De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Jongste recessiecijfers


De recessie houdt aan. Volgende week beginnen de onderhandelingen over de 6 miljard euro die het kabinet volgend jaar extra wil bezuinigen.

Ondertussen blijft de Nederlandse economie het slecht doen, terwijl de eurozone als geheel nu juist uit het dal kruipt.

Deze schermpresentatie over de jongste CBS- en CPB-cijfers deed ik in Nieuwsuur op 14 augustus 2013:

Jaar in recessie
Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam met cijfers over het afgelopen kwartaal en daaruit bleek dat Nederland nu een jaar in recessie zit. Vier kwartalen achter elkaar krimp van de economie, in het tweede kwartaal van dit jaar 0,2 procent. Het gaat wel iets beter, want de krimp wordt kleiner.

De werkloosheid liep wel stevig op: 147.000 banen gingen verloren, vooral in de bouw en de zakelijke dienstverlening.

Voorspelling
Dan het Centraal Planbureau, dat voor de regering onderzoekt hoe de economie en overheidsfinanciën zich ontwikkelen. Het CPB kwam vandaag met de langverwachte voorspelling voor de economische groei voor dit jaar en volgend jaar.

In 2013 hebben we te maken een krimp van 1,25 procent.
Volgend jaar met een groei van 0,75 procent.
Dat is beiden iets slechter dan eerder verwacht.

Ook stijgt de werkloosheid meer dan eerder geraamd: in 2014 loopt die op naar 9,25 procent.

Begrotingstekort
Het CPB becijferde ook het begrotingstekort. Dit jaar is dat precies 3 procent. Dat is een meevaller, want er werd 3,5 procent verwacht.

En politiek het meest relevant: voor 2014 voorspelt het CPB een hoger tekort: 3,9 procent, tegen 3,7 procent eerder.

Beton
Er is afgesproken dat het kabinet volgend jaar 6 miljard gaat bezuinigen. Maar met deze nieuwe cijfers is niet zeker of daarmee het maximum van 3 procent tekort wordt gehaald. Toch houdt het kabinet vast aan die 6 miljard, dat bedrag is in beton gegoten.


Tags: , , , , , , ,

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


7 reacties op “Jongste recessiecijfers”

 1. Tim Laas-Nesbitt zegt: 15-08-13 om 13:18

  Iedere keer dat het CPB met een nieuwe prognose komt, of terugkijkt op eerdere cijfers, vallen de cijfers tegen. Ik ga er voor het gemak dan maar van uit dat die groei van 0,75% niet gehaald wordt.

  Er is alleen één cijfer dat zogenaamd niet tegenvalt, en dat is het begrotingstekort. Althans, dat krijgen wij de hele tijd te horen. Maar zijn lage begrotingstekorten niet juist wel tegenvallend? Ze zijn immers geen exogene gegevens; als de overheid een laag begrotingstekort heeft, betekent dat onder de huidige omstandigheden in principe dat de economie daaronder lijdt, of in ieder geval dat de economie het een stuk beter had kunnen doen als het begrotingstekort hoger was uitgevallen. Alle retoriek ten spijt van de sterne europriesters die vinden dat “we” (lees: jullie) moeten lijden om de goden der economische zaligheid tevreden te stellen, is het al geruime tijd duidelijk dat onder de huidige omstandigheden één bezuinigde euro ruimschoots meer dan één euro economische krimp teweegbrengt.

  Desalniettemin wordt het terugbrengen van het begrotingstekort (geld dat we overigens grotendeelds aan onszelf zijn verschuldigd) nog steeds als een economisch doeleinde op zichzelf gezien. Over totale nationale schuld (dus ook van private partijen) heeft niemand het, over inkoopmanagersindexen hoor je weinig, en armoedecijfers blijven al helemaal achterwege. Vreemd, vind ik, want aan een lage overheidsschuld heb je dus ten eerste niet zoveel, ten tweede is het een tamelijk vreemde statistiek, omdat (1) 3% niks betekent, het is alleen wat Europa toevallig heeft afgesproken, (2) overheidsschuld op tamelijk arbitraire wijze gemeten wordt, en ook vatbaar is voor creative accounting–de VS hebben onlangs hun BBP-meetmethode veranderd, waardoor hun schuld opeen een stuk lager is, en ook wij hebben door bepaalde “meevallers” opeens een lagere schuld.

  Ik zou dus zeggen, niet meewerken aan al dat slappe politieke geleuter over overheidstekorten. “Vertrouwen” put niemand eruit (althans niet op een manier die enige macroeconomische impact heeft) en het zorgt er alleen voor dat alle academisch ontkrachtte bezuinigingsretoriek haar onverdiende aanzien behoudt.

 2. Bos zegt: 15-08-13 om 15:36

  Beste Jeroen,

  Geheel in lijn met wat je aangeeft, is m.i. het handelen (beter gezegd, het ontbreken van slagvaardig handelen) van deze coalitie debet aan het feit dat Nederland steeds meer wordt gezien als “de Zieke oude man van Europa”.

  Ik denk dat dit Kabinet van PVDA en VVD een brefet van onvermogen hebben afgegeven. Naast de inschattingsfouten tbv het ontbreken van een meerderheid in de 1e kamer en daarmee na te laten om een brede coalitie te sluiten wat kan rekenen op breed maatschappelijk draagvlak is men daarna fout op fout gaan stapelen om de crisis te lijf te gaan door met ideoligische kaartspel c.q. politieke dogma’s te gaan werken.

  Door een historische opeenstapeling van nivellerende netto lastenverzwaringen voor nagenoeg één en dezelfde groep in onze samenleving, te weten: de (hoge) middeninkomens door diverse akkoorden (Kunduz akkoord, Herfst Akkoord, Regeer Akkoord, Sociaal Akkoord, Energie Akkoord), het niet snijden in overheidsuitgaven en uitblijven van structurele hervormingen die Nederland sterker maken zie je dat motor van de economie niet op gang wil komen ondanks dat landen om ons heen (zo ook Belgie) wel de weg naar boven hebben ingeslagen.

  Door deze cocktail van tegenstrijdige en contra-productieve maatregelen (die sociaal en solidair lijken…maar in de praktijk negatief uitwerken…of eenkennig worden ervaren) vergiftigen niet alleen de economie an sich maar vooral het perspectief en vertrouwen van mensen in die zelfde economie. Maar dit niet alleen. Sterker nog het holt de draagvlak van solidariteit uit en veroorzaakt ook een substantiele toename van de werkloosheid, indien we net als het kabinet de rekeningen en onderbouwingen van het CBS en CP aanhouden!

  Mijn advies aan dit Kabinet zou zijn: stop direct met nivellering. Dit kost niet alleen 30.000 banen en het verzwakt de economie, maar maakt ook mensen meer afhankelijk van de overheid en zorgt ervoor dat het benutten van kansen, risico’s nemen, ondernemersschap tonen, hard werken en gebruik maken van bepaalde talenten om ons land cq economie sterker te maken waardoor het kan concurreren met China, Brazailie, India en Turkije.

  Tenslotte geeft het CBS en CP al jaren aan dat Nederland één de laagste inkomens ongelijkheid heeft van de wereld en dat het nog verder verkleinen van de inkomensverschillen zeer schadelijke effecten heeft op de economie. En dus uiteindelijk ook weer mensen treft die juist een beroep doen op onze verzorgingsstaat.

  Door ons progressieve belastingstelsel en de vele andere inkomensafhankelijk regelingen, delen we al heel eerlijk en moeten we van ieder extra verdiende euro naast 52% belasting ook extra inboeten voor andere inkomensafhanelijke regelingen. En daarom is het buitengewoon kwalijk en niet Solidair om tegen BRUTO hoge middeninkomens absurde hoge netto nivellerende lastenverzwaringen te zetten.

  Want hoe kan dit kabinet van de (hoge) middeninkomens verwachten dat zij meer vertrouwen krijgen in de economie en meer gaan besteden, als zij door het beleid van nivellerende nettolastenverzwaringen doordat zelfde kabinet 20% tot 25% van hun besteedbaar inkomen moeten inleveren en worden geconfronteerd met een steeds groter wordende restschuld. Terwijl zij door vast maandelijkse lasten (vooral gezinnen), hypotheek en niet te verkopen hier niet op kunnen anticiperen.

  Voorbeeld:
  Een gezin met een gezamenlijk BRUTO jaarinkomen van hij 90.000 en zij 35.000 euro = 125.000 euro Bruto heeft door het huidige sterk nivellerende progressieve belastingstel plm. 5500 euro NETTO besteedbaar inkomen per maand.

  Dit gezin gaat door het Regeerakkoord én herfst akkoord c.q. Kunduz akkoord 18% – 25% (op termijn) achter uit op het NETTO besteedbaar inkomen:

  A) Nivellerend 1. Beperking kinderopvang toeslag vanaf jan. 2013, (Kunduz akkoord) plm. 350 euro netto lastenverzwaring per maand op basis van 2 kinderen voor 2,5 dagen per week, 1 kind naschoolse opvang
  B) Nivellerend 2. Afbouw van de heffingskorting en arbeidskorting, plm. 300 euro netto lastenverzwaringen per maand
  C) Nivellerend 3. Zorg 600 Eigen risico blijft staan voor hoge middeninkomens, plm. 30 euro netto lastenverzwaringen per maand (door medicijngebruik en bezoek specialisten/ZH)
  D) Nivellerend 4. Beperking HRA over 20 jaar tbv 2 onder-één-kap met hypotheek van 400.000 euro op termijn = plm. 300 euro NETTO per maand

  Het beperken van de HRA komt nauwelijks terug in de koopkracht plaatjes aangezien, deze pas op termijn een flink netto lastenverzwaring per maand oplevert omdat HRA in de tijd veel meer is afgebouwd. DEZE MAATREGEL IS DE SLUIPMOORENAAR VAN DE NIVELLERING annex netto lastenverzwaring!

  Dit gezin gaat er plm. 980 euro NETTO per maand is plm. 18% van het Netto besteedbaar inkomen (5500 euro per maand) op achteruit op basis van deze 4 maatregelen!

  De overige lastenverzwaringen komen hier nog bij:
  E) Nivellerend 5. Minder pensioenopbouw (2,25 naar 1,75) dat kan oplopen tot 35% -45% minder pensioen van de 70% van je laatst verdiende loon
  F) Nivellerend 6. Minder aftrek van pensioenpremie boven de 100.000 euro
  G) Nivellerend 7. Minder kinderbijslag (vanaf 6 jaar) t.b.v. verhoging kindgebonden budget voor lage inkomens en Bijstand (zeker naarmate de kinderen ouder worden)
  H) Nivellerend 7. Sociaal Leenstelsel, waarbij er voor bepaalde groepen weer een aanvullende beurs is, terwijl ze uiteindelijk dezelfde studie doen en naar rato moeten terugbetalen, waarom?
  I) BTW verhoging van 19% – 21%
  J) brandstofprijs diesel, verzekeringen, accijnsverhogingen, verhoging gemeentelijke lasten (OZB verhoging) enz. enz.!

  Totaal netto besteedbaar Inkomen (zeker op termijn) voor deze gezinnen daalt met plm. 18%-25%!!

  De eventuele nivellerende nettolastenverzwaringen (bijv. afschaffen kinderbijslag voor (hoge) middeninkomens, hogere Inkomstenbelasting) a.g.v. de 6 miljard bezuinigingen is hier nog buitenbeschouwing gelaten.

  Hoe sociaal, solidair en rechtvaardig is dit regeringsbeleid? Waarom kijken de PVDA en VVD alleen naar Bruto inkomen van mensen i.p.v. netto besteedbaar inkomen of naar Eigen vermogen in vorm van spaargeld of (overwaardes van huizen) als het gaat om nivelleren? Nederland kent op wereldschaal één van de kleinste inkomensongelijkheid (zie ook de publicatie van het CBS) , terwijl de ongelijkheid tussen Eigen Vermogen/kapitaal juist enorm is gegroeid.

  Dit heeft vooral te maken door de sterk stijgende huizenprijzen voor 2000/2001 en bijhorende interessante ruime financiële regelingen enerzijds en de inmiddels flinke daling van deze huizenprijzen en het versoberen van deze financiële regelingen anderzijds. Zo zie je dat starters op de woningmarkt voor 2000/2001 met een middeninkomen veel kapitaalkrachtiger zijn en bredere schouders hebben, dan starters op de woningmarkt na 2002/2003 met een (hoog)middeninkomen.

  Tenslotte laat het CBS ook zien dat bij bezuinigingen in Nederland nagenoeg altijd de breedste schouders de zwaarste lasten dragen, waarbij nivellering vanzelf min of meer al optreedt. Bijvoorbeeld het al iets verlagen van de kinderopvangtoeslag voor hogere inkomens, het schrappen van de spaarloonregeling voor werkenden of het verhogen van de AWBZ premie vanaf 3500 euro Bruto peer maand door Kabinet Rutte 1!

  Als vader van dit gezin snap ik als geen ander dat we de rekening niet moeten doorschuiven naar volgende generaties, waarbij de kapitaalkrachtigen een extra steentje aan bij mogen dragen. Want ook ik wil dat mijn kinderen in een solidaire samenleving kunnen opgroeien waarbij zelfredzaamheid enerzijds en sociale cohesie anderzijds m.i. warme pleitbezorgers zijn. Echter de opeenstapeling van netto lastenverzwaringen die nu op mij en mijn gezin afkomen is met de beste wil van de wereld niet meer voor ons te behappen.

 3. Tim Laas-Nesbitt zegt: 15-08-13 om 18:32

  Beste Bos,

  Jij hebt het over nivellerende belastingverhogingen. Dit is een Wilderssprookje. De belastingverhogingen van het kabinet waren vooral de btw-verhoging en accijnsverhogingen. Dit zijn regressieve belastingen, m.a.w. ze raken de armen meer dan de rijken. Ook is de inkomensongelijkheid gestegen. En er is wel degelijk bezuinigd. Bezuinigen is ook niet de oplossing, ook niet als je het “hervormen” noemt, wat de nieuwe Orwelliaanse politiek correcte term is geworden. Hervormen betekent bijvoorbeeld korten op ontslaguitkeringen. Aangezien we in een vraagcrisis zitten werkt dit alleen maar averechts; mensen kunnen niet aan werk komen, dus zo’n “zoek werk!” prikkel helpt niet, en omdat werklozen dan minder te besteden hebben lijdt de economie er alleen maar meer onder, via nog lagere consumptie.

  De enige oplossing is de 3% te laten varen. We hebben een historisch lage rente van 2%, we zitten absoluut niet in de boot van Spanje, dat wel moet bezuinigen omdat het een onder een lonenbubbel heeft geleden en door de euro niet kan devalueren. Wij zullen niet in zo’n “slecht equilibrium” komen, want wij zitten in de core, dus wij kunnen het ons heus wel veroorloven om een tekort van zelfs 6% te hebben. We kunnen het aan, en men weet dat we een stabiel en (veel te) verantwoordelijk land zijn. Wellicht dat de rente een klein beetje stijgt, maar sinds Draghi vorige zomer de euro redde is de kans op een speculantenaanval sws bijna nul. Laten varen dus die begrotingsmanie, en investeren in de economie. Misschien kunnen we bijvoorbeeld een groene revolutie teweegbrengen, hier in een van de milieu-onvriendelijkste eurolanden. Of gewoon noch bezuinigen nog investeren, dat zou ook veel beter zijn.

  In ieder geval is het niet zo dat nivellering de boosdoener is en bezuinigen het redmiddel.

 4. Sjaak zegt: 16-08-13 om 12:57

  Staatsschuld is natuurlijk dé grote molensteen om de nek van samenleving met huidig 431 miljard EURO. Dit is 25.650 EURO per Nederlander.

  Indertijd, medio 2007, wilde Balkenende al niet praten over effectieve reducering van een en ander, dat zou volgens hem de economie maar naar beneden brengen schreef hij mij eens op het einde van zijn laatste premierschap.

  Ondertussen begon men toen al met om- reguleren van allerlei maatschappelijke regelingen die het altijd goed deden. Iedereen deed stevig mee aan de economie, auto´s en huizen werden verkocht en er werd zelfs behoorlijk gebouwt, de zorg was een stevige werkgever, het onderwijs floreerde, en niemand voelde zich echt ingeperkt mee te doen. Dat laatste hoefde in ieder geval niet.

  Al jaren is de politiek en samenleving bezig alles te veranderen wat vóór 2008 wél economisch goed ging. De staatsschuld verdubbelde desondanks in nagenoeg 5 jaar tijd. Mensen voelen zich nu veelal behoorlijk benadeelt en er is nagenoeg geen mens meer die huidig echt mee durft te doen wegens allerlei volstrekt onnodige verdere economische hervormingen ín de samenleving, die overigens veelal ook behoorlijk gecompliceert zijn en waarvan het maar de vraag is of het allemaal ook echt wat opbrengt.

  Politiek moet met een originele oplossing komen wegens de veels te hoge staatsschuld. Dan ben ik weer terug bij Balkenende die ik vroeg of het niet mogelijk is een originele directe regeling te vinden de staatsschuld belastingtechnisch als extra jaarlijkse toeslag evenredig naar belastingsom die individuen en bedrijven betalen om te verdelen en wel zo dat de staatsschuld in vele jaren echt zakt naar een aanvaardbaar niveau.

  Met andere woorden: de economie én allerhande bestaande regelingen laten voor wat het is én mensen en bedrijven separaat extra belasten voor aflossing van de staatsschuld evenredig naar betaalde belastingssom. Welsiswaar doet een en ander dan ook financieel pijn voor mensen en bedrijven, maar je laat bestaand economisch verkeer wel veel meer met rust én mensen en bedrijven zien waar men het voor doet.

  Nodig is namelijk een florerend onderwijs, een boomende zorg en bedrijfsleven, veel bouwactiviteit en vooral idereen aan het werk.

  Het was als eerste Balkenende die niet luisteren wilde en dat werd een behoorlijk dure rekening voor samenleving in 5 jaar tijd én volgende jaren.

 5. Het ontbreekt aan politieke moed bij iedere partij, ook SP, om de elite aan te pakken. De gehele Europese elite betaald geen belasting, niet echt bekend bij veel mensen. Deze elite heeft de crisis georganiseerd en heeft ieder politicus (met invloed op economisch gebied) in de tang. Een vermogensbelasting lost alle problemen op, en pas deze vermogensbelasting toe bij mensen die over 50 miljoen beschikken. Vanaf dat bedrag begin je een klein beetje mee te tellen, een heel klein beetje. Al dat Tibetaanse gezwets van economen is schrikbarende onzin, preken voor eigen parochie. Bovenstaand zal niet plaatsvinden omdat mensen massaal op de gevestigde partijen blijven stemmen, het volk heeft dus als massa wel degelijk schuld aan het niet aanpakken van de elite die als 0,5 % van de massa beschikt over 70 % van het kapitaal.
  Zoek eens informatie op over de Belg Van Hees fiscaal expert in Europa.

 6. Koster zegt: 06-09-13 om 22:00

  Aan onze vooral erg sympathieke nieuwsbrenger, Jeroen Overbeek,

  Wat hebben, dat vragen wij ons al tijden af, jouw handen toch met de recessie te maken? Of je nu staand, of zittend in beeld bent tijdens tv uitzendingen, jouw handen schijnen onlosmakelijk met elkaar verbonden te willen blijven tijdens het uitspreken van de berichten.Het komt ons zo tegennatuurlijk over, en je maakt ons nieuwsgierig naar het opvallende waarom van zo’n niet gebruikelijke houding?
  Hartelijke groet!

 7. Andre zegt: 11-09-13 om 14:38

  Hierobven goede discussie, behalve ,en wederom behalve, de manier waarop weer laagdunkend gedaan word tover de PVV; expliciet of impliciet. Netto nivelleren zou een Wilders-term zijn. Populistisch…
  Nou en?
  Ook de laatste reactie hierboven weer impliciet; “geen enkele partij” doet iets aan de elite, die zelf weinig tot geen belastingen betaald.
  Hoezo geen enkele, want e ris er dus al langere tijd een; de PVV!
  Heel duidelijk, heel open,en heel eerlijk, en ook heel netjes door CPB doorgerekend,verreweg het beste programma 12-09-2012.
  Waarom zo verongelijkt doen,en zo van “kijk mij eens, de PVV wijs ik “heus”wel af, want ik ben geen racist”. Jezelf goedpraten…wij socialisten zijn sociaal,dus alle rechtse mensen moeten wel a-sociaal zijn.
  Nivelleren in het land met de laagste inkomensverschillen(netto al helemaal) en extra belastingen van een overbelaste samenleving zijn niet alleen oerdom; ze zijn NIET door dhr. Wilders bedacht!
  De PVV , en haar voorgaand de LPF, stonden wel voor normalisering van bestuurslagen, minder overheid en dus lasten, minder regels en dus meer vrijheid en zelfredzaamheid. Meer NETTO!
  Dat vind ik dus bij geen enkele partij terug, en helemaal al niet bij nep-liberalen als elite-parade-paardjes D66.
  Gek genoeg gaat de stommiteit om in de EU te “geloven” precies gepaard met het willen afknijpen van normale welwillende burgers.
  Je met veel dedain hooghartig opstellen “anti-PVV” zonder inhoudelijke argumenten is mi dan ook ultra-zot.

  Dat wilde ik maar even gezegd hebben, praatjesmakers.

Geef een reactie

 

  • Achtuur Journaal
   Rob Trip Annechien Steenhuizen
   Overige bloggende presentatoren
   Astrid Kersseboom Rik van de Westelaken
   Jeroen Overbeek
  • Reageren?

   Reacties op dit weblog zijn uiteraard van harte welkom.
   Wel is er een aantal spelregels:

   1) Alle reacties worden gemodereerd. Wij doen dat zelf. Het kan soms even duren voordat een reactie geplaatst wordt.

   2) Let op: Eenmaal geplaatst blijft geplaatst. Bijdragen aan een discussie worden door ons niet achteraf verwijderd, ook niet op verzoek. Schrijf dus geen dingen waar u later spijt van kunt krijgen.

   3) De blogs zijn een platform voor reacties en discussie, geen uitlaatklep voor scheldkanonnades. Houd het aub beschaafd. Reacties die beledigingen of scheldwoorden bevatten worden niet geplaatst.

   4) Houd het ook zakelijk, dat wil zeggen: niet nodeloos op de man spelen.

   5) Alleen inhoudelijke reacties op het onderwerp van een blogpost worden geplaatst. Met andere woorden: blijf on-topic.

   6) Het is de bedoeling dat reacties de discussie bevorderen. Steeds weer hameren op hetzelfde punt heeft geen zin, tenzij met nieuwe argumenten.

   Reacties die niet aan de spelregels voldoen worden niet geplaatst.