De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Kernenergie draagt bij aan duurzame elektriciteit

De kerncentrale in BorsseleWereldwijd zal de bevolking naar verwachting stijgen van 6,5 miljard mensen nu naar 9 miljard in 2050. Deze bevolkingsgroei vindt vooral plaats in landen met een laag welvaartspeil, maar hoge economische groei zoals China en India. Het zou niet alleen onethisch zijn deze mensen meer welvaart te ontzeggen, maar ook dom, omdat meer welvaart uiteindelijk leidt tot een lagere bevolkingsgroei. De combinatie van bevolkingsgroei en welvaartsdrang zal zeker leiden tot een verdubbeling van het mondiale energieverbruik in 2050.

Tijdens de afgelopen vijftig jaar is het elektriciteitsverbruik in Nederland vertienvoudigd en vooralsnog lijkt aan deze stijging, alle economische crises ten spijt, geen eind te komen. Het elektriciteitsverbruik per Nederlander bedraagt nu circa 7000 kWh per jaar, waarvan 15% voor huishoudelijk gebruik. In de toekomst zal dit naar verwachting verder stijgen door een toename van onze welvaart (hoewel het wellicht beter zou zijn als we wat soberder zouden leven) en verdere elektrificering van onze maatschappij. Denk hierbij aan de opkomst van elektrisch vervoer en warmtepompen voor verwarming en koeling.

Onze energievoorziening rust sterk op het gebruik van fossiele brandstoffen die bij verbranding leiden tot uitstoot van koolstofdioxide. Dit leidt tot het broeikaseffect en andere klimaateffecten die uiteindelijk zouden kunnen leiden tot niet-lineaire kantelpunten met zeer grote gevolgen voor de mensheid. Denk hierbij aan het smelten van het poolijs, waardoor de reflectie van zonlicht door de aarde sterk afneemt en het zeewater nog sterker opwarmt, of het ontdooien van de permafrost, waardoor in korte tijd een grote hoeveelheid van het sterke broeikasgas methaan vrijkomt.

Alternatieven
De ongebreidelde vraag naar energie en de gevolgen van fossiele brandstoffen op ons klimaat nopen tot gebruik van alternatieven. Het gebruik van kernenergie is er één van. Bij kernenergie wordt energie vrijgemaakt door splitsing van atoomkernen van uranium in twee brokstukken. De warmte die vrijkomt bij het versplijten van 1 gram uranium komt overeen met de verbranding van 2500 liter benzine of 3000 kg steenkool, maar zonder de nadelige productie van koolstofdioxide.

Wereldwijd zijn momenteel 440 kerncentrales operationeel die samen alle elektriciteit voor één miljard mensen produceren. Vrijwel alle bestaande kerncentrales zijn gebouwd in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Ook de kerncentrale Borssele (1973) behoort tot deze zogenaamde tweede generatie. Na het reactorongeval in Tsjernobyl (1986) zijn er maar weinig nieuwe kerncentrales bijgekomen, maar sinds ongeveer vijf jaar zijn er mondiaal meer dan vijftig in aanbouw. Bovendien verkeren veel van de bestaande kerncentrales, door continue aandacht voor veiligheid, in een zeer goede conditie waardoor ze 20 jaar langer in gebruik kunnen blijven. Dit geldt ook voor de kerncentrale in Borssele.

Derde generatie
De nieuwe kerncentrales zoals die nu worden gebouwd zijn van de derde generatie en zijn van meet af aan ontworpen met ruime aandacht voor veiligheid en efficiëntie. De verwachte kostprijs van elektriciteit bedraagt niet meer dan 5 eurocent per kiloWattUur, waarbij alle kosten, ook die van de verwerking en eindberging van het kernsplijtingsafval, zijn inbegrepen. Veel hangt echter af van de rentestand, omdat de kostprijs voor meer dan de helft wordt bepaald door kapitaalslasten, terwijl het uranium maar voor 5% bijdraagt. Een eventuele verdubbeling van de uraniumprijs zal dan ook nauwelijks invloed hebben op de kostprijs van de geproduceerde elektriciteit.

De gebruikte kernbrandstof is sterk radioactief en wordt daarom voor enkele jaren opgeslagen bij de kerncentrale zelf. Daarnaar zijn er twee opties: directe opslag van de gebruikte splijtstofelementen of opwerking. Nederland heeft gekozen voor de tweede optie, waarbij het resterende uranium en het langlevende plutonium uit de gebruikte splijtstof worden gehaald en de reststoffen, de echte splijtingsproducten, worden verglaasd en verpakt. Deze afvalstroom bedraagt niet meer dan 1,5 cm3 per huishouden per jaar als alle elektriciteit met kerncentrales zou worden opgewekt.

Het verglaasde kernafval wordt vervolgens opgeslagen bij de COVRA in Vlissingen, waarna het definitief moet worden opgeborgen in de ondergrond. Technisch is dit geen probleem. Nederland telt diverse grondlagen, zoals klei en zout, die gedurende tientallen miljoenen jaren stabiel gebleken zijn en die het afval hermetisch afsluiten van de biosfeer gedurende veel langere tijd dan benodigd is om de radioactiviteit van het afval tot verwaarloosbare niveaus te laten vervallen. Het afgescheiden plutonium is een goede splijtstof en kan worden hergebruikt, om te beginnen in bestaande kerncentrales zoals Borssele, maar na enkele decennia in nieuwe centrales van de vierde generatie.


Jan Leen KloostermanDr. ir. Jan Leen Kloosterman is Universitair Hoofddocent op het vakgebied reactor fysica aan de Technische Universiteit Delft in de onderzoeksgroep Physics of Nuclear Reactors (PNR). Zijn interesse gaat vooral uit naar het ontwerp van nieuwe inherent veilige kerncentrales met als doel tot een volledig duurzame vorm van kernenergie te komen met een gesloten splijtstofcyclus.

 Kloosterman gaat de komende weken in discussie met directeur Mirjam de Rijk van de Stichting Natuur en Milieu over kernenergie. Donderdag volgt de eerste reactie van Mirjam de Rijk.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


31 reacties op “Kernenergie draagt bij aan duurzame elektriciteit”

 1. rangdangdoodle zegt: 06-04-10 om 15:21

  ja heel mooi allemaal maar wat als het fout gaat?is heel nederland niet meer bewoonbaar of slechts een provincie?en de afval is dat te garanderen dat het voor miljoenenjaren niet vrijkomt?begrijp me goed ik ben niet tegen maar wel erg voorzichtig en waar ik bang voor ben is de politiek,ik heb het idee dat zij niet zo met veiligheid bezig zijn maar meer met lobbyen en het erdoor drukken zoals ze ook garandeerden dat er niets zou gebeuren met huizen rond de noord-zuidlijn ik vertrouw ze niet zo wat dit soort dingen betreft.
  en even voor iedereen die denkt aan het met een raket wegsturen van het radioactieve afval,wat als zo,n raket per ongeluk ontploft boven een land of is dat te verwaarlozen?het zal vaak goed gaan maar die ene keer he.

 2. Tim zegt: 06-04-10 om 15:41

  Het klinkt technisch uiteraard allemaal prima, maar de praktijk blijkt altijd iets anders. Zoals alles is het eerst zien, dan geloven. Het is al lang bekend dat we de hele fossiele brandstoffen eigenlijk niet meer nodig hebben. Alleen met de zonnepanelen van tegenwoordig zouden we al meer dan voldoende energie op kunnen wekken, alleen staan grote bedrijven die daar geen baat bij hebben dat maar al te graag in de weg.

  Verder ben ik skeptisch over die 9 miljard mensen. Dat gaan we niet halen. Voor die tijd breken er ziektes uit die grote gaten gaan slaan in die aantallen, komt er nog wel een aantal oorlogen overheen waardoor het toch opeens niet meer zo´n vaart loopt etc etc.

  Behalve energie moeten die monden ook gevoed worden, en dat kunnen we nu soms al niet eens meer. Dus noem me een azijnpisser, maar ik moet het eerst allemaal nog maar zien. Voorlopig wordt alles duurder, elk jaar weer, en worden sommige milieu vriendelijke oplossingen gewoon van de tafel geschoven omdat het “niets oplevert” voor de grote jongens.

 3. Kerncentrales leveren inderdaad veel energie, maar het kost ook heel wat om ze te bouwen! De kosten van de in aanbouw zijnde centrale in Finland bedragen al 5.300.000.000, EURO. We kunnen ons geld maar 1 x uitgeven. We kunnen ook nog een waterkracht centrale in Noorwegen bouwen en nog een kabel naar NL leggen. We kunnen in NL ook zelf nog meer stroom opwekken uit waterkracht. (er worden nu weer enkele kleine centrales gebouwd).
  We kunnen ook veel en veel meer zonnepanelen plaatsen die overigens ieder jaar beter en voordeliger worden.Bij windenergie is de kostprijs nog maar 7 cent per opgewekte Kwh en deze gaat ook nog steeds omlaag. Er zijn nog zoveel alternatieven waar we eerst naar kunnen kijken. Het is niet gemakkelijk om NL voor 100% duurzaam te maken maar het is wel mogelijk :-) http://www.windvogel.nl/2010/04/05/kernenergie/
  P.s. Mocht de rente weer flink gaan stijgen dan worden kerncentrales enorm duur!

 4. Karin van Hout zegt: 06-04-10 om 18:06

  Geachte heer Kloosterman,

  “Kernenergie draagt bij aan duurzame elektriciteit”

  De stelling van U klinkt leuk, maar ze klopt niet. Ik zou het tegendeel willen beweren dat nieuwe kerncentrales de ontwikkeling van werkelijke duurzame energie juist vertragen. Ik zie de atoomhype als paniekvoetbal.

  Als je de energiepolitiek van de afgelopen veertig, vijftig jaar bekijkt, zeg maar vanaf het Rapport van de Club van Rome dan kun je alleen maar vaststellen dat er al die tijd een ‘Na ons de zondvloedpolitiek’ is gevoerd. De wetenschappers die waarschuwden voor de eindigheid van de fossiele brandstoffen en recentelijk de klimaatwetenschappers werden tot doomdenkers verklaard, gecriminaliseerd en gemarginaliseerd, men deed een plas en alles bleef zoals het was. Wat nog het meest wrange is aan de huidige discussie over kernenergie dat de antimilieulobby die iedereen die het milieu een warm hart toe dragen als idioten heeft bestempeld, zich nu beroept op het CO2-verhaal. Hypocriet en leugenachtig.

  Ja, we hebben windmolens, zonne-energie, maar er wordt nog veel te weinig mee gedaan, omdat er tot nu toe voldoende olie en gas was. Zo zal het ook gaan met de bouw van nieuwe kerncentrales, over veertig, vijftig jaar als het uranium ook op is, zal men weer in paniek reageren, omdat ze in die tussentijd op hun luie reet hebben gezeten, en omdat er niet geinvesteerd is in werkelijke duurzame energie. We zouden de getijden in de rivieren en de zee kunnen benutten. Van de Afsluitdijk zouden we één grote energiecentrale kunnen maken door gebruik te maken van de samenvloeing van zout en zoet water. De wil is er echter niet om daarin te investeren.

  Biobrandstof wijs ik af omdat dit gevaarlijker voor de mens en de natuur is dan kernenergie. Zie de kapitalistische uitwassen hiervan in Indonesië, mensen worden uit hun dorpen en van hun landerijen gejaagd, regenwouden worden verbrand/gekapt en vervangen door natuurvijandige palmolieplantages en de CO2-uitstoot is hierdoor gigantisch, meer dan het ooit zal besparen.

  De overheid moet de gehele energiemarkt in Nederland nationaliseren en zelf de ontwikkeling van nieuwe energie in handen nemen, want als je het aan de ‘markt’ overlaat, komen we zonder energie ter zitten. Dit zal de wetenschap in Nederland zeer ten goede komen en het schept veel innovatieve werkgelegenheid, die ook nog eens een goed exportmiddel is.

  Maar ja, kortzichtige mensen mensen kiezen voor kortzichtige oplossingen, die geen oplossingen zijn, zoals kernenergie.

  “Deze afvalstroom bedraagt niet meer dan 1,5 cm3 per huishouden per jaar als alle elektriciteit met kerncentrales zou worden opgewekt”.

  Zo kun je een groot probleem ook minimaliseren om de mensen de ogen dicht te plakken.

  “Het aantal huishoudens op 1 januari 2009 bedroeg 7,31 miljoen en neemt sterker toe dan de bevolkingsomvang. Dit wordt veroorzaakt door de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens tot ruim 2,62 miljoen op 1 januari 2009.”

  Dus per saldo is de omvang van de afvalstroom 10.000.965 cm3. Dat klinkt toch wel even anders.

  Bron: http://www.compendiumvoordelee.....ml?i=15-12

  Groet, Karin.

 5. Klaas zegt: 07-04-10 om 00:52

  Ik heb al eens eerder geschreven, stop gewoon alles in de grond zoals ook de co2. Hiermee weten we zeker dat de gehele planeet naar de knoppen gaat, eerst alles vervuilen van de kostbare lucht en nu stoppen we alles in de grond wwhat next?

  Heb nog wel een bijdrage aan dat probleem, stuur alles naar de maan met een raket of stop daar alles in de aarde, zo is ook het probleem opgelost. Maar ja wat maak ik me druk om, heb nog een aantal jaren te gaan, en de rest is aan de nakomelingen, dus het probleem lekker verschuiven. gezien dat het namelijk niet bij 1 reactor blijft, gezien dat met zonne zoals met wind energie het niet haalbaar blijkt te zijn om geheel Nederland te voorzien van stroom. Dus eerst krijgen we er zo en zoals 1 bij als voor proefje en daarna de rest van de 4 die er bij moeten komen.

 6. Wie zegt dat kernenergie draagt bij aan duurzaam energie?
  Het is helemaal géén feit!
  Opdonderen met die HOOGST gevaarlijk straling die gewoon makkelijk VRIJ kan komen.
  Maak maar nog meer centrales, dan zult u het zelf zien.

 7. bas zegt: 07-04-10 om 08:01

  In Tsjernobyl is het fout gegaan

  In een centrale met heel weinig ingebouwde veiligheidsmaatregelen is men gaan experimenteren

  Dat is vergelijkbaar met je kinderen met oudjaar eenstaaf dynamiet geven, het was zuiver misdadig

  Kijk, ik wil mensen niet verbieden tegen kernenergie te zijn (al vind ik het jammer) maar wel graag op goede gronden – er zullen weinig mensen zijn die echt geloven dat zoiets hier, in NL gebeurt

 8. herman damveld zegt: 07-04-10 om 11:43

  Het enige duurzame aan kernenergie is het radioactieve afval. Het is daarom onterecht om kernenergie duurzaam te noemen.
  Kloosterman pleit voor opberging van kernafval in zout of klei. Hij sluit aan bij de plannen die al sinds 1976 bestaan voor berging in zoutkoepels in Noord-Nederland. Maar bij die plannen kunnen vele vragen gezet worden, zoals ik heb uiteengezet in mijn recente studie “Kernafval in beweging”. Duitsland heeft – om maar een voorbeeld te noemen – besloten 124.000 vaten met radioactief afval weer op te gaan graven uit de zoutkoepel te Asse in de deelstaat Nedersaksen; kosten 3,9 miljard euro.

 9. Geen enkel aspect van kernenergie is “duurzaam”.

  De fossiele bronnen (aardolie, aardgas en steenkool) die we op dit moment gebruiken hebben 6 nadelen:
  1) ze zijn eindig;
  2) ze produceren afval;
  3) ze zijn gevaarlijk;
  4) ze zijn oneerlijk voor de bevolking in landen waar de grondstoffen vandaan komen;
  5) we zijn afhankelijk van andere landen voor de grondstoffen;
  6) ze produceren CO2 dat verantwoordelijk is voor de klimaatcrisis.

  Kernenergie lost GEEN ENKELE van de 6 hierboven beschreven problemen op. Zelfs niet het klimaatprobleem. Bij de uiteindelijke productie van de elektriciteit komt weliswaar geen CO2 vrij, maar dat is slechts een gedeelte van de productiecyclus. Uranium moet namelijk eerst uit de grond worden gehaald en dan worden getransporteerd en dan worden opgewerkt en dan weer worden getransporteerd. Na de omzetting in elektriciteit moet het afval ook weer worden getransporteerd en opgeslagen voor duizenden (!) jaren. Niet bepaald CO2 neutraal dus. Conclusie: kernenergie = “fossiel”

  Echte duurzame oplossingen zoals zonne-energie en windenergie hebben 0 van de bovengenoemde nadelen en zijn dus daadwerkelijk duurzaam. Daarbij komt dat windenergie op land ook al rendabel zou zijn als alle externe kosten (de kosten die wij als maatschappij betalen voor de bovengenoemde nadelen) eerlijk in de prijs verwerkt zaten.

  Onze uitdaging is dus niet technologisch, maar politiek. Als het principe van ‘de vervuiler betaald’ consequent zou zijn toegepast, was de energiecrisis allang opgelost.

 10. Karin van Hout zegt: 07-04-10 om 17:17

  @bas

  “In Tsjernobyl is het fout gegaan”

  Op 28 maart 1979 bij de Three Mile Island-centrale in Harrisburg, Pennsylvania ook, al waren de gevolgen lang niet zo ernstig als bij Tsjernobyl.

  “Het begon met een betrekkelijk geringe storing in het secundaire koelcircuit van de centrale. Die storing zorgde er voor dat de temperatuur in het primaire koelwater ging stijgen. Zoals het hoort, schakelde de reactor hierna automatisch af, dit gebeurde in ongeveer een seconde.

  Pas na 6 jaar kon men het reactorvat openen en toen bleek dat de schade veel groter was dan eerst verondersteld. Een groot deel van de reactorbrandstof lag gesmolten op de bodem van het vat.

  Pas in 1993 was de schoonmaak van het reactorvat afgerond.”

  Sarcasme-modus aan> Lekker goedkoop dus. <Sarcasme-modus uit

  Ik zou zeggen: lees het hele verhaal maar.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Three_Mile_Island

  Ik wil alleen maar aantonen dat technische veiligheidssystemen niet altijd werken en dat de mens daarbij de meest gevaarlijke en dramatische factor is in het geheel. Daarom geen kernenergie.

  “Kijk, ik wil mensen niet verbieden tegen kernenergie te zijn (al vind ik het jammer) maar wel graag op goede gronden – er zullen weinig mensen zijn die echt geloven dat zoiets hier, in NL gebeurt”

  Ik vind je nogal aanmatigend en arrogant met bovenstaande opmerkingen. Dat heb jij voor anderen niet te bepalen wat goede of slechte gronden zijn.

  Dat kernenergie goedkoop zou zijn is ook een sprookje, er zijn al meerdere miljardenverslindende projekten geweest, die op niets uitgelopen zijn.

  De snelle kweekreactor in Kalkar, acht miljard heeft het onding gekost en het is nu een pretpark van Henry van der Most. ‘Kernwasser Wunderland’, ook maar beter trouwens. Iedereen moest een extra toeslag betalen op de stroomrekening, veel mensen, ook ik, hebben destijds geweigerd om die toeslag te betalen en maar goed ook.

  De Superphénix, ook zo’n snelle kweekreactor, in Frankrijk is in 1988 gesloten na zeer veel storingen en mankementen.

  Het zeewater bij de opwerkingsfabriek in het Franse La Hague is over een grote oppervlakte ernstig vervuild met radio-actieve stoffen, hetzelfde geldt voor de zee bij de opwerkingsfabriek in Sellafield in Engeland. Hoezo milieuvriendelijk?

  M.a.w. kernenergie is de duurste en meest vervuilende vorm van energie-opwekking en zeer verre van CO2 neutraal zoals de voorstanders ons willen doen geloven, zie de reactie van Arjen Boesveld hierboven.

 11. Karin van Hout zegt: 07-04-10 om 17:22

  Met kernenergie zullen we in ieder geval een stralende toekomst hebben.

 12. pieter zegt: 07-04-10 om 18:44

  Geachte heer Kloosterman,

  Een helder verhaal en in tegenstelling tot de reacties van de doemdenkers lijkt het me zinvol om kernenergie een plaats te geven in de energiemix. Dat er nu kerncentrales gebouwd worden is eigenlijk het bewijs dat die behoefte er gewoon is.

  Succes!

 13. Bart zegt: 07-04-10 om 19:43

  Moeder aarde is zelfreinigend, als we het hier als mensen helemaal weer verknald hebben, ontkiemen wij dan weer uit het sterrenstof als kikkervisje, of garnaal welke opeens kan lopen.

  Het zal dan weer miljoenen jaren duren, dat wij een rokende stinkende auto hebben onnwikkeld, welke dan in een 200 jaar de fossiele branstoffen kan verbruiken.

  Een de nieuwe mens graaft uit het woenstijnzand de IJffeltoren op !

  Life cycle of the earth .

 14. Rick zegt: 07-04-10 om 20:16

  Kernenergie is een goede oplossing voor de problemen die we nu hebben. Niet alleen qua milieu maar ook om energie betaalbaar te houden. Vast blijven houden aan alleen maar duurzaam, daar red je het niet mee! En dat is geen grap.

  Om maar te beginnen met de laatste reactie van de heer Boesveld. De totale CO2 uitstoot van een kerncentrale (dus inclusief het winnen van uranium, transport, bouwen van een centrale etc) is lager dan de CO2 uitstoot van een park windmolens op de Noordzee dat evenveel energie produceert. Alleen betaal je voor een park windmolens vele miljarden meer en dat allemaal met subsidie geld. Want duurzame energie is de komende jaren niet op te wekken zonder subsidie. Het is niet voor niets dat Belgie zijn subsidie voor zonne-energie alweer terugdraait. En windmolens op zee gaan veel minder lang mee dan een kerncentrale. Een kerncentrale gaat 3 tot 4 keer langer mee.

  De grondstof uranium is helemaal niet beperkt vindbaar. Gezien het gering aantal centrales is nog maar weinig gezocht naar uranium. Dat zal veranderen. Daarnaast is het mogelijk om uranium uit zeewater te winnen. Dat kost behoorlijk meer maar in de totaal prijs van elektriciteit via kernenergie is de grondstofprijs maar een zeer klein gedeelte. Dus meer grondstofkosten merk je bijna niet in de elektriciteitsprijs van een kerncentrale. Een geweldig voordeel. Overigens waar zijn windmolens van gemaakt? Alsof die grondstof niet fossiel is en daarmee eindig? Waar zijn zonnecellen van gemaakt? Ook die grondstof is eindig!

  Het CO2 probleem is een heel groot probleem.

  Diederik Samson zei het goed vandaag in Eenvandaag: Je kunt er niet meer omheen. Op dit moment kunnen we het niet oplossen met alleen maar duurzaam!

  Kortom: Je hebt gewoon kernenergie nodig.

  De kosten van de centrale in Finland liggen zeker hoog. Wat Danny er echter niet bij verteld is dat de centrale in Finland een eerste exemplaar is van een nieuwe centrale die in Europa sinds jaren is gebouwd en dat er gedurende de bouw verschillende keren de Finse overheid veranderingen in het ontwerp wilde hebben. Als je kijkt naar andere landen zoals Japan en Korea dan worden daar centrales opgeleverd die wel op tijd worden opgeleverd en voor de afgesproken prijs.

  Mevrouw van Hout heeft het over de hoeveelheid afval. Volgens mij gaf de heer Hagen van de TU Delft aan dat de huidige kerncentrale 1,5 kubieke meter is. Dat is volgens mij de inhoud van ongeveer 3 billy kasten van de IKEA. Waar hebben we het over??? Het CO2 afval van kolencentrales betreft vele miljoenen tonnen.

  Meneer Danny heeft het over de kostprijs van windenergie van 7 cent per zogenaamde kilowatt uur. De prijs van kernenergie is 3 tot 5 cent. Windenergie is gesubsidieerd en bovendien heb je een ruimte nodig van meer dan 1500 vierkante kilometer om de hoeveelheid windmolens te plaatsen. Die bovendien veel minder lang meegaan dan een kerncentrale. Moet je dus meerdere keren investeren.

 15. duivjuh zegt: 07-04-10 om 23:39

  Zoals ik al eerder schreef, met ideologische linksmenschen valt er niet te discussieren over kernenergie.

  Bovengenoemd argumenten over alternatieve energie, en gemiste kansen om nu al een NLs energie utopia te creeren om daarmee de wereld te redden, ja zelfs het argument om daarmee straks veel geld te kunnen verdienen (het idee alleen al, kapitalisme!!) voeren de milieu don quichottes aan om “redelijk” over te komen.

  Windenergie, zonnenenergie e.d. zijn allemaal energie negatieve manieren om elektriciteit/warmte op te wekken. Dat betekent voor de leek dat er meer energie in moet dan dat er uit komt. Bij kernenergie is dat niet het geval. Daar komt meer energie bij vrij dan dat er in wordt gestopt.
  Bij zonnenenergie worden er al wel goede stappen vooruit gemaakt door de warmte te gebruiken om stoomturbines aan te drijven, maar ook hier wordt veel energie verlies geleden tijdens alle overgangsfasen. Maar dat zou over 10- 20 jaar anders kunnen zijn, hoop ik.

  Windenergie kost slechts een dubbeltje per KW omdat het door de overheid wordt gesubsidieerd. Dus de belastingbetaler pompt er eerst meer geld in dan dat er mee wordt opgewekt.

  En daar gaat het om. Kosten versus baten.

  Dan nog een ander punt. Er is geen klimaat crisis, alle propaganda en misleiding ten spijt. Het klimaat varieert al miljoenen jaren lang. We hebben in die miljoenen jaren koudere en warmere periodes gehad dan die we nu ervaren. Het wordt de komende jaren langzaam aan weer kouder nadat de temperatuur zeer constant is geweest de afgelopen 40 jaar. Wat op een klimatologische tijdschaal een impact heeft van nog minder 0,001%.

  Het klimaatprobleem is de linkse milieu lobby, de do-gooders, de moralisten. Alle temperaturen stijgingen die door het IPCC zo dramatisch worden rondgetoeterd zijn niet conform de werkelijkheid.
  De gemeten temperaturen worden in modellen “verwerkt” en aangepast. Dit doet men om abnormalen er uit te halen. Dat is een normale praktijk in de statistiek. Echter bij alle temperatuuruitkomsten blijken de “verwerkte” temperaturen zonder uitzondering een bijzondere stijging te vertonen. Terwijl op het grootste deel van de gemeten temperaturen, dus bij grondstations gemeten, geen stijging of zelfs een minimale daling van de temperatuur werd gemeten.

  Bijvoorbeeld in Australie is de gemeten temperatuur, dus bij de stations, over de afgelopen 100 jaar voor 0,7C gedaald. Na “verwerking”, het zogenaamde homogenisatie proces blijkt er een stijging uit te rollen van 1,2C. Een verschil dus van slechts 1,9C over honderd jaar. Echter alle propaganda schreeuwt dan van een bijzondere opwarming terwijl dit feitelijk onjuist is. Er was namelijk een “afkoeling” van 0,7C. Er wordt dus gelogen door het IPCC, na aangeven van o.a. de CRU in Engeland.

  Heeft iemand onlangs nog de hoeveelheid ijs bekeken op de noordpool, je weet wel die binnenkort compleet zal zijn verdwenen, net als het ijs op Groenland zo rond 2050, waarna wij hele natte voeten gaan krijgen in NL. Moet je maar eens opzoeken, tenzij het je niet uitkomt in de discussie natuurlijk, want ik hoor helemaal niemand van de klimaathoaxers meer over smeltende polen toeteren. Hoe zou dat nu komen???

  Samenvattend is dit een ideologische discussie van socialisten/communisten vermomd als don quichotte in een Prius waarvan het gaspedaal op hol is geslagen tegen de “boze kapitalisten/vrije markt duivels die de wereld willen oproken”.

  Het idee dat je als mens, een planeet met de afmetingen van onze aarde, onder invloed van hemellichamen, die ongekende energie produceren, zou kunnen beinvloeden.
  Misschien maar eens uit je vinex dorp of grachtenpand komen en weken door de bossen en oerwouden trekken van deze mooie planeet zonder dat je 1 iemand tegenkomt. Of pak eens een bootje, trek een lijn naar Rio de Janeiro en hijs dat zeil. Dan na een ugh aantal weken nog maar eens kijken of je jezelf nog zo groot en belangrijk vindt. Wat een intellectuele onwetendheid ….. Wat een arrogantie. Lang leve de achteruitgang moeten jullie op de T-shirts drukken!

 16. Klaas zegt: 08-04-10 om 03:08

  Heb nog wel een goede op wekker, echter zal de regering hiervoor subsidies vrij moeten maken.

  Het is al mogelijk dat iedere huishouden een eigen wind streamer op zijn dak plaatsen. Deze wind molen om het maar even wat smakelijker te vermelden is een soort lang langwerpige rechthoek tube, deze kan je daadwerkelijk overal plaatsen. Het is een ontwerp vanuit Engeland vandaan en blijkt al geschikt te zijn voor iedere huishouden compleet erop te draaien.

  Het is niet skyline vervuiler dat het dus de aanzicht van de skyline, dus als iedereen zo’n apparaat op zijn dak heeft scheelt dat ook weer de drang om een GEEN Kern Reactor te bouwen. Maar goed we spreken over politiek zoals over bedrijven die beide profijt ervan krijgen, ten koste van de mensheid zoals milieu en zou hen een zorg zijn wat wij ervan vinden.

  Ben benieuwd de reactie van de starter van deze blog.

 17. Ted zegt: 08-04-10 om 08:48

  Je hoeft niet naar Tjernobel te kijken, zelfs in Duitsland gaat het mis.

  In Asse liggen 126000 vaatjes opgeslagen in een lekke zoutkoepel, die moeten allemaal geborgen worden, een grap die in de miljarden loopt, want er moeten robots ingezet worden om die vaten te bergen, omdat mensen er niet bij mogen.

 18. Karin van Hout zegt: 08-04-10 om 14:29

  @duivjuh,

  met ideologische rechtsmenschen valt er niet te discussieren over de milieu- en de klimaatcrisis, ze zijn gewoon in de ontkenningsfase van het peuterdom blijven steken. Dus, discussie gesloten.

 19. Sjef zegt: 08-04-10 om 14:42

  Dit torens lijken wel minaretten…

 20. Karin van Hout zegt: 08-04-10 om 15:30

  @Rick

  En windmolens op zee gaan veel minder lang mee dan een kerncentrale. Een kerncentrale gaat 3 tot 4 keer langer mee.

  Radio-actiefafval gaat 240.000 jaar mee, zeer duurzaam.

  De vrije markt is juist de oorzaak van het energieprobleem omdat ze het verdommen om te investeren in werkelijke duurzame energie, en de perverse kapitalistische uitwassen in Indonesië die deren jouw natuurlijk niet.

  Met een miljard mensen die honger lijden, dankzij het kapitalisme, is het pervers om landbouwgrond en -gewassen te gebruiken als brandstof voor de SUV’s van de ASO’s hier.

  De voorstanders van kernenergie zal het een worst wezen of het milieu naar de kloten gaat, dat heeft de recente geschiedenis wel bewezen. Ik vraag me dan altijd af of zulke mensen ook kinderen hebben, arme kinderen.

 21. John van Dokkumburg zegt: 08-04-10 om 18:10

  Stelling : ( die niemand kan ontkrachten ) Een -samen- willen -leven- , pas dan is er geen energie probleem !

  Kern energie is een zielloze “”doe maar raak energie”” , daar hebben we al ervaring mee , en dan praat ik niet eens over het miliue : Energie verspilling leid tot een heil-loos wereld waar men zoekt naar zingeving in een leeg natuurvreemd bestaan .

  Alsof we met deze ene aarde niet tevreden kúnnen en mógen zijn.. , deze – tweede – voorgespiegelde ideale samenleving maar in werkelijkheid een grote leugen – wereld – hoef ik er niet ook nog bij .

  Laten zij die voor stemmen goed beseffen dat dat idee een luxe behoefte is en volstrekt geen levensnoodzaak . En ik zal mij in iedergeval nooit voor de luxe behoeften geven (weg met alle onnatuurlijke risico en dus onmenselijke energieen)

  Hoe eenvoudiger de energie word opgewekt hoe meer we het zelf willen doen , positief nieuws nietwaar ?.

 22. Rick zegt: 08-04-10 om 19:14

  @Karin
  Je reacties op dit forum getuigen voor een grote betrokkenheid maar de diverse verbanden die je legt en vervolgens je conclusie(s) zijn te kort door de bocht.

  Vrije markt koppel je aan persverse kapitalistische uitwassen in Indonesie. En als die er uberhaupt al zijn dat mij dat niet deert. Verder koppel je brandstof voor SUV’s (die ik niet heb overigens) aan asociale mensen en aan een miljard mensen die honger leiden. Om af te sluiten dat voorstanders van kernenergie dit allemaal op hun geweten hebben en vooral geen kinderen moeten hebben.

  Radioactief afval is gevaarlijk afval. Die 240.000 jaar dat radioactief afval een gevaarlijke straling heeft betreft afval van de medische reactor in Petten. Deze reactor wordt ingezet om isotopen te leveren waarmee mensen kunnen worden bestraald ten behoeven van kankerbestrijding. Kernafval van een kerncentrale dat een gevaarlijke straling heeft varieert van 100 jaar tot een paar duizend jaar. Dus niet 240.000 jaar. Nogmaals het gaat om de inhoud van drie billy kasten van IKEA per jaar. De gedachten van jou dat het gevaarlijk materiaal is begrijp ik en die ongerustheid begrijp ik ook maar probeer die hoeveelheid afval eens te plaatsen in de problematiek van vandaag. En dat is een goede energievoorziening in de toekomst die het CO2 probleem vermindert en tevens ook betaalbaar is. Wat dat betreft is energievoorziening inderdaad een kosten/baten afweging. En dat is helemaal geen vies woord en heeft niets met persverse kapitalistische uitwassen te maken of de vrije markt. Ik geloof niet dat het socialistische USSSR of het maoisme van China of het communisme van Noord-Korea geen kosten/baten afweging maken.

  Je conclusie dat mensen die voorstander zijn van kernenergie het een worst zal wezen of het milieu naar de kloten gaat is niet terecht. De afweging tussen het CO2 probleem en het kernafval rechtvaardigd om kernenergie zeer serieus te nemen.

 23. John van Dokkumburg zegt: 08-04-10 om 20:01

  Er word hier in meer of mindere bewording gesproken over ideologische mensen waar niet mee gesproken kan worden .. hum .. wat te zeggen van mensen die hun leven lang achter hun eigen ego aanhollen met meer meer en nog veel meer ? Je suggereerd dus dat er wel valt te spreken met verstandige mensen .. Tja verstandig en .. wat is verstandig omgaan met energie , beste blogger, geweldige onzin die opmerkingen . Kernenergie is geen god op aarde , maar een zielloze onsamenhangende samenlevingsweg . Kernenergie … meer machines dit machines voor dat , uiteindelijk ben ik dus het vervuilende afval en de machine mijn messias … tja , welterusten .

 24. pieter zegt: 08-04-10 om 21:40

  Karin,

  Jammer dat je commentaar niet of feiten of waarheden berust.
  p.s. Denk goed na wat je zegt, “arme kinderen” , dan kan ook betrekking hebben op de moeder van ze.

 25. Krijn zegt: 09-04-10 om 14:18

  @Rick

  Dom verhaal, maar vooral “Waar zijn zonnecellen van gemaakt? Ook die grondstof is eindig!” die slaat echt alles. Zonnepanelen worden gemaakt van zand….

 26. Tim zegt: 09-04-10 om 17:17

  “De inhoud van drie Billy kasten”

  Dat kan, maar in een straal van hoeveel kilometer is er stralingsgevaar, en wat gebeurt er als we het “veilig” opbergen in de aarde en het maakt meer stuk dan wij nu in kunnen schatten? “besmet” het de omgeving waardoor die ook gevaarlijker wordt?

  Ik geloof niet in de veiligheid van Kerncentrales. Dat wil niet zeggen dat ik de tijdelijke noodzaak er niet van in zien. Maar ik zie liever andere opties gebruikt worden. En die zijn er best, maar de mensen met geld willen daar liever niet aan beginnen omdat het minder oplevert op de korte termijn.

 27. Klaas,

  Kun jij me de informatie van de engelse wind streamer eventueel doorgeven.
  Ik zie het graag gebeuren.

 28. kernenergie is de meest ON-duurzame vorm van energie.
  Begrijpelijk dat deze universitair hoofddocent opkomt voor zijn vak, maar hij is kansloos.
  Die 1.5 cm3 hoog radioactief afval, per gezin per jaar, dat is het probleem.
  Dat afval laten we onze kinderen na, ende 10.000 generaties daarna. Daarom is kernenergie nooit duurzaam te maken.

  In een witte jas kun je van alles beweren om iets duurzaam te noemen, omdat duurzaam nu overal voorrang krijgt, maar kernenergie is niet duurzaam, en zal het ook niet worden.
  Het erts waar uranium uit wordt opgewerkt vergt heel veel fossiele energie. Nu al veroorzaakt een derde generatie kerncentrale meer dan 1/3 van de CO2 uitstoot van een gascenrale. Naarmate de ertsen schaarser worden neemt dat toe, toto in 2080 de CO2 uitstoot van kjernenergie even erg is als een kolencentrale van 2010.

  De discussie van de NOS moet neit gaan tussen kernenergie en duurzmae energie, omdat de NOS kennelijk betaalt wordt om radioactieve propaganda te maken.

  Het echte onderwerp van discussie is waarom we in dit land nog steeds een fossiel regime steunen.
  Er is een regime change nodig, van klakkeloos fossiel nu, naar voorrang voor duurzaam, overal en altijd.

  - Een stabiel investerings perspectief voor duurzame investeringen voor burgers en bedrijven.
  - voldoende zoekgebieden plannen voor alle benodigde windparken. Elke regio zijn eigen windparken.
  - Waarom werkt de stichting natuur en milieu daar niet aan mee?
  De voorstellen die ze daarvoor gedaan heeft zijn volstrekt niet toereikend, als of SNM aandeelhoduer is in een fossiel energie bedrijf.

  In een land met een duurzamae energie voorziening hoort geen kernenergie, wel windmolens.

 29. Rick zegt: 11-04-10 om 22:46

  @ krijn
  Zonnecellen worden gemaakt van silicium. Niet het normale silicium maar van zeer zuiver silicium. Zeer zuiver silicium bestaat gewoon weg bijna niet, dat moeten we als mensen produceren. Dat kan pas worden gemaakt door er zeer zeer veel energie in te stoppen. En dan nog is het rendement van een zonnecel onder de 16%. Dat betekent dus dat er voor 100% zonne energie in gaat en dat dat 16% elektriciteit oplevert. Bij windenergie is dat tussen de 25 en 30%. Bij een kolencentrale is dat boven de 45% en een centrale die op gas gestookt wordt is dat bij moderne centrales ongeveer 60%. Bij kernenergie is dat 94%.

 30. bas zegt: 12-04-10 om 10:07

  De meeste zonnecellen bestaan voor het grootste deel uit siliciumdioxide, dat je uit zand kunt halen. Alleen, zoals Rick schrijft, het moet gezuiverd worden, hetgeen veel energie kost

  Daarnaast moeten er nog andere stoffen in, ook zeer zuiver, maar belangrijker, die stoffen zijn nagenoeg allemaal zeer giftig

  Er zijn ook andere zonnecellen, die zijn gebaseerd op galliumarsenide, zelf niet erg giftig, maar het wordt gemaakt van 2 zeer giftige stoffen. In hoog vacuüm, en heel erg langzaam

  Dit kost allemaal heel veel energie en levert een groot milieu en veilighiedsrisico op. Als je geen kernenergie wilt, vanwege de risico’s, maar er daarom op de plek van de kerncentrale een zonnecelfabriek komt, ben je dan beter af? Ik weet het niet

  Ik zou graag weten hoeveel energie de productie van zonnencellen kost – bij voorkeur als percentage van de energie die ze produceren. Is de winst klein, dan moeten we niet willen dat ze gemaakt worden, maar moet er meer reseach gedaan worden naar goede cellen

  @ 16 % rendement – dit is toch vooral een getal. Het huidige verbruik aan electriciteit is wellicht een half procent van de energie die de aarde van de zon ontvangt, en dus is het in elk geval in theorie mogelijk om de totale energiebehoefte met zonnecellen te dekken

  Zo zou met de gehele sahara volgelegd met zonnecellen een enorm percentage van de energiebehoefte gedekt kunnen worden. Het is alleen de vraag of dat wijs is, en niet vanwege het benodigde zand, maar vanwege andere stoffen zou het kunnen dat we deze cellen niet kunnen maken

  Voorlopig komen er geen zonnecellen op mijn dak

 31. Robert zegt: 01-10-10 om 12:21

  Over het algemeen kan gezegd worden dat het produceren van kernenergie steeds redabeler is gemaakt. Het is in deze tijd zeker veilig te noemen, misschien wat minder schadelijker voor het milieu, en ja, het heeft ook voordelen. Als ik kijk naar rendabele energiebronnen icm met duurzame energie ben ik opzich wel voorstander van het gebruik van kernenergie.

  Of kernenergie op lange termijn duurzame energie genoemd kan worden is nog de vraag.

Geef een reactie