartechnology.n.....rting.html, beschouwd en dit zijn de resultaten:

  A 2000-year global temperature reconstruction based on non-treering proxies (PDF)
  (Energy & Environment, Volume 18, Numbers 7-8, pp. 1049-1058, December 2007)
  - Craig Loehle
  PP: Energy & Environment is geen peer-reviewed tijdschrift

  - Reply To: Comments on Loehle, “correction To: A 2000-Year Global Temperature Reconstruction Based on Non-Tree Ring Proxies”
  (Energy & Environment, Volume 19, Number 5, pp. 775-776, September 2008)
  - Craig Loehle
  PP: Energy & Environment is geen peer-reviewed tijdschrift

  A Climate of Doubt about Global Warming
  (Environmental Geosciences, Volume 7, Issue 4, pp. 213, December 2000)
  - Robert C. Balling Jr.
  PP: Dit is een opiniestuk, geen verslag van een wetenschappelijk onderzoek

  A comparison of tropical temperature trends with model predictions (PDF)
  (International Journal of Climatology, Volume 28, Issue 13, pp. 1693-1701, December 2007)
  - David H. Douglass, John R. Christy, Benjamin D. Pearson, S. Fred Singer
  PP: Het laatste IPCC_rapport is van begin 2007, en is gebaseerd op wetenschappelijke artikelen tot medio 2006. Dit artikel is van december 2007

  - The Consistency of Modeled and Observed Temperature Trends in the Tropical Troposphere: A Comment on Santer et al (PDF)
  (Submitted to the International Journal of Climatology, 2009)
  - Stephen McIntyre, Ross McKitrick
  PP: Het laatste IPCC_rapport kwam uit begin 2007, en is gebaseerd op wetenschappelijke artikelen tot medio 2006. Dit artikel is pas dit jaar ingediend.

  A critical review of some recent Australian regional climate reports
  (Energy & Environment, Volume 17, Number 1, pp. 13-28, January 2006)
  - John D. McLean
  PP: Energy & Environment is geen peer-reviewed tijdschrift

  A critical review of the hypothesis that climate change is caused by carbon dioxide
  (Energy & Environment, Volume 11, Number 6, pp. 631-638, November 2000)
  - Heinz Hug
  PP: Energy & Environment is geen peer-reviewed tijdschrift

  A dissenting view on global climate change
  (The Electricity Journal, Volume 6, Issue 6, pp. 62-69, July 1993)
  - Henry R. Linden
  PP: Dit is een opiniestuk, geen verslag van een wetenschappelijk onderzoek

  A new dynamical mechanism for major climate shifts (PDF)
  (Geophysical Research Letters, Volume 34, Issue 13, July 2007)
  - Anastasios A. Tsonis, Kyle Swanson, Sergey Kravtsov
  PP: Het laatste IPCC_rapport kwam uit begin 2007, en is gebaseerd op wetenschappelijke artikelen tot medio 2006. Dit artikel is van juli 2007

  A sceptical view of climate change and water resources planning
  (Irrigation and Drainage, Volume 50, Issue 3, pp. 221-226, July 2001)
  - Geoff Kite
  PP: Ik vraag me af of Irrigation and Drainage een peer-reviewed tijdschrift is. Daarbij kun (mag) je wetenschappelijk onderzoek niet in je eentje doen (om door de peer-review te komen), zodat dit artikel beschouwd moet worden als opiniestuk.

  De artikelen die later dan medio 2006 zijn gepubliceerd in peer-reviewed literatuur zullen in het reviewproces voor het volgende IPCC-rapport meegenomen worden, zo verwacht ik.

 18. speertje zegt: 26-12-09 om 00:26

  Authors of the landmark 2009 climate report “The Copenhagen Diagnosis” estimate that by 2020 industrial nations must reduce their greenhouse gas emissions by around 40% below 1990 levels to secure a decent chance of avoiding dangerous human interference with the climate system.

  The Copenhagen Diagnosis authors used IPCC Fourth Assessment Report (AR4) projections as well as post-AR4 analysis to estimate that emissions reductions of around 40% from industrial nations are needed to make it likely to keep global warming below 2°C.
  In their report released 25 November of this year, the authors noted that many nations had publically recognized the importance of this 2°C limit. Yet the authors said today that this 2°C warming threshold could be crossed as early as 2040 unless significant mitigation measures were taken urgently.

  Since the landmark 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change, adopted and ratified by virtually all nations including the US, emissions of carbon dioxide from fossil fuels have risen by more than 40%, said the authors.

  “The UN Framework Convention on Climate Change pledged to avoid dangerous human interference with the climate system. Yet recent emissions growth sets us on a pathway toward significant climate change, unless deep emission cuts are secured urgently”, said Professor Matthew England, an author of the report.

  The Copenhagen Diagnosis, a year in the making, was released worldwide last month.
  The report concluded that several important aspects of climate change are already occurring at the high end, or even beyond, the expectations of just a few years ago.
  The report found that global ice sheets are melting at an increased rate; Arctic sea ice is thinning and melting much faster than recently projected, and future sea-level rise is now expected to be much higher than previously forecast.

  The report also noted that global warming continues to track early IPCC projections based on greenhouse gas increases. Without significant mitigation, the report concluded that global mean warming could reach as high as 7 degrees Celsius by 2100.

  The report found that:

  * Both the Greenland and Antarctic ice sheets are losing mass and contributing to sea-level rise at an increasing rate.
  * The area of summer sea ice remaining during 2007-2009 was about 40% less than the average projection from the 2007 IPCC Fourth Assessment Report.
  * Global sea-level rise may exceed 1 meter by 2100. Without significant mitigation, sea-level rise of several meters is to be expected over the next few centuries.
  * If long-term global warming is to be limited to a maximum of 2°Celsius above preindustrial values, average annual per-capita emissions in industrialized nations will have to be reduced by around 80-95% below 1990 levels by 2050.

  The report concludes that global emissions must peak then decline rapidly within the next five to ten years for the world to have a reasonable chance of avoiding the very worst impacts of climate change.

  The full report is available at download.copenhagendiagnosis.org

 19. @Bart
  In je laatste grafiek staat “(c) all other forcings” Mag ik er op wijzen dat CO2 voor 99%(!) correleert met de groei van de wereldbevolking. En dat het dus onmogelijk is om een attribute study uit te voeren die CO2 en veranderd landgebruik uit elkaar kan houden?
  En mag ik je nogmaals wijzen op het gegeven dat Pielke wordt gehinderd in de publicatie over landgebruikeffecten? En dat daarom dit onvoldoende aan de orde komt in de IPCC rapporten?

  Pielke Sr., R., K. Beven, G. Brasseur, J. Calvert, M. Chahine, R. Dickerson, D. Entekhabi, E. Foufoula-Georgiou, H. Gupta, V. Gupta, W. Krajewski, E. Philip Krider, W. K.M. Lau, J. McDonnell, W. Rossow, J. Schaake, J. Smith, S. Sorooshian, and E. Wood, 2009: Climate change: The need to consider human forcings besides greenhouse gases. Eos, Vol. 90, No. 45, 10 November 2009, 413.

 20. speertje zegt: 26-12-09 om 01:24

  Het mag nu wel stilaan duidelijk zijn dat degenen die beweren dat er zich de laatste jaren een temperatuurdaling voordoet, verkeerd zijn ingelicht ofwel bewust een leugen verspreiden.(zie ook vorige posts)
  Labohm behoort klaarblijkelijk tot de tweede categorie ( zoals op deze en andere plaatsen door verscheidene mensen aangetoond ). Het is een leugen, maar wel een cruciale leugen in het betoog van de ontkenners. Zij zouden niet weten op welk ander empirisch gegeven zich te baseren om het door de mens versterkte broeikaseffect nog maar beginnen te ontkennen. Het figureert dan ook als eerste en gewichtigste valse argument in het verhaal van Labohm.

  De enige alternatieve wetenschappelijk zinvolle hypothese – zinvol omdat het om een weliswaar zeer speculatieve doch toetsbare uitspraak gaat – die werd geformuleerd om de bijzonder opmerkelijk snelle opwarming van de voorbije decennia te verklaren is de 12 jaar oude theorie van Svensmark . Zij wordt dan ook door Labohm als laatste pièce de résistance naar voor gebracht, gelardeerd met een verwijzing naar de CERN. De heer Svensmark van wie de wetenschappelijke verdienste dus niet mag veronachtzaamd worden, heeft evenwel nog altijd niet verklaard waarom hij zich blijft baseren op data die verkeerd zijn gebleken noch wat de bron of verwerkingsmethode voor zijn data was. Op het ogenblik dat CERN het zinnig vond de Svensmark-hypothese te onderzoeken was deze fout nog niet ontdekt. Ondertussen mag de Svensmark-hypothese met hoge waarschijnlijkheid afgeserveerd worden,o.m. op gezag van Nobelprijswinnaar Paul Crutzen van het Duitse Max Planckinstituut ( zie de artikelen in The Independent van wetenschapsredacteur Steve Connor: ‘Sun sets on sceptics’ case against climate change’ en ‘Sunspots do not cause climate change, say scientists. Key claim of global warming sceptics debunked.’ )

  Na het wegvallen van deze laatste wetenschappelijke strohalm, zijn de ontkenners blijkbaar overgegaan tot criminelere praktijken.( zie voorgaande posts )

  Labohm en consoorten onthouden zich dus niet van het usurperen van deze praktijken , maar gaan tegelijk wel op de zowat 20 jaar oude weg verder. Een weg die sinds 1991 werd uitgetekend door de Amerikaanse kolen- olie-en elecriciteitslobby met behulp van dezelfde public relations gigant die voorheen zijn diensten aan de tabaksindustrie had bewezen. Het uitgestippelde motto luidde en luidt tot op vandaag:”anthropogenic global warming herpositioneren als ‘slechts’ een theorie in plaats van een wetenschappelijk feit” en “het publiek en de pers aanmoedigen de wetenschap in vraag te stellen”.
  Dit streven werd, gepaard aan regelrechte pogingen tot het monddood maken van wetenschappers en tot politieke inmenging in het wetenschapsproces, tot regeringspolitiek verheven door de Bush- administratie onder de deskundige leiding van spindoctor Frank Luntz: ‘ doe de publieke opinie en de kiezers geloven dat er geen wetenschappelijke consensus is en dat het debat open blijft. Verspreid het idee dat de wetenschap nog (gemakkelijk) kan uitgedaagd worden.’
  Waarom wilde Labohm zo graag op voorhand de expliciete toezegging dat hij als evenwaardige deskundige partner in het debat zou behandeld worden? Lees met het voorgaande in het achterhoofd zijn afsluitende paragraaf. Zo uit het oude receptenboek overgenomen. Een klunzig pseudowetenschapper die Labohm, maar een voorbeeldige PR-leerling en gewiekst mediabespeler.(en wie zou eraan twijfelen, als zodanig vergoed) Die fles wijn inzetten zal geen probleem zijn, als de weddenschap en de echte klimaatwetenschap maar een stille mediadood sterft. Tegen dan tovert hij wel een ander leugentje uit zijn hoge hoed.
  De decadenoude ontkenningsindustrie wordt ontrafeld en te kijk gezet in het onlangs verschenen boek ‘Climate Cover-Up. The Crusade to Deny Global Warming’ van de Amerikaanse onderzoeksjournalist J. Hoggan, dat nu in Noord-Amerika de bestsellerslijst haalt en verplichte lectuur is voor mediamensen die voorlichting willen geven over de globale opwarming.
  De media zijn vanzelfsprekend immer tuk op een stevige controverse. Daardoor zijn zij gewillige prooien voor de gehaaide PR-truuks van de ontkenningsindustrie.
  Daarbij komt dat de wetenschappelijke basisvorming van de gemiddelde journalist erbarmelijk is en dat zeer weinigen grondig zijn ingewerkt in de hele global warming problematiek die vanzelfsprekend vele aspecten heeft.
  De NOS heeft niet te veel risico genomen en een gedegen wetenschappelijk geschoolde specialist het tegen de PR-man laten opnemen. Het zou de eerste gerenommeerde wetenschapper niet zijn die onderuitgaat in een rechtstreeks verbaal debat tegen geroutineerde ingehuurde ontkenners zoals de ‘medewerkers’ van rechtse think-tanks als het Amerikaanse Cato instituut of die van de heer Lawson in het UK,grootaandeelhouder en administrator van fossiele brandstofmultinationals.
  De interventie in de Times van Lawson evenals de eis van de Saoudi-Arabische oliesjeiks vlak voor de klimaattop, inspelend op de gestolen emails, ging trouwens ook weer in de lang voorgeschreven richting: het heropenen van het wetenschappelijk debat , dus na 30 jaar onderzoek door tienduizenden wetenschappers, en het opschorten van iedere beslissing tot reductie van broeikasgassen. Labohm wist naar eigen zeggen al lang dat de klimaattop ging mislukken. Hij bedoelt: dit is al lang mijn ultieme doel.
  De Vlaamse VRT speelde met Volt hoger spel door Labohm life in de studio in prime time zijn propagandistische leugens en misleidingen te komen laten debiteren in een debat met een vanzelfsprekend slecht ingewerkte groene politica. Kwestie van Labohm niet te zeer in moeilijkheden brengen.Het ontbreekt ook de overgrote meerderheid der politici aan voldoende dossierkennis of zelfs interesse voor de klimaatcrisis. In onze gemediatiseerde demokratieën heerst nu eenmaal de waan van de dag en een quasi-totaal gebrek aan lange termijn denken.
  De onverantwoordelijkheid van een massamedium kon moeilijk groter dan in het Volt programma. Labohm bereikte met brio zijn gekende doel: twijfel zaaien over de wetenschap,altijd in een onontwarbare mix van leugenachtige feitelijke betwisting en verdachtmaking van het wetenschappelijk proces, daarbij zichzelf als onafhankelijk, onbaatzuchtig deskundige presenterend. Men moet zich realiseren wat overblijft in de hoofden van honderdenduizenden half aandachtige, matig geboeide TV-kijkers: “ er was gisteren op TV een wetenschapper(!) die ook zegde dat HET niet waar is.”
  Herhaal de leugen zo vaak mogelijk en er blijft altijd wel iets van hangen, is een lang gekende propagandistische imperatief.

  Het mag onbegrijpelijk genoemd worden dat in de Nederlandstalige audiovisuele en geschreven media,zowel in Nederland als Vlaanderen, waarvan mag verondersteld worden dat zij de maatschappelijke opdracht hebben het algemeen belang te dienen, niet op een meer volgehouden en degelijke manier over de op handen zijnde catastrofale klimaatverandering bericht wordt en aan terzake actieve wetenschapseducatie en –communicatie gedaan wordt.
  Waarom wordt er bvb in genoemde media niet systematisch melding gemaakt van en verwezen naar de voorbeeldige en uiterst deskundige website klimaatportaal.nl , een staaltje van wetenschapscommunicatie-en educatie,dat in het Nederlandstalige m.b.t. de klimaatproblematiek geen gelijke heeft? Alle vragen en bedenkingen over de globale opwarming worden daar uitvoerig , systematisch en overzichtelijk behandeld of kunnen alsnog gesteld worden.
  Het lijdt nochtans weinig twijfel dat de ontkenners er niet zullen voor terugschrikken ook dit samenwerkingsverband tussen de belangrijkste Nederlandse universiteiten en kennisinstituten aangaande de klimaatverandering , het PCCC, proberen verdacht te maken. De vraag wordt dan of de ontkenners zichzelf belachelijk maken dan wel zijn overgegaan tot daadwerkelijk negationisme.
  Het bewust minimaliseren of ontkennen vanuit een economisch,ideologisch of particulier belang van een gevaar dat op termijn massale aantallen slachtoffers of zelfs de menselijke soort ( en vele andere levende soorten ) bedreigt, kan met rede een vorm van negationisme genoemd worden, want een misdaad tegen de mensheid, naar analogie met het historische negationisme dat de nazistische Holocaust en genocide minimaliseert of ontkent.
  Een demokratische rechtsstaat die het dienen van het algemeen belang en de vrijwaring van de levenskansen van zijn burgers en de volgende generaties als hoogste doel moet hebben, en die zich ten dien einde wetenschappelijk moet laten voorlichten, heeft het recht en de plicht op te treden tegen diegenen die door bewuste verdraaiing en manipulatie van consensuele wetenschappelijke bevindingen deze hoogste doelen in het gedrang brengen.
  Het is een redelijke verwachting in een samenleving die enige vorm van rationaliteit wenst op te houden, dat de negationisten op een of andere manier aan banden worden gelegd. Alle waarborgen voor vrije meningsuiting inachtnemend mag een waarlijk onafhankelijke jury van deskundige en gewone burgers geassisteerd door magistaten of rechters in staat worden geacht een einde te stellen aan de negationistische praktijken. Het waarlijk vrije wetenschappelijke onderzoek zou dan in een niet verziekte sfeer en vrij van intimidatie kunnen verdergezet worden met de urgentie die nu noodzakelijk geworden is mede door de 20 jaar tijdverlies onder de invloed van de fanatieke ontkennerslobby.
  Indien overheden hun verantwoordelijk terzake niet nemen, zullen verontruste en geschade burgers zich tot de rechtbanken moeten richten om daar in hoofde van het algemeen belang actie te eisen zowel tegen de broeikasgasindustrie als de ontkennerslobby,vergelijkbaar met de processen tegen de tabaksindustrie.
  Laten wij ijveren voor het niet abdiceren van de demokratische instanties en de maatschappij zelf. Johann Hari verwoordde het zo in de Britse The Independent:

  Whenever the scientific consensus is accurately described, the deniers cry that we are being “alarmist”. There is a difference between being alarmist, and being alarmed by the facts. To know what we know and carry on pumping out warming gases wouldn’t just be foolish. It would be a crime. Yet even politicians who understand the science don’t believe there will be progress at Copenhagen, because we must adhere to “political reality”. People aren’t ready to make changes; there’s still a sense this is a vague problem for future generations; the US Senate won’t pass a bill; and on, and on. But in a conflict between political and physical reality, physical reality will win. You can’t stand at the edge of a super-charged hurricane and shout: “The focus groups say I can’t deal with you yet.”
  Others complain that we who want to prevent the catastrophe mustn’t be negative or scare people; we should “stress the positive”. Yes, there are positive opportunities to grab: it’s a chance for us all to come together in a common cause and to be a great generation, remembered as heroes by history. But it would be patronising and bizarre to start there. In 1936, Winston Churchill and George Orwell warned about the rise of Nazism. They didn’t sugar-coat it. They didn’t wrap it in feel-good homilies. They treated people like adults. A terrible threat was rising, and it had to be stopped. This is our position today. This is our choice. We can make history – or we can commit suicide.

 21. Arthur Rörsch zegt: 26-12-09 om 19:13

  Marcel Vreemans zegt: 25-12-09 om 11:28
  “Misschien kan Strengers samen optrekken met Hans Labohm en bij de KNAW pleiten voor een georganiseerde en openbare discussie. Zodat ook publiek en journalistiek een beetje beter inzicht krijgen in de vele issues en controverses die de klimaatwetenschap thans doormaken en waarbij alarmisten en sceptici beiden ruim aan bod komen.”
  Ik ben bezig een rapport op te stellen ‘The state of climate research 2010’ En ik hoop dat binnenkort aan de KNAW voor verdere discussie en actie voor te leggen. Dat kost me de volgende 2 weken 100 % van mijn tijd zodat ik weinig aandacht kan schenken aan lopende blog discussies. Maar wellicht willen enkele blog discussianten een inbreng hebben bij mijn inspanning, ( die mijnerzijds welkom is.) Geef dan even e-mail adres telefonisch vertrouwelijk door (071 5142328). Hier onder de geplande inhoud van dit rapport.
  Twee documenten zijn bij de evaluatie van de staat ‘klimaatonderzoek 2010’ van bijzonder belang. Een recent rapport van R. van Doorland (KNMI) et al te vinden op http://www.knmi.nl/samenw/cop1....._basis.pdf dat de officiële visie (met grote inbreng van Bart Sprengers) weergeeft, die bekritiseerd zal worden.
  En voorts de lopende analyse (nog niet beëindigd) van de climategate files: http://assassinationscience.com/climategate/
  Beide documenten heb ik voorgelegd voor peer review in het E&E circuit. (Onzin om te veronderstellen dat E&E niet aan peer-review doet. Het gesloten IPCC circuit erkent de andere stijl niet van peer review die door E&E wordt gevolgd.)
  En vervolgens gaat ook mijn analyse ‘The state 2010’ een ronde van peer-review in.
  Opbouw concept rapport over ‘the state’: (De opmaak wordt wellicht op het blog verstoord, maar dan stuur I gaarne aan hen die deel willen nemen aan een inhoudelijke discussie een verbeterde, en wat inmiddels aan de invulling van de ontwerp hoofdstukken beschikbaar is.
  1ste Draft (partly outline) AR 26 dec 2009
  THE STATE OF CLIMATE RESEARCH 2010

  A general view on the social infrastructure of climatology
  follow by
  A critical consideration of the report “News in Climate Science
  since IPCC 2007 “ by R. van Dorland at al published in the Netherlands

  CONTENT

  EXECUTUVE SUMMARY

  PART 1.
  Problems with the social infrastructure of climatology
  1. The origin of the climate hype
  2. Advocacy research and the role of critics
  3. ClimateGate a recent row
  4. The social scientific infrastructure
  5. Who are the critics of the IPCC doctrine?
  6. Peer reviewed literature, the basis of IPCC and local evaluations
  7. The current situation
  8. Structure changes and personnel management.
  9. Some judgements
  10. The public information
  11. The proliferation of the climate hype

  PART 2.
  Comments on the report “News in Climate Science since IPCC 2007 “ by R. van Dorland at al published in the Netherlands
  12. Decadal Variation: past and future
  13. Sea level rise, ice sheets, glaciers, and sea ice
  14. Climate change due to solar variation
  15. Carbon cycle
  16. Climate sensitivity and feedbacks

  PART 3
  Recommendations and other subjects
  17. Desirability of a paradigm shift
  18. Evaluation of performance
  19. Climate sensitivity and feedbacks revisited (Van Andel)

  Ik stel prijs op inbreng van anderen op de evaluatie, van zowel AGW protagonisten als antagonisten.
  Arthur Rörsch

 22. Arthur Rörsch zegt: 26-12-09 om 20:51

  Naar aaleiding van de laatste bijdrage van Speertje, maak ik toch nog tussentijds, een opmerking op dit blog. Wellicht kan in aan mijn analyse onder een paragraaf 20 nog toevoegen een analyse van verdachmakingen zoals door Speertje geuit.Ze zijn uiteraard wetenschappelijk niet ter zake doende, maar wel een afspiegeling van de alarmistische sfeer die sommigen wensen te vestigen.
  Hierbij dan citaat uit wat als concept in mijn rapportage staat.
  2.Advocacy research and the role of critics
  An old ideal in western modern science is the freedom of research, not hampered by prejudice of financers or religious believes. However, around 1970 a movement was started to make research more subservient to society by direct financing of projects by governments, which consider themselves as ‘clients’ of the results to be delivered. In a diversity of disciplines it lead to a threat for the freedom of research. One spook of the politicization of science. An additional symptom was that some groups of scientists took a political stand about necessary measures in society. This movement became very strong in the field of the environment, among scientists who were very worried about pollution, water and grounds by human activities. This voice from science was initially very respectable and laid to measures to prevent the intoxication of our environment. But the direct financial coupling of the financing of research by policy makers, with the politically motivated scientists, lead to the development of a power structure of the latter. With the result that more nuanced views in the scientific infrastructure, with respect to sustainable development were oppressed. In the philosophy of the social sciences, one speaks to day of ‘advocacy research’. It is considered to be an threat for the investment in research which still has the truth finding as major priority. And one sees the divergence growing between ‘advocacy research’ and ‘true science’ , which wishes to be political ‘value free’.
  What happened around IPCC is a school example of the development of advocacy research. The power structure proclaims: AGW is a fact.
  The qualification which is given by the IPCC followers of themselves, and of the critics who still dare to doubt the proclamation ‘AGW is a fact, the science is settled’ is also remarkable: The AGW protagonists are the true scientists, because they are the experts in climatology. The AGW antagonists, the critics of the IPCC reports, are amateurs, because this group consists mainly of scientists from other disciplines.
  There is an other view possible: The AGW protagonists are the advocacy researchers, and their judgment is not ‘objective’. The AGW protagonists are the ‘true’ scientists, who from a broader perspective than the current fashion, critically continue to keep the truth finding alive. This alternative view requires in particular an further analysis of the quality of the assessment reports of IPCC.
  (en deze volgt daarop).
  Nogmaals, ik hou even op met discussieren op blogs, werk mijn reportage eerst af, maar de opmerkingen van Speertje leken mij ver buiten de orde van wat ons in de klimaatdiscussie wetenschapenlijk bezig houdt en het leek me nuttig daarop de aandacht te vestigen.
  Arthur Rörsch

 23. speertje zegt: 27-12-09 om 01:23

  Myles Allen,atmosferisch fysicus van Oxford University, illustreert hier hoe de media zich voor de kar van de ontkenningsindustrie laten spannen. Zelfs de moeder van alle omroepen,de BBC(Newsnight),blijkt niet vrij van een zekere contaminatie. In één moeite door worden enkele hoogvliegers van het ontkenningscircus naar de prullenmand verwezen.Ten overvloede bevestigt hij dat de gegevens en resultaten van de CRU van de University of East Anglia perfect in orde zijn.
  Tevens wijst hij zoals anderen (zie vorige posts)op de absurde en intimiderende sfeer waarin klimaatwetenschappers dreigen terecht te komen.

  SCIENCE FORGOTTEN IN CLIMATE EMAILS FUSS

  No one identifies any scientific flaws in Phil Jones’s work, yet the ‘fallen idol’ narrative is too alluring for the media to resist

  It is odd that we still don’t take climate change seriously.
  Judging from the acres of newsprint being devoted to the subject right now, you might find that remark surprising. But look at the furore over the University of East Anglia emails: environmentalists hand-wringing as if the end of the world had suddenly been brought forward; their opponents crowing that the whole of climate science has to start again from scratch.
  Can you imagine this kind of response if the subject of the emails had been something we actually care about, such as health or the economy? The discovery of the HIV virus involved one of the murkiest incidents in the history of science. It’s an insult to UEA’s Phil Jones and his colleagues to even suggest the comparison, but it serves to make the point. Reporters on the HIV affair always scrupulously stressed that although the integrity of some of the individuals involved was called into question, the evidence that HIV causes Aids was unaffected. People might have died if the public had been misled on that point. Whereas if it’s only about climate change …
  A colleague working in astrophysics was expressing bemusement to me yesterday about why the reputation of British science was apparently under threat, given that no evidence had actually emerged of scientific misconduct. Her specific question was: “Has anyone found evidence of an error in a published paper or dataset?” If they had, then of course the error would need to be corrected, which happens in science all the time.
  If it could be proved that figures had been deliberately altered to give a specific result then it would be very serious, but so far no evidence has emerged from these Climatic Research Unit (CRU) emails of any error in the HadCRUT instrumental temperature record at the centre of the row, never mind proof of deliberate intent to mislead. How often have you heard that repeated, clearly, by the mainstream press reporting on this incident? Even if they were reporting on Berlusconi’s sex life they would be more careful. Berlusconi can afford better lawyers than Jones can.
  Take, for example, the “trick” of combining instrumental data and tree-ring evidence in a single graph to “hide the decline” in temperatures over recent decades that would be suggested by a naive interpretation of the tree-ring record. The journalists repeating this phrase as an example of “scientists accused of manipulating their data” know perfectly well that the decline in question is a spurious artefact of the tree-ring data that has been documented in the literature for years, and that “trick” does not mean “deceit”. They also know their readers, listeners and viewers won’t know this: so why do they keep doing it?
  What is particularly ironic is that a favourite graph in the climate sceptic community a few years ago entitled “Most accurate global average temperature” did precisely this. It stitched temperatures from the satellite-based temperature record from 1979 onwards together with the surface temperature record before then. At that time the satellite record showed no evidence of warming, so one might call this a handy trick to hide the recent warming in the surface temperature record. Did that make it evil? I wouldn’t say so: there were concerns about the impact of incomplete coverage and something called the urban heat island effect on the surface temperature record, so combining the two data sources might have been legitimate, provided it was clear what was done and why. This particular figure has fallen out of favour since an error was discovered in the satellite data processing which, when corrected, revealed the satellites were actually showing warming after all.
  Perhaps the most concrete example of journalists claiming to reveal “problems” with the CRU temperature record was a report on Newsnight (widely redistributed) in which a software engineer criticised computer code contained in the leaked email package. Neither of the two pieces of code Newsnight examined were anything to do with the HadCRUT temperature record at all, which is actually maintained at the Met Office. Newsnight’s response, when I challenged them on this, was: “Our expert’s opinion is that this is climate change code.” Presumably, then, the quality of the code I use to put together problems for our physics undergraduates shows that we should not trust results from my colleagues who work on the Large Hadron Collider on the grounds that “it is all physics code”. Newsnight have declined to retract the story.
  One can understand the blogosphere reacting as it has done, but why has mainstream journalism collectively decided to treat the story in this way? The bottom line is that journalism deals not in facts, but in “narratives”. And the narrative of the fallen idol is clearly a great way to fill the airwaves – witness the reality television industry.
  So the narrative journalists have collectively decided upon is that a few scientists may have manipulated their data, and either (a) it doesn’t matter because the evidence for human influence on climate is so strong or (b) this shows the whole edifice is now crumbling, depending on their editor’s predilections. And George Monbiot laments that the high priests of his climate change religion have let him down. All without any evidence that any number, anywhere, is actually wrong. Journalists, who always find numbers irritating, are revelling in the fact that they are back in the driving seat. By making the story about the individual scientists, rather than scientific results, they can go back to reporting on the story as they see fit without being constrained by scientific evidence.
  This is all particularly painful for those of us who know and have the deepest respect for Jones and his colleagues. Our instinct, of course, is to stand up and defend his integrity. But we know that if we do so, journalists weave this into their chosen narrative as “scientists circling the wagons to defend their own”. The Times report accompanying the statement released yesterday by UK climate scientists was a case in point: rather than simply reporting the boring story that scientists agree there is nothing wrong with the data after all, they had to go and hunt out a “human interest” angle of some scientist who claimed that he felt pressured by the Met Office into signing the statement (ridiculously – many of us who signed spend our professional lives annoying the Met Office).
  Even the senior figures in the World Meteorological Organisation are letting themselves get swept along, pointing out that even if we leave out the CRU dataset the evidence for human influence on climate is still strong. While true, this misses the point. If we allow personal attacks on individual scientists or criticism of irrelevant software to be used as an excuse to discount data that people don’t like, it will be open season. Presumably they will be hunting through the emails of someone involved in the Nasa temperature series next, and so it will go on.
  None of us can imagine what Phil Jones is going through, and all of us know that it might be our turn next. For all I know someone is already sorting through my emails on a Russian web server. But for the record, if they do decide to pick on me, I don’t want people out there defending my integrity. I want people out there defending my results. Because we are scientists, and this is what we do.

 24. Arthur Rörsch zegt: 27-12-09 om 10:48

  Correctie in bericht over advocacy research. De zin die volgt op:
  There is an other view possible: The AGW protagonists are the advocacy researchers, and their judgment is not ‘objective’, moet zijn:
  The AGW ANYTAGONISTS are the ‘true’ scientists, who from a broader perspective than the current fashion, critically continue to keep the truth finding alive
  Arthur Rörsch

 25. Ralf Dekker zegt: 28-12-09 om 13:34

  De felle aanval van ‘speertje’ op sceptici kan hier niet onweersproken blijven. Allereerst de cijfers. Of je mag concluderen dat het de laatste jaren al dan niet is afkoeld hangt sterk af van a)welke dataset je gebruikt, en b)welk jaar je als beginpunt neemt. Alle datasets laten in ieder geval zien dat de piek uit 1998 in de jaren daarna niet meer is gehaald. Als ik de cijfers gebruik die speertje zelf verstrekt (2001 t/m 2009?)kom ik met Excel tot een licht negatieve (lineaire) trendlijn. Het is wel de vraag of de ‘afkoeling’ die uit speertjes cijfers blijkt statistisch relevant is. Dat heb ik niet uitgerekend. Het zou goed kunnen van niet. Overigens is er evenmin sprake van statistisch relevante opwarming. Dat geldt trouwens al voor een langere periode dan de laatste 10 jaar (circa 15).
  Om nou te zeggen dat Hans Labohm ‘bewust leugens verspreidt’ is op basis hiervan op zijn minst overdreven. De kern is dat er al circa 15 jaar geen statistisch relevante opwarming kan worden gemeten hetgeen flagrant in strijd is met de steeds snellere aanzienlijke opwarming die door het IPCC werd ‘geprojecteerd’. Als we ook de IPCC ‘projectie’ van de groei van de CO2 concentratie meenemen zien we dat de metingen daar ook een veel gematigder beeld geven. De feiten zijn dus aanzienlijk minder alarmerend dan vaak wordt gedacht (en werd ‘geprojecteerd’). Alle modellen van het IPCC hebben deze ‘meevaller’ totaal gemist. Dat betekent dat deze modellen als voorspellers van gemiddelde wereldtemperatuur niet deugen.
  Dat het laatste decennium het warmste is sinds de metingen 150 jaar geleden begonnen is logisch. We komen uit een opwarmingsperiode sinds de laatste (kleine) ijstijd. Dat wordt door geen zinnig mens ontkend.
  Vervolgens neemt speertje de Svensmark hypothese waar Hans Labohm naar verwijst onder vuur. Daar is veel over te zeggen, maar voor de discussie is dat niet zo relevant. Het gaat er niet om dat Labohm met een alternatieve verklaring moet komen. Dat hij dit wel enigszins probeert is discussietechnisch misschien niet zo handig. Het gaat erom dat de IPCC getrouwen moeten aantonen dat er iets aan de hand is dat a) buiten de natuurlijke variatie valt, b) een gevaar is en c) wordt veroorzaakt door de menselijke produktie van CO2.
  Dat lukt op geen van de drie punten. Ondanks de honderden miljarden die er inmiddels in alarmistische research zijn gestoken en ondanks de dappere pogingen van de meest prominente ‘wetenschappers’ (CRU) om alles in het werk te stellen de bevindingen zo dramatisch mogelijk voor te stellen en sceptici de mond te snoeren.

 26. Lennart van der Linde zegt: 28-12-09 om 13:46

  Speertje, zeer veel dank voor je uitstekende bijdragen! Met name ook het laatste citaat van Johann Hari slaat de spijker op de kop.

 27. @speertje
  Rahmtorf is niet echt een autoriteit. Zorita vind dat hij zich uit het IPCC moet terugtrekken. De “19e-eeuwse wetenschap” had het volledig verkeerd vwb infrarood spectra, Arrhenius heeft zijn extreme waarden tien jaar latre zelf herroepen, maar dat leest niemand omdat het in het duits is. Vremd dat Rahmstorf die publicatie niet kent, zou hij misschien een politieke agenda hebben?
  Svante Arrhenius, 1906, Die vermutliche Ursache der Klimaschwankungen, Meddelanden från K. Vetenskapsakademiens Nobelinstitut, Vol 1 No 2, pages 1–10

 28. editfunctie zou wel handig zijn, wat een spelfouten!

 29. Ron zegt: 28-12-09 om 16:21

  Als er ergens iets mis gaat! Ik heb altijd geleerd dan moet kijken wie er voordeel heeft bij het welles nietes spelletje wat hier gaande is.
  Want zolang als wij hier allerlei teksten en modder naar mekaar gooien verkoopt de olie nog steeds heel goed.
  En zolang wij iedere keer weer ondanks al het bewijs wat er is ons laten verlijden tot steeds dezelfde discussie zal er nooit iets veranderen.
  We moeten radicaal veranderen of we nu willen of niet, ja en daar zijn bepaalde industrieën niet erg blij mee.
  Maar zolang als we hier over en weer blijven praten veranderd er dus niets, er moet heel snel heel duidelijk actie worden ondernomen.
  We mogen nu nog hier ons gif spuien van de NOS, maar mogen we dat ook als we daadwerkelijk de boosdoeners ter verantwoording gaan roepen.
  Is bijvoorbeeld de Shell niet aansprakelijk te stellen voor de enorme luchtverontreiniging en bodemverontreiniging op deze planeet, en hoe denken ze dat op te gaan ruimen.
  Wie gaat ze aanklagen? En hoe gaat dat in zijn werk? Wie o wie gaat er eindelijk deze maatschappijen eens aanvechten?

  Bij voorbaat dank Ron

 30. Ron zegt: 29-12-09 om 11:15

  Uah, dat is waar ook de aller laatste zoetwaterdolfijn in China is nu echt uitgestorven. Doe maar even zoeken op de machiene als je dit ook weer niet gelooft.

 31. c.w. schoneveld zegt: 29-12-09 om 22:19

  Om de schijn van partijdigheid te vermijden stel ik voor dat de Nos de kwalificaties “wetenschapper” en “econoom” voor de deelnemers vervangt door één term in het meervoud; ik stel voor “de deskundigen” of de “onderzoekers” en dan beide namen, of anders desnoods de “antroposoof” en de “econoom”.

 32. c.w. schoneveld zegt: 29-12-09 om 23:40

  Uit zijn laatste blog blijkt dat de heer Strengers nog niet op hoogte is van het feit dat de wikipedia artikelen over klimaatverandering streng en bij voortduring gecensureerd zijn door een vertegenwoordiger van het hockeyteam en dus alleen hun standpunt weergeven, en hij lijkt ook niet te weten dat realclimate.org het propaganda medium van datzelfde team is.

 33. speertje zegt: 30-12-09 om 01:28

  Op basis van de 25-jarige periode eindigend in 2006, bedraagt het opwarmingstempo per decade 0,18 graden. Op basis van de 25-jarige periode eindigend in 2008: 0,19 graden. Het hoogste dat over de opwarmingstrend zou kunnen gezegd worden is dat wij een vermindering van de toename van de versnelling van de temperatuurstijging observeren tot 2008.Dat is dus een lichte afname van de tweede afgeleide van de temperatuurstijging.Wanneer 2009(vijfde warmste jaar) in rekening gebracht wordt,zal zelfs dat mogelijk niet meer het geval zijn. Wie dan toch wil beweren dat de opwarmingstrend onderbroken zou zijn,laat staan wil spreken over afkoeling, kan niet anders dan ridicuul of ter kwader trouw bevonden worden.
  De opwarmingstrend blijft dus onmiskenbaar ondanks het feit dat 2008 ‘slechts’ het negende warmste jaar is en 2007 het zevende sinds de metingen. 2008 staat toch in de top tien al deed zich dan een koelende La Niña voor EN al was de zonneactiviteit de LAAGSTE ooit instrumenteel gemeten. Wie dan nog wil wijzen op de natuurlijke variatie van het klimaat als oorzaak van de opwarming,zoals bvb de heer Kroonenberg, bedoelt dan een BOVENnatuurlijke variatie of extraterrestriële oorzaak. Men kan een mens zijn geloof of fantasmen niet ontnemen. Men kan wel twijfelen aan zijn wetenschappelijke ernst.Of andere motieven vermoeden. Ook degenen die blijven verwijzen naar de affaire van de gestolen en wederrechtelijk gepubliceerde e-mails – vooral het opzettelijk verwarren van deze affaire met de wetenschappelijke evidentie- maken zichzelf verdacht als hebbende extra wetenschappelijke motieven.(zie ook vorige posts).
  Wat in alle interventies van ontkenners duidelijk terugkomt is de steeds herhaalde poging gewoon de feiten te ontkennen of het wetenschappelijk proces zelf verdacht te maken.Men geeft zichzelf blijkbaar zelfs de moeite een alternatief voor het IPCC te elaboreren.Moeilijk anders te bestempelen dan weerom een poging de vis te verdrinken. De IPCC-rapporten zijn met voorsprong de meest kritisch bekeken en binnenstebuiten gedraaide gepubliceerde wetenschappelijke conclusies ooit. De ontkenners maken gewag van politieke beïnvloeding van de IPCC-rapporten. Die is er onvermijdelijk, gezien uiteindelijk de regeringsafgevaardigden van de VN lidstaten hun goedkeuring moeten geven. De ontkenners vergeten daarbij graag dat de beïnvloeding zich bijna uitsluitend heeft voorgedaan in een afzwakkende zin, in het minder dramatisch voorstellen van de klimaatcrisis dan dat wel zou kunnen. Een sprekend voorbeeld daarvan is het weglaten uit het laatste rapport van 2007 van een studie die grote droogteproblemen voorziet voor de Amerikaanse Midwest met alle gevolgen vandien voor de grote agro-industrieën.Dit gebeurde onder druk van de Bush-administratie. Men wordt in de VS nu eenmaal niet graag herinnerd aan de dramatische periode uit de jaren dertig genaamd de Great Dust Bowl,met massa’s op de dool zijnde farmers en zandstormen over Chicago. Zandstormen zoals recent in verschillende gedaantes en kleuren te bewonderen zijn geweest in steden als Peking en Sydney.
  Media en journalisten die het woord verlenen aan de negationisten moeten beseffen dat deze niet in een wetenschappelijk onderzoek zijn geïnteresseerd ook al gaan zij in debat met wetenschappers. Hun doelgroep zin de kijkers, toehoorders of lezers. Het zogezegd objectief verslag geven van een zogezegde nog aan de gang zijnde wetenschappelijke discussie,het laten horen van de twee ‘zijden’, is louter in de kaart spelen van de ontkenningsindustrie. Ook al worden zij met wetenschappelijke argumenten in het nauw gedreven of met de bewijzen in de hand als fraudeurs aan de schandpaal genageld, dan nog zullen zij dit proberen verder te verkopen als een opgezet complot.
  Hun blijde boodschap,gesponsord door de broeikasgasproducenten, dat het vooral niet nodig is ook maar iets aan de verspillende onhoudbare levenstijl van de middenklasse in de geïndustrialiseerde en opkomende economieën te veranderen, vindt vanzelfsprekend altijd wel gehoor. In deze zullen de media en pers uiteindelijk zeer wel overwogen een standpunt en een beleid moeten uitstippelen. De wereld is met name met de zekerheid van een statistische natuurwet op weg naar een uitzonderingstoestand in de menselijke geschiedenis, minstens sinds het verschijnen van homo sapiens.
  De negationisten vormen ondertussen een leuke club:een deel van Amerikaans uiterst conservatief rechts met als coryfee de creationiste en duiveluitdrijfster Sarah Palin,de oude rechtse Tory’s en de fascistoïde BNP, een aantal rechtse populisten op het Europese vasteland met als boegbeeld de verkrachter van de Italiaanse demokratie en racistische clown Berlusconi,de Europa hatende Tsjechische president Claus, de van terrorisme steun verdachte Saoudi-Arabische oliesjeiks, de Russische oligarchen, de Iranese theocraten. Het hoeft geen betoog dat zij ook op de handen gedragen worden behalve door grote groepen van de fossiele brandstoffenindustrie,door de ruime transportsector met in het bijzonder de luchtvaartmaatschappijen en het massatoerisme , met in hun kielzog onvermijdelijk de internationale drug-,wapen-en mensensmokkel. Zij spelen tevens in de kaart van regimes met een dubbele agenda zoals het Venezuela van Chavez,het Rusland van Poetin, het huidige Canada en uiteindelijk het communistische China.
  TOUS bien étonnés de se retrouver ensemble! Of toch niet?
  Volgens de meeste Westerse negationisten werd dus in Copenhagen zoiets als een communistische wereldregering voorbereid, met het doel het (energetisch)gedrag van de consument te gaan stroomlijnen en een nieuwe monstrueuze vorm van belastingen wereldwijd in te voeren. Wel een grap van de geschiedenis dat uitgerekend de machtigste communistische éénpartijstaat in de wereld deze samenzwering heeft willen verijdelen door iedere verwijzing naar ook maar enige gecontroleerde reductie van broeikasgassen te weigeren, ook voor de VS ,Europa en Japan.
  Dit laat dan ook het ergste vermoeden voor het vervolg van de onderhandelingsronde die volgend jaar in Mexico zijn beslag zou moeten krijgen.
  Het wetenschappelijk onderzoek en debat moet nu in alle openbaarheid gevoerd worden over hoe zwaar, binnen welke tijdspanne, waar en onder welke vorm de klimaatcatastrofe die er onvermijdelijk aankomt,zal toeslaan. Een deel van het nieuwste onderzoek concentreert zich op het detecteren en inschatten van gevaarlijke drempeloverschrijdingen of omslagpunten voor stabiliserende componenten van het klimaatsysteem.(zie bvb recente afleveringen van de Proceedings of the National Academy of Sciences,PNAS)
  Misschien kan ernstige wetenschapsvoorlichting door de media nog een bijdrage leveren in het creëren van een noodzakelijk maatschappelijk omslagpunt

 34. Marco zegt: 30-12-09 om 14:31

  @c.w. schoneveld:
  Vervelend he, dat een klimatoloog het niet toelaat dat leken zonder voldoende kennis wikipedia artikelen herschrijven, en onjuistheden verwijdert. Wie overigens kijkt naar de veranderingen die William Connolley heeft gemaakt, zal zien dat die vaak volledig triviaal waren, maar ook regelmatig volledig terecht. En dat er nog een tigtal anderen *ook* dezelfde klimaatartikelen veranderden. Maar ja, die waren geen ‘lid’ van het ‘hockeyteam’, dus die kun je niet by proxy afserveren.

  Gelukkig pakt William Connolley het leuk op:
  http://scienceblogs.com/stoat/.....part_2.php

  Maar ja, in de huidige “alles kan, en alles mag” maatschappij moet het blijkbaar mogelijk zijn voor HIV deniers om de wikipedia pagina’s over HIV en AIDS te herschrijven, voor de flat earthers om de pagina’s over de aarde de te herschrijven, voor de holocaustontkenners om de pagina’s over de holocaust te herschrijven, voor de anti-semieten om de pagina’s over joden te herschrijven, voor de communisten om de pagina’s over Mao, Pol Pot, Stalin etc. etc te herschrijven, voor de creationisten om de pagina’s over evolutie en de leeftijd van de aarde te herschrijven. En NIEMAND mag dat weer corrigeren, want dan is het propaganda! Toch, c.w. schoneveld?

 35. “Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing ever happened.”
  Sir Winston Churchill

 36. speertje zegt: 02-01-10 om 22:37

  Lennart, je bijdragen bij verschillende afleveringen van deze discussie geven blijk van een brede en degelijk geïnformeerde kijk op de hele problematiek. In het bijzonder bedankt voor je link naar de videocolleges
  van David Archer. Zeker ook Marco moet worden bedankt voor zijn volgehouden opvolging van de discussie en o.a. zijn link naar de lezing van Richard Alley voor de AGU. Ook Prins Pils heeft dankzij zijn grondige opzoekingswerk de vele bedriegelijke ballonnen stevig doorprikt. Nog heel wat andere mensen die de klimaatcrisis ernstig nemen hebben waardevolle en informatieve tussenkomsten gedaan. Voor wat betreft de rabiate negationisten mogen wij rustig aannemen dat dit alles boter aan de galg is. Diegenen onder de ‘onzekeren’ die nog enige openheid van geest aan de dag kunnen leggen zouden erg hun voordeel kunnen doen met het bestuderen van voornoemde links. De uitdaging bestaat er dan wel in bij de les te blijven en ze uit te zitten. Voor de durvers: veel studeergenot!

 37. Graag zou ik nog een laatste reactie willen geven op de reactie van Rob de Vos. Tevens wil ik alle andere schrijvers bedanken voor hun (over het algemeen) constructieve reacties.

  Maar eerst nog een reactie op de volgende opmerking van T2000:
  De satellietmetingen laten geen opwarming zien over de afgelopen decennia! Het volgende peer-reviewed artikel stelt dat temperatuur daalt in de satellietdata. Hoe komt de heer Strengers toch bij het idee dat je overal zomaar een rechte lijnen doorheen kan trekken?!

  ANTWOORD:
  Ik heb niet het idee dat je overal een rechte lijn doorheen kunt trekken, maar uit het artikel van Craig blijkt evenmin dat de satellietdata geen opwarming zou laten zien. Wat met name wordt benadrukt is het bekende gebrek aan opwarming in de afgelopen 10 jaar.

  Dan in reactie op Rob de Vos:
  STELLING:
  Over de betrouwbaarheid van Wikipedia. Over die betrouwbaarheid voor wat betreft de lemma’s over klimaatverandering is recent ook het een en ander geschreven. Gebleken is dat een van de 9 leden van het realclime.org-team, de Britse wetenschapper en Green Party activist William Connolley, al vanaf 2003 actief zijn stempel drukt op alle artikelen die over het onderwerp klimaat verschijnen in Wikipedia. Al met al creëerde of herschreef hij 5.428 Wikipedia-artikelen over klimaat. Bovendien verwijderde hij vele lemma’s die hem niet bevielen, waaronder die over het Middeleeuws optimum. Meer dan 500 artikelen werden door hem verwijderd en meer dan 2000 mensen die bijdragen leverden werden door hem geblokkeerd. En onder die laatsten waren wetenschappers met een goede staat van dienst, maar die er over sommige onderwerpen een andere mening op na houden dan Connolley.

  VRAAG:
  Ik zou graag de referentie willen naar het onderzoek waaruit bovenstaande zou zijn gebleken. Kunt u dat sturen naar bart.strengers@pbl.nl? Dank alvast.

  STELLING:
  Overigens is het peer-reviewed zijn van een artikel niet altijd een garantie voor kwaliteit

  ANTWOORD:
  Daar ben ik het mee eens, maar een alternatief is er niet.

  STELLING:
  Hoewel ik -anders dan Strengers- niet kan voorspellen wat de klimaattoekomst brengt , wil ik toch om een fles goede malt whiskey met Strengers wedden dat de mondiale temperatuur van 2010-2015 lager zal uitkomen dan die van 2005-2010. Gelijke periodes lijkt me wel zo eerlijk. (UAH MSU gemeten t liefst, HadCRU mag voor mij even niet meedoen).

  ANTWOORD:
  Als u mijn weblog goed gelezen zou hebben, dan had u begrepen dat ook ik niet kan voorspellen wat de klimaattoekomst brengt. Mijn verzoek is dus nog eens goed mijn onderbouwing voor mijn weddenschap te (her)lezen. Tevens ben ik dol op Whiskey en bereid op de weddenschap in te gaan. Wellicht handig als we dit via e-mail nog even bevestigen? Overigens had ik die 5-jarige periode gekozen omdat ik 10 jaar te lang vond duren.

  STELLING:
  Dat er wel degelijk wat aan de hand is met het bewerken van temperatuurdata bewijst de “trick” die uitgehaald is met de grafiek van de temperatuur 1000-2000, waarin de dalende proxycurves na 1960 gewist werden en de proxycurves gladjes aangesloten werden op de thermometercurves.

  ANTWOORD:
  Er is een brede wetenschappelijke discussie over de bruikbaarheid van boomringen in het reconstrueren van de temperatuur in het verleden. Het divergentie-probleem (namelijk dat bepaalde boomringen een temp daling laten zien terwijl er feitelijk een opwarming was) is daarin een belangrijk onderwerp van discussie. De suggestie dat dit met ‘tricks’ wordt weggemoffeld is onjuist.

  STELLING:
  Ook de ophef over de aanpassing van de raw data in Nieuw-Zeeland en Rusland spreken boekdelen.

  ANTWOORD:
  Die ophef viel wel mee en vooralsnog is niet gebleken dat hier werkelijk iets aan de hand is. Als ik me vergis, dan hoor ik graag de referenties waaruit anders zou blijken.

 38. Leuk hoor zo’n weddenschap, met een clown als Labohm
  Je beseft toch wel dat je het hebt over ruis?
  De opwarming is allang een wetenschappelijk feit, ook de oorzaak.
  Het gaat hierbij om de in de loop van honderden jaren gemeten temperatuur, van de hele aarde, gemiddeld over een heel jaar.
  En dat in het perspectief van die honderden jaren.

  Zo’n weddenschap loopt ook gruwelijk achter de feiten aan.
  Zie Kopenhagen, het lijkt een mislukking,maar voor het eerst hebben werkelijkalle landen besloten dat ze de wereld onder de 2 graden opwarming willen houden.
  Daarmee erkennend:
  - dat de wereld opwarmt
  - dat de mens dat ook weer kan reduceren met: windparken, voorkomen dat fossiele energie gebruikt wordt. Elektrische auto’s, woningisolatie, verkoop van Shell aandelen door het koninklijkhuis.
  - dat de landen samen een behoorlijke inspanning gaan leveren.
  - in een paar weken moet elk land zijn CO2 reductie ambitie inleveren

  Het belangrijkste vind ik dat Obama, een van de belangrijkste landen, stelde dat de wetenschap voortaan leidend moet zijn, en daarbij bedoelde hij niet de klimaatskeptici die zoals labohm, alle wetenschappelijke debatten al lang verloren hebben en hun heil in de media zoeken

  Dus de wereld is al op reis, jullie zijn bezig met een achterhoede gevecht.

 39. Gerard zegt: 08-01-10 om 22:48

  De politici zouden inderdaad graag willen dat de “science settled” is, dat x promille CO2 y graden Global Warming oplevert maar helaas is dat in de natuurwetenschappen niet zo snel het geval. Meten is weten en in dit geval is meten heel ingewikkeld maar uiteindelijk zal iedereen, scepticus, alarmist, politicus en onpartijdige zich moeten schikken naar de getallen die de aarde oplevert. In ieder geval blijkt één complex van parameters, de zon, veel variabeler dan we, in de periode van nauwkeurige metingen hebben kunnen waarnemen. Veel variabeler ook dan waar in de klimaatmodellen mee gerekend is. We gaan zomaar van een 11 jarige cyclus naar een 13 jarige met bovendien, volgens elke logische verwachting, een veel lagere top in activiteit. De metingen van Livingstone en Penn wijzen op een sterke afname van het magnetisme van de zon waarbij volgens hun theorie vanaf 2015 zelfs helemaal geen zonnevlekken meer zouden optreden. De verandering blijven dan ook heel waarschijnlijk niet beperkt tot de huidige zonnecyclus 24. Maar wat dat precies betekent voor de temperatuur op aarde, er is eigenlijk niemand die dat weet. We kunnen alleen naar buiten kijken en constateren dat we twee redelijke winters hebben op het Noordelijk Halfrond, de gletjsers op Groenland zich de laatste twee jaar anders gedragen, het Noordpoolijs zich enigszins hersteld en dat de wereldtemperatuur hoewel onveranderd hoog zich niet ontwikkeld als 10 jaar terug gedacht. Of dat het begin van een trend is zal later blijken. Een weddenschap over afsluiten dat is eigenlijk nog het beste.

 40. c.w. schoneveld zegt: 09-01-10 om 17:54

  Je tegenstander in een serieuze discussie in een reactie voor “clown” uitmaken (zie de bijdrage hiervoor) heeft het voordeel dat de rest van de betreffende bijdrage niet gelezen hoeft te worden.
  Los hiervan verzoek ik herlezers van deze serie overal waar de term “peer reviewed” ter versterking van het betoog wordt gebruikt te beseffen dat “pal reviewed” een toepasselijker term is, zoals duidelijk blijkt uit een aantal zorgvuldige analyses van reeksen emails in het climate gate dossier.

 41. Rens zegt: 24-01-10 om 18:28

  NASA ook al beschuldigd van het manipuleren van klimaat data. http://www.iceagenow.com/NASA_.....e_data.htm

 42. peter K zegt: 17-03-10 om 10:44

  Grappig dat 1 garnaaltje de hele wetenschap onderuit haald.

 43. peter K zegt: 17-03-10 om 13:00

  Karl Popper gereincarneerd als garnaal om ons maar weer eens op de weerlegbaarheid van een wetenschapstheorie te wijzen.
  Alle wetenschapstheorie is een hypothese totdat deze weerlegd is volgens hem.

 44. C. de Wit zegt: 21-08-10 om 11:16

  @Gerard zegt: 08-01-10 om 22:48
  Deze discussie is hier dan in ieder geval dan toch eindelijk doodgebloed. Een argument blijft uit beeld: in de geschiedenis van deze planeet komen geen relatief lage temperaturen voor met zulke hoge concentraties broeikasgassen als wat we nu hebben. Dat is verontrustend omdat er nu als een unicum in een relatief stabiele periode zitten in een extreem instabiel en chaotisch klimaat wat eigenlijk “normaal” is. Wij zijn het nu die het klimaat weer laten “tollen als een dronkenman”. Meten is weten, maar de klimaat wetenschap gaat verder dan dat.

Geef een reactie